Publication:
RADYOTERAPİ İLE EŞ ZAMANLI KAPESİTABİN UYGULANAN REKTUM KANSERLİ OLGULARIMIZIN 10 YILLIK SAĞKALIM SONUÇLARI

No Thumbnail Available
Date
2020-11-20T00:00:00Z
Authors
Inan, Sevilcan
Öztürk, Huriye
Kurt, Meral
Çetintaş, Sibel
Toluk, Özlem
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
AMAÇ:Lokal ileri evre rektum kanserli radyoterapi (RT) ile eş zamanlı kapesitabin uygulanan olgularımızın 10 yıllık sağkalım sonuçlarını ve sağkalıma etkili faktörleri inceledik.METOD VE MATERYAL: Mart 2004-Ocak 2007 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoterapi Merkezi’nde radyoterapi ile eş zamanlı kapesitabin uygulanan evre II-III rektum adenokarsinomlu 26 olgu retrospektif değerlendirildi. Olgularımızın sekizi (%34) kadın, 18’i (%66) erkektir. Ortanca yaş 58 (30-83) olarak bulundu.Tedavi volümütümör yatağı ve bölgesel lenf nodlarını içerecek şekilde üç boyutlu olarak planlanmıştır. Radyoterapide 1.8 Gy fraksiyonlar ile haftada beş gün, 45 Gy uygulandıktan sonra, 5.4-9 Gy boost dozu ile toplamda 50.4-54 Gy’e çıkılmıştır. Eş zamanlı kemoterapide uygulanan kapesitabinin ortanca dozu 1650 mg/m²/gün (1300-1650) olup bu doz ikiye bölünerek sabah, akşam ve RT süresince hafta içi beş gün olarak verilmiştir. 26 hastayada postoperatif kemoradyoterapi uygulandı.Hastaların yaş, T evresi, N evresi, patolojisi, perinöral invazyon, vasküler invazyon , lenfatik invazyon, lenfositik invazyon, extrakapsüler invazyon , müsin komponenet varlığı, RT tipi, RT dozu, nüks ve metastaz varlığının on yıllık genel sağkalım (GSK) ve hastalıksız sağkalıma (HSK) etkisi istatistiksel olarak incelendi.BULGULAR: 10 yıllık GSK 24 ay (1-229 ), HSK 36 ay (1-229 ) olarak bulundu. Olgularımızın 12-si (%46) ex , 10-u (%38) sağ , 4 olgu (%16) takipsizdir. 1 olguda lokal nüks, 3 olguda; 2-si karaciğer biri akciğer olmak üzere metastaz gelişmiştir. Cox regresyon yöntemiyle yapılan istatistiksel analizimizde N evresinin (p=0.034) vasküler invazyon (p=0.02), müsin komponenet varlığının (p=0.039) ve radyoterapi dozunun (p=0.025) GSK-ya, yaş (p=0.041), lenfositik invazyon (p=0.032), RT dozu (p=0.04)ve metastaz varlığının (p=0.041) HSK-ya etkili faktörler olduğu saptanmıştır.SONUÇ: Kapesitabin’in faz I ve II çalışmalarda neoadjuvan ve adjuvan uygulamada RT ile eşzamanlı olarak 1600-1700 mg/m²/ gün dozda iyi tolere edildiği ve etkin olduğu bildirilmiştir. Tedavi sonuçlarını etkileyen prognostik faktörler incelendiğinde; tümör invazyon derinliği ve damar invazyonu gibi birçok faktör etkili olmakla birlikte, lenf bezi tutulumu ve tümör evresinin prognoza etkili en önemli faktörler olduğu bildirilmiştir. Bizim çalışmamızda da literatürle uyumlu olarak lenf nodu evresi(N) ve vasküler invazyon GSK-ya istatistiksel olarak anlamlı oranda etkili olduğu saptanmıştır. Lokal ileri evre rektum kanserinin kapesitabin kullanımının, hasta uyumunun kolay olması, iyi tolere edilmesi ve 10 yıllık sağkalım sonuçlarımızın iyi olması; kemoradyoterapide günümüzde ilk seçenek olmasını bize açıklamaktadır.
Description
Keywords
Inan S., Öztürk H., Kurt M., Çetintaş S., Toluk Ö., -RADYOTERAPİ İLE EŞ ZAMANLI KAPESİTABİN UYGULANAN REKTUM KANSERLİ OLGULARIMIZIN 10 YILLIK SAĞKALIM SONUÇLARI-, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Sanal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Kasım 2020, ss.1
Citation
Page Views

0

File Downloads

0

Sustainable Development Goals