Publication:
İntörnlerin Halk Sağlığı Stajı Geri bildirimlerinin Değerlendirme Raporu

No Thumbnail Available
Date
2019-11-30T00:00:00Z
Authors
Özyıldırım, Bedia
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Giriş ve Amaç: Tıp fakültesi öğrencilerimiz son sınıfta 1 ay halk sağlığı stajı yapmaktadır. Staj özelinde hekim adaylarının mezuniyet sonrası atanacakları kurumları gözlemlemelerini ve mesleklerini icra ederken toplum sağlığı bakış açısıyla çalışma becerisi kazanmalarını hedeflemekteyiz. Raporun amacıysa; öğrencilerden aldığımız geri bildirimlerle bu hedefi ne kadar gerçekleştirebildiğimizi tespit etmek, stajın eksik yanlarını gidermek, dönemin ihtiyaçlarına göre niteliğini yükseltmektir. Gereç ve Yöntem: Staj; halk sağlığı ve güncel sağlık konularıyla ilgili tartışmaların yer aldığı kuramsal eğitimleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri ile İl Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığında yürütülen saha eğitimlerini ve halk sağlığı hizmetlerini yürüten büyükşehir belediye kurumlarını kapsamaktadır. 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi son sınıf öğrencilerine staja katılımdan ve saha eğitimlerine dair hazırladıkları rapordan not verilmiştir. Programı tamamlayan 127 öğrenciden 95 (%74,8)-ine eğitimi değerlendirmeleri için anket uygulanmıştır. Anket; programın likert skalası ve açık uçlu sorularla değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır. Rapor formatında hazırlandığı için tanımlayıcı istatistik yöntemler kullanılmış, etik kurul onayı alınmamıştır. Bulgular: Öğrencilerin %47,4 (n=45)’ü erkektir. 4’lü sisteme göre genel akademik not ortalaması 2,5 ve üzerinde olan 75 öğrenci (%79) vardır. Stajın bütünü olarak değerlendirdiklerinde 10 üzerinden 6,35±2,47 puan verilmiştir. Geri bildirimlerde staj sorumlusunun öğrencilere eşit davranması, saygılı, hoşgörülü olması ve sorumluya ulaşabilmek maddelerine en yüksek puanlar verilirken, -stajın amaçları kapsamında ekip çalışması ve yöneticilik/liderlik becerisi kazandırması- maddesine en düşük puan verilmiştir. Öğrencilerce en verimli kuramsal dersler sağlık hukuku ve aşı tereddütüdür. Derslerin yöntemsel olarak anadilde anlatılmasını ve interaktifliğinin artırılmasını, içerik olarak da istatistik ve yeni sağlık sistemi konularının eklenmesini önermişlerdir. İlçe sağlık müdürlüğü ve halk sağlığı hizmetleri başkanlığı birimleri, bu kurumlara atanan pratisyen hekimlerin çalışma alanlarını henüz öğrenciyken birebir görebildikleri için faydalı bulunmuştur. İletişim eksiklikleri ve -spesifik bir iş tanımı olmaması nedeniyle- öğrencilerin sadece gözlemleyici konumunda olmaları ise sahanın verimsiz yanları olarak belirtilmiştir. Bunun yanı sıra hekimlikle ilgili olmayan detay bilgiler, ulaşım sorunu gibi teknik sorunlar da stajın verimliliğine dair olumsuz görüşlere neden olmuştur. Belediye ziyaretleri daha odaklı olmaları, genel kültür ve farkındalık sağlamaları açısından hekim adaylarına toplumsal perspektif kazandırmıştır. Bu amaca eriştiklerini fark eden öğrenciler olumlu geri bildirimlerinin gerekçelerini -Yapılan bütün geziler çok verimliydi. Gittiğimiz merkezlerin varlığından bile haberdar değilken ihtiyacı olanı yönlendirebileceğimiz bir sürü merkezin olduğunu öğrendik.- gibi ifadelerle belirtmişlerdir. Olumsuz görüşler, fiziki şartlardan ve içeriklerin bazen çok sığ, bazen de çok detaylı olmasından kaynaklanmıştır. Sonuç ve Öneriler: Öğrenciler, genel olarak amaç odaklı, toplum sağlığı perspektifli, pratisyen hekimlik iş ortamının gözlemine imkan veren, optimum içerikli ve zaman planlaması iyi olan bir eğitimin daha verimli olacağını düşünmektedirler.
Description
Keywords
Özyıldırım B., -İntörnlerin Halk Sağlığı Stajı Geri bildirimlerinin Değerlendirme Raporu-, 3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Kasım 2019, ss.1027-1028
Citation
Page Views

9

File Downloads

0

Sustainable Development Goals