Publication:
Akım Aracılı Dilatasyon ve Asimetrik Dimetilargi Periton Diyalizi Hastalarında Mortalite Prediktörü Değildir

No Thumbnail Available

Date

2017-06-01

Authors

Uzun S.
Karadağ S.
Gürsu M.
Cebeci E.
Gürdal A.
Şenel T. E.
Eroğlu A.
Öztürk S.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract

Amaç: Diyaliz hastalarında asimetrik dimetilarginin (ADMA) endotel disfonksiyonu yoluyla artmış koroner arter hastalığı riski ile ilişkilidir. Bu çalışmada periton diyalizi (PD) hastalarında endotel disfonksiyonunun non-invaziv bir göstergesi olan akım aracılı dilatasyon (AAD) ve ADMA\"nın mortalite ile ilişkisini araştırmayı amaçladık.Yöntemler:­ Çalışmaya 18-80 yaş aralığında, en az üç aydır diyaliz uygulanan PD hastaları dahil edildi. AAD ölçümü ve ADMA düzeyleri kaydedildi. Üçüncü yılda hasta sonlanımlarında \"binary lojistik analizi\" kullanıldı. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 55 hastanın yaş ortalaması 53±15 yıl, ortalama takip süresi 36 ay idi. Ortalama AAD ve ADMA düzeyleri sırasıyla %10,6±6,4 ve 81,8±48,0 mol/L idi. On sekiz hasta takip sırasında öldü. Yaş, diyabet ve iskemik kalp hastalığı varlığı, ultrafiltrasyon miktarı ve serum albümin düzeyleri mortalite ile ilişkili iken cinsiyet, haftalık Kt/V ve ADMA düzeyleri ilişkili değildi. ADMA düzeyleri ve AAD arasında anlamlı ilişki yoktu (p=0,873). AAD ile klinik parametrelerden sistolik ve diastolik kan basıncı arasında anlamlı negatif korelasyon vardı (p=0,001, p<0,001). Tüm parametreler arasında AAD\"yi belirleyen en önemli tek faktör hipertansiyondu (p=0,037). Sonuç: AAD ile endotel fonksiyonunun değerlendirilmesi veya serum ADMA düzeylerinin ölçülmesi periton diyalizi hastalarında mortaliteyi tahmin etmek için yararlı olmayabilir.
Aim: Asymmetric dimethylarginine (ADMA) is associated withincreased coronary artery disease risk through endothelial dysfunctionin dialysis patients. We aimed to investigate the role of flow-mediateddilatation (FMD), a non-invasive indicator of endothelial function, andADMA in mortality in peritoneal dialysis (PD) patients.Methods: PD patients aged 18-80 years; with dialysis duration of atleast three months were included. FMD measurement and ADMAlevels were recorded. Outcome of the patients on the third year wereanalyzed with binary logistic analyses.Results: The mean age of the 55 patients was 53&plusmn;15 years and themean follow-up duration was 36 months. Mean FMD and ADMAlevels were 10.6&plusmn;6.4% and 81.8&plusmn;48.0 mol/L, respectively. Eighteenpatients died during follow-up. Age, presence of diabetes mellitusand ischemic heart disease, ultrafiltration amount and serum albuminlevel were related with mortality while gender, weekly Kt/V andADMA levels were not. There was no significant relationship betweenADMA level and FMD (p=0.873). FMD was negatively correlated withsystolic and diastolic blood pressures (p=0.001, p&lt;0.001, respectively).Hypertension was found to be the most important single factordetermining FMD (p=0.037).Conclusion: Estimating endothelial function by FMD or measuringserum ADMA levels may not be useful for predicting mortality in PDpatients.

Description

Keywords

Sağlık Bilimleri, Health Sciences, Klinik Tıp (MED), Clinical Medicine (MED)

Citation

Uzun S., Karadağ S., Gürsu M., Cebeci E., Gürdal A., Şenel T. E., Eroğlu A., Öztürk S., "Akım Aracılı Dilatasyon ve Asimetrik Dimetilargi Periton Diyalizi Hastalarında Mortalite Prediktörü Değildir", HASEKI TIP BULTENI, cilt.55, sa.3, ss.187-193, 2017
Page Views

2

File Downloads

0

Sustainable Development Goals