Publication:
Puberte Prekoks ve Prematür Telarş ile Serum İrisin Düzeyi İlişkisi

No Thumbnail Available
Date
2019-04-17T00:00:00Z
Authors
Kutlu, Esra
Özgen, İlker Tolga
Bulut, Huri
Otçu Temur, Hafize
Torun, Emel
Cesur, Yaşar
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Amaç: İrisin, -Fibronectin type III domain containing 5- (FNDC5) adı verilen bir transmembran proteinin yıkımı ile ortaya çıkan yenikeşfedilmiş bir adipomyokindir. Daha önce prepubertal dönemde ve puberte evrelerinde irisin düzeylerinde değişiklik olduğu saptanmıştır.Puberte başlangıcını tetikleyen mekanizmalar halen tam olarak açıklanamamakla beraber periferik yağ dokusu ve oradan salgılananadipokinlerin santral sinir ağını uyararak puberte başlangıcını tetikleyebileceği hipotezi vardır. Çalışmamızın amacı puberte prekokslu,prematür telarşlı ve prepubertal çocuklarda irisin düzeylerini karşılaştırmak, bu adipomyokinin bir belirteç olarak kullanılıpkullanılamayacağını incelemekti.Gereç-Yöntem: Çalışmaya 33’ü puberte prekoks, 31’i prematür telarş, 30’u kontrol grubunda olmak üzere toplam 94 kız çocuğu dâhil edildi.Yaş ve vücut kitle indeksleri (VKİ) standart deviasyon skoru (SDS) benzer gruplar oluşturuldu. Gruplar arasında irisin düzeyleri karşılaştırıldı.Ayrıca irisin ile yaş, VKİ-SDS, boy-SDS, ağırlık-SDS, kemik yaşı, uterus uzun aksı, sağ over boyutu, sol over boyutu, bazal FSH, bazal LH, pikFSH, pik LH ve östradiol (E2) arasındaki korelasyonlar incelendi. Çoklu regresyon analizi ile irisin düzeyini etkileyen en önemli faktörlerbelirlendi.Bulgular: Puberte prekoks, prematür telarş ve kontrol grubunu karşılaştıran tablo aşağıdadır (Tablo 1). İrinsin ile VKİ-SDS, boy-SDS, ağırlık-SDS, kemik yaşı, uterus uzun aksı, sağ over boyutu, sol over boyutu, bazal FSH, bazal LH, pik FSH ve pik LH arasında pozitif korelasyonsaptanmıştır. Çoklu regresyon analizinde irisin ile ilişkili en önemli faktörün pik LH düzeyi olduğu sonrasında sırası ile yaş ve VKİ-SDS olduğugörülmüştür. Yapılan ROC analizinde eşik değer 631 ng/mL alındığında puberte prekoks tanısı için sensivite ve spesifitesinin çok yüksekolduğu gösterildi.Sonuçlar: Puberte prekoks grubunda irisin düzeyleri prematür telarş ve kontrol grubundan anlamlı derece yüksek bulunmuştur. İrisinyüksekliğinin puberte başlangıcı üzerine etkili olabileceği hipotezine destek veren bir bulgu olmakla beraber bu çalışma ile bu hipotezikesinleştirmek mümkün değildir. Puberte sırasında artmış kas ve yağ dokusunun irisin düzeylerinin artışında rolü olabileceği dedüşünülebilir. Tüm bunlara karşın irisin düzeylerindeki bu artışın puberte prekoks tanısında faydalı olabileceği ve hasta sayısı daha yüksekçalışmalar yapıldıktan sonra bir marker olarak kullanılabileceği kanaati oluşmuştur.
Description
Keywords
Kutlu E., Özgen İ. T. , Bulut H., Otçu Temur H., Torun E., Cesur Y., -Puberte Prekoks ve Prematür Telarş ile Serum İrisin Düzeyi İlişkisi-, 23. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2019, no.24, ss.133
Citation
Page Views

28

File Downloads

0

Sustainable Development Goals