Publication:
Sağlık Çalışanlarının COVID-19 Pandemi Sürecindeki Psikososyal Uyumları: Asistan Doktorlar, Hemşireler ve Hasta Bakıcıların Ekstra İlgiye İhtiyacı Var

No Thumbnail Available
Date
2021-12-01T00:00:00Z
Authors
Akyüz Karacan, Fatma
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Amaç: Bu çalışmada Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının psikososyal uyumu ile meslek, hastane çalışma birimi, sosyal destek ve COVID-19 tutumu arasındaki ilişkinin incelemesini amaçladık. Gereç ve Yöntem: Kesitsel ve tanımlayıcı olan bu çalışma 2 pandemi hastanesinde yürütüldü. Katılımcılar, tüm meslek guruplarından ve tüm hastane çalışma birimlerinden alınan toplam 557 sağlık çalışanı idi. Sosyo-demografik özellikler ile COVID-19 tutum ve bilgi düzeyini değerlendirmek için araştırmacılar tarafından geliştirilmiş veri formu kullanıldı. Psikososyal uyum ve sosyal desteğin değerlendirilmesi için; Hastane anksiyete-depresyon ölçeği (HADÖ), beck umutsuzluk ölçeği (BUÖ), maslach tükenmişlik ölçeği (MTÖ), COVID-19 korkusu ölçeği ve çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeği (ÇBASDÖ) kullanıldı. Bulgular: HADÖ-anksiyete, COVID-19 korkusu ölçeği, MTÖ-duygusal tükenme, ÇBASDÖ-arkadaş ve özel arkadaş alt ölçek puanları kadınlarda erkeklere göre daha yüksekti (p<0,05). BUÖ (en yüksek asistan doktorlarda ve hasta bakıcılarda), HADÖ-anksiyete (asistan doktorlarda en yüksek), HADÖ-depresyon (hasta bakıcılarda en yüksek), MTÖ-duygusal tükenme ve duyarsızlaşma (asistan doktorlarda en yüksek) puanları olarak görüldü ve mesleğe göre farklılık göstermekteydi (p<0,05). COVID-19 polimeraz zincirleme reaksiyonu testi yaptırmayanlarla kıyaslandıklarında,yaptıranlarda BUÖ, HADÖ-anksiyete, HADÖ-depresyon, COVID-19 korkusu puanları daha yüksek ve ÇBASDÖ puanları daha düşüktü (p<0,05). ÇBASDÖ puanları ile HADÖ-anksiyete, HADÖ-depresyon, MTÖ-duygusal tükenme ve MTÖ-duyarsızlaşma puanları arasında negatif korelasyon vardı. Sonuç: Çalışmamızın sonuçları sağlık çalışanlarının psikososyal uyumunun cinsiyet, meslek ve hastane çalışma biriminden etkilendiğini göstermiştir. Ayrıca sosyal destek, COVID-19 tutumu ve psikososyal uyum birbiriyle ilişkilidir. Anahtar Kelimeler: Psikososyal uyum, COVID-19, sağlık çalışanları, sosyal destek, COVID-19 tutum
Description
Keywords
Citation
Akyüz Karacan F., -Sağlık Çalışanlarının COVID-19 Pandemi Sürecindeki Psikososyal Uyumları: Asistan Doktorlar, Hemşireler ve Hasta Bakıcıların Ekstra İlgiye İhtiyacı Var-, Medical Journal of Bakırköy, cilt.17, sa.4, ss.375-385, 2021
Page Views

15

File Downloads

0

Sustainable Development Goals