Person:
GÜLER, BERIL

Loading...
Profile Picture
Status
Organizational Units
Organizational Unit
Job Title
First Name
BERIL
Last Name
GÜLER
Name
Email Address
Birth Date

Search Results

Now showing 1 - 10 of 25
 • PublicationMetadata only
  Effect of a combination in situ gel-forming nasal delivery system on nasal mucosa damage repair in rabbits
  (2017-10-17) AKSOY, FADLULLAH; DOĞAN, REMZİ; OZTURAN, ORHAN; ALTUNTAŞ, EBRU; YENER, FATMA GÜLGÜN; TOPÇU, GÜLAÇTI; GÜLER, BERİL; AKSOY, FADLULLAH; DOĞAN, REMZI; ÖZTURAN, ORHAN; TOPÇU, GÜLAÇTI; GÜLER, BERIL
 • PublicationMetadata only
  SPLENİK LEZYONLARIN TANISINDA KOR BİYOPSİNİN ROLÜ; EKSTRAMEDÜLLER HEMATOPOEZ OLGU SUNUMU
  (2022-10-28) Nazar M. H.; Güler B.; NAZAR, MUHAMMET HİKMET; GÜLER, BERIL
  ÖZETGiriş: Çoğunluğu rezeksiyon olan splenik biyopsilerpatoloji rutininde seyrek karşılaşılan spesmenlerdir. Splenektomisebepleri çoğunlukla travma, daha sonra lenfoid/myeloid neoplaziler, vasküler ve kistik lezyonlar olarak sayılabilir.Ekstramedüller hematopoez ve hemolitik anemi gibinon-neoplastik hematolojik antiteler de splenik biyopsilerdekitanı çeşitliliğini arttırmaktadır. Kor biyopsi örnekleme yöntemi,splenik lezyonlara yaklaşımda majör komplikasyonlar veteknik zorluklar sebebiyle girişimsel radyologlar tarafındangenellikle tercih edilmemektedir.Olgu: Bilinen serebrovasküler atak ve asetilsalisilik asit kullanımöyküsü bulunan, halsizlik şikayetiyle hastanemizebaşvuran 71 yaşındaki erkek hastanın tetkiklerinde anemi(Hb:10,52 g/dL) ve LDH (592 U/L) yüksekliği saptanmıştır.Üst batın tomografisinde, dalak anterior posterior çapı 153mm ölçülmüş olup artmış, parankim dansitesi doğal görülmüştür.Pozitron emisyon tomografisinde (PET-CT), splenikFDG tutulumu karaciğer parankimine denk düzeydedir (SUVmax:3.8). Tariflenen bu nonspesifik bulgu düşük metabolikaktiviteli lenfoproliferatif neoplaziler yönünden şüpheli bulunmuştur.Radyolojik olarak görüntüleme eşliğinde 18Gtru-cut iğne ile kor biyopsi örneği alınmıştır. Hematoksilen-Eozinkesitlerde, splenik doğal çatının net seçilemediği ödemlidokuda difüz, polimorfik hücresel infiltrasyon izlenmiştir. Popülasyonunbüyük kısmını küçük boyutlu lenfoid hücreleroluşturmaktadır. Arada kümeleşme gösteren nötrofil ve eozinofilinfiltrasyonu mevcuttur. İmmünohistokimyasal CD61ile pozitif, bir kısmı hiperkromatik, hiperlobe nükleuslu, getoplazmalıizlennişsitoplazmalı, dismorfik özellikler gösteren megakaryositformları dikkati çekmiştir. E-cadherin ile eritroid öncü hücregrupları da tespit edilen olguya ekstramedüller hematopoeztanısı verilmiştir. İşlem sonrası komplikasyon gelişmeyen hastahalen takipte olup, klinik açıdan stabildir.Sonuç: Özgün vasküler yapılanmaya sahip dalak dokusundayüksek kanama riski sebebiyle kor biyopsi örnekleme yöntemirutin olarak tercih edilmemektedir. Ancak seyrek de olsasplenektomi için yüksek komorbidite taşıyan hastalarda dahaaz invaziv olan bu yönteme şans verilmektedir. Histopatolojikdeğerlendirmesi patologlar için zorlayıcı olabilen bu örneklerde,ayırıcı tanıda ekstramedüller hematopoezin de akıldabulundurulmasının gerektiğini düşünmekteyiz.Anahtar Kelimeler: Dalak, Ekstramedüller hematopoez, Korbiyopsi
 • PublicationMetadata only
  A rare entity: Bone marrow metastasis in a patient with Wilms tumor
  (2016-10-01T00:00:00Z) Kaygusuz, Sare Betül; Çakır, Fatma Betül; Göç, Rümeysa; Güler, Beril; Gücin, Zühal; ÇAKIR, FATMA BETÜL; GÜLER, BERIL; GÜCİN, ZÜHAL
 • PublicationMetadata only
  EVALUATION OF HISTOPATHOLOGIC CHARACTERISTICS AND CLINICAL SIGNIFICANCE OF INCIDENTAL / ISOLATED IN SITU FOLLICULAR NEOPLASIA
  (2020-11-15T00:00:00Z) Güler, Beril; GÜLER, BERIL
  ABSTRACT Introduction: Diagnosis of in situ follicular neoplasia (ISFN) limited in the physiological compartment of germinal centers is difficult, histopathologically. However, it is accepted as the early phase of lymphogenesis and/or premalignant according to recent clinical and molecular studies. INTERNATIONAL GEVHER NESİBE HEALTH SCIENCES CONFERENCE-VI/ November 13-15, 2020 Ankara/ Proceedings Book -289- Objective: It was aimed to discuss the histopathological features of ISFN. We targeted to investigate which criteria should be considered in case selection for immunohistochemical studies. In addition, the importance of diagnosis in the clinical process was tried to be interpreted. Material-Method: Between 2014-2019, hematoxylin-eosin sections and CD10, Bcl2, ki67 stained immunohistochemistry slides of seven lymph node excisions diagnosed with ISFN