Publication:
Serum İrisin Düzeyinin Puberte Evreleri ile İlişkisi

No Thumbnail Available
Date
2018-04-18T00:00:00Z
Authors
Meriç, Zeynep
Cesur, Yaşar
Özgen, İlker Tolga
Kutlu, Esra
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Amaç: Puberte, cinsel olgunlaşmanın kazanıldığı karmaşık bir gelişim sürecidir.Çocukluk çağında baskı altında olan nörohipofiz aksını uyaran sinyallerin, vücut yağ oranının belli bir seviyeye gelmesinden sonra salgılandığıdüşünülmektedir. İskelet kası ve yağ dokusundan salgılanan irisinin puberte başlangıcında arttığı gösterilmiştir. Çalışmamızda serum irisindüzeyinin pubertenin başlangıcı ve evreleri ile ilişkisinin irdelenerek puberte fizyolojisine ve puberte bozukluklarının patogenezine ışıktutulması amaçlanmıştır.Gereç-Yöntem: Çalışmaya her puberte evresinden 30’ar kişi olmak üzere toplam 150 sağlıklı ve normal kiloda kız çocuğu dahil edildi. Olgularınboy, tartı ve beden kitle indeksleri (BKİ) ölçüldü; rutin tetkikleri ile serum irisin düzeyleri çalışıldı.Bulgular: Tüm olgularda irisin düzeyi ile desimal yaş arasında negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır (r=-0,222; p<0,01).Puberte evrelerine göre incelendiğinde Evre 2 ve Evre 3’ün irisin düzeyleri Evre 1’e göre, Evre 3’ün irisin düzeyleri Evre 2’ye göre daha yüksekbulundu (p=0,041); Evre 3’ün irisin düzeyleri Evre 4 ve Evre 5’ten yüksek bulundu (p=0.001). Evre 4 ile Evre 5’in irisin düzeyleri arasında iseanlamlı farklılık saptanmadı (p=0,836). Evre 3’e kadar irisin düzeyleri yükseliş göstermiş daha sonra düşüşe geçmiştir. Tüm olgularda vepuberte evrelerine göre ayrı gruplar halinde incelendiğinde; irisin düzeyi ile boy SDS, tartı SDS ve BKİ SDS düzeyleri arasında anlamlıilişki saptanmadı.Sonuç: İrisin seviyesinin prepubertal dönemden pubertal döneme geçişte anlamlı bir artış göstermesi, büyüme hızının en yüksek olduğu evre 2ve 3’te en yüksek değerlere ulaştıktan sonra evre 4 ve 5’te düşme eğilimine girmesi irisinin büyüme hızı ve puberte başlangıcı ile ilgili birgösterge olabileceğini düşündürtmektedir.
Description
Keywords
Meriç Z., Cesur Y., Özgen İ. T. , Kutlu E., -Serum İrisin Düzeyinin Puberte Evreleri ile İlişkisi-, XXII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018, no.208, ss.179
Citation
Page Views

1

File Downloads

0

Sustainable Development Goals