Publication:
SPLENİK LEZYONLARIN TANISINDA KOR BİYOPSİNİN ROLÜ; EKSTRAMEDÜLLER HEMATOPOEZ OLGU SUNUMU

No Thumbnail Available
Date
2022-10-28
Authors
Nazar M. H.
Güler B.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
ÖZETGiriş: Çoğunluğu rezeksiyon olan splenik biyopsilerpatoloji rutininde seyrek karşılaşılan spesmenlerdir. Splenektomisebepleri çoğunlukla travma, daha sonra lenfoid/myeloid neoplaziler, vasküler ve kistik lezyonlar olarak sayılabilir.Ekstramedüller hematopoez ve hemolitik anemi gibinon-neoplastik hematolojik antiteler de splenik biyopsilerdekitanı çeşitliliğini arttırmaktadır. Kor biyopsi örnekleme yöntemi,splenik lezyonlara yaklaşımda majör komplikasyonlar veteknik zorluklar sebebiyle girişimsel radyologlar tarafındangenellikle tercih edilmemektedir.Olgu: Bilinen serebrovasküler atak ve asetilsalisilik asit kullanımöyküsü bulunan, halsizlik şikayetiyle hastanemizebaşvuran 71 yaşındaki erkek hastanın tetkiklerinde anemi(Hb:10,52 g/dL) ve LDH (592 U/L) yüksekliği saptanmıştır.Üst batın tomografisinde, dalak anterior posterior çapı 153mm ölçülmüş olup artmış, parankim dansitesi doğal görülmüştür.Pozitron emisyon tomografisinde (PET-CT), splenikFDG tutulumu karaciğer parankimine denk düzeydedir (SUVmax:3.8). Tariflenen bu nonspesifik bulgu düşük metabolikaktiviteli lenfoproliferatif neoplaziler yönünden şüpheli bulunmuştur.Radyolojik olarak görüntüleme eşliğinde 18Gtru-cut iğne ile kor biyopsi örneği alınmıştır. Hematoksilen-Eozinkesitlerde, splenik doğal çatının net seçilemediği ödemlidokuda difüz, polimorfik hücresel infiltrasyon izlenmiştir. Popülasyonunbüyük kısmını küçük boyutlu lenfoid hücreleroluşturmaktadır. Arada kümeleşme gösteren nötrofil ve eozinofilinfiltrasyonu mevcuttur. İmmünohistokimyasal CD61ile pozitif, bir kısmı hiperkromatik, hiperlobe nükleuslu, getoplazmalıizlennişsitoplazmalı, dismorfik özellikler gösteren megakaryositformları dikkati çekmiştir. E-cadherin ile eritroid öncü hücregrupları da tespit edilen olguya ekstramedüller hematopoeztanısı verilmiştir. İşlem sonrası komplikasyon gelişmeyen hastahalen takipte olup, klinik açıdan stabildir.Sonuç: Özgün vasküler yapılanmaya sahip dalak dokusundayüksek kanama riski sebebiyle kor biyopsi örnekleme yöntemirutin olarak tercih edilmemektedir. Ancak seyrek de olsasplenektomi için yüksek komorbidite taşıyan hastalarda dahaaz invaziv olan bu yönteme şans verilmektedir. Histopatolojikdeğerlendirmesi patologlar için zorlayıcı olabilen bu örneklerde,ayırıcı tanıda ekstramedüller hematopoezin de akıldabulundurulmasının gerektiğini düşünmekteyiz.Anahtar Kelimeler: Dalak, Ekstramedüller hematopoez, Korbiyopsi
Description
Keywords
Tıp, Cerrahi Tıp Bilimleri, Patoloji, Sağlık Bilimleri, Medicine, Surgery Medicine Sciences, Pathology, Health Sciences, Klinik Tıp (MED), Yaşam Bilimleri (LIFE), Klinik Tıp, Biyoloji ve Biyokimya, CERRAHİ, PATOLOJİ, Clinical Medicine (MED), Life Sciences (LIFE), CLINICAL MEDICINE, BIOLOGY & BIOCHEMISTRY, SURGERY, PATHOLOGY, Cerrahi, Patoloji ve Adli Tıp, Histoloji, Surgery, Pathology and Forensic Medicine, Histology
Citation
Nazar M. H., Güler B., \"SPLENİK LEZYONLARIN TANISINDA KOR BİYOPSİNİN ROLÜ; EKSTRAMEDÜLLER HEMATOPOEZ OLGU SUNUMU\", 31. Ulusal Patoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2022, ss.332-333
Page Views

6

File Downloads

0

Sustainable Development Goals