were re-evaluated, retrospectively. Clinical informations were obtained from the hospital information system. Results: Four of the cases were female and three were male. The average age is 49.17. The average of the largest diameters of lymph nodes was 2.07 cm. Four of the cases presented with the complaint of cervical/axillary swelling. Lymph nodes were detected incidentally in three cases. The architecture was preserved in all lymph node sections. Atypical follicles were randomly scattered and had strong expression by CD10 and Bcl2. No polarization was seen in ki67 staining. Germinal centers were of normal size, cytology was monotonous. Tingible body macrophages were absent or decreased. The number of neoplastic cells in atypical follicles was variable. Similar histopathological features were observed in the re-biopsy (in 2019) of the case in which ISFN and hyaline vascular Castleman-like changes were detected in 2014. Lymphoma development was not detected in any of the cases. Conclusion: In situ follicular neoplasia cases, in which it is difficult to determine the true incidence due to its subclinical nature, can be diagnosed infrequently. Histopathological diagnosis, in which the use of immunohistochemistry is essential, is a concern for pathologists. The fact that there was no progression to lymphoma in our case group is partially soothing. Keywords: Lymphoma, Follicular; Neoplasia; CD10; Bcl2; Ki67
 • PublicationOpen Access
  Vulvar granular cell tumor
  (2016-07-01) Sonmez, FATMA CAVİDE; KOROGLU, Nadiye; Guler, BERİL; Arici, DİLEK SEMA; SÖNMEZ, FATMA CAVİDE; GÜLER, BERIL; ARICI, DILEK SEMA
  Granular cell tumors (GCTs) are rare and approximately half of the all lesions arise from head and neck, especially from the tongue. However, they are rarely seen in the vulva. They can occur in patients of any age, but peak age incidence is in the fourth to sixth decades. They generally occur as small, slow growing, and skin-colored nodule. GCTs are usually benign, but malignant cases were reported. Recurrence can be seen in benign tumors with clear margins, but rates increase with positive margins. The treatment is complete surgical excision. We report a case of benign GCT of the vulva. A 41-year-old patient presented with vulvar mass, and biopsy was consisted with GCT.
 • PublicationMetadata only
  2017 YILI TİROİD KOR BİYOPSİ ve REZEKSİYON MATERYALLERİNDE PATOLOJİK KORELASYON. 1336 OLGULUK DENEYİMİMİZ.
  (2019-03-16T00:00:00Z) Güler, Beril; GÜLER, BERIL
  Giriş: Nodüler tiroid lezyonlarının takibinde altın standart, tiroid ince iğne aspirasyon sitolojisidir. Bununla birlikte güncel literatürlerin bir kısmında, özellikle mükerrer yetersiz tanısı alan olgular ile kalsifiye nodüllerde alternatif yöntem olarak kor biopsi örneklemesi önerilmektedir. Nadir olarak bazı merkezlerde ise ince iğne aspirasyon sitolojisi yerine tercih edilmektedir.Materyal-Metod: Bu çalışmada, 2017 yılı içinde bölümümüze gönderilen tiroid kor biopsilerinin retrospektif olarak, patolojik tanısal dağılımının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Tiroid için rutinde uygulanan bir örnekleme yöntemi olmadığından patolojik tanı gruplaması için net kabul görmüş bir sınıflama henüz bulunmamaktadır. Tanısal gruplar oluşturulurken, Bethesda sistemine benzer bir sınıflama uyarlanmaya çalışılmıştır.Bulgular: Bir yıl içinde bölümümüzde değerlendirilen tiroid kor biopsi toplam sayısı 1336’dır. Olguların 1077’si benign, 29’u malign, 50’si malignite şüphesi, 44’ü önemi belirsiz atipi/önemi belirsiz foliküler lezyon (AUS/FLUS), 30’u foliküler neoplazi şüphesi tanı katergorilerine dahil edilmiştir. 104 olgu tanısal gruplama için yetersiz kabul edilmiştir. Bir olguda paratiroid dokusu izlenmiştir. Rezeke edilen 25 malign tanılı olgunun tümü rezeksiyon tanılarıyla koreledir. Malignite şüphesi tanısı almış 35 olgunun ise 33’ünde papiller karsinom, 1’inde medüller karsinom saptanmış, 1 olgu ise benign olarak sonuçlanmıştır. AUS/FLUS tanılı olguların 17’si rezeke edilmiş, 9’u benign, 8’i malign tanısı almıştır.Tartışma: Bölümümüzde değerlendirilen tiroid vakalarında kor biopsi yöntemi aspirasyon sitoloji örneklerinin yaklaşık 3 katı kadardır. Sınırlı sayıda merkezde uygulanan bu yöntemin, rezeksiyonları ile korele edilerek sunulan, patolojik tanı gruplarını sizlerle paylaşmak istedik.Anahtar Kelimeler: tiroid, kor biyopsi, tiroidektomi
 • PublicationMetadata only
  Core Needle Biopsy in the Diagnosis of Thyroid Nodules
  (2022-11-01) Aysan E.; GÜLER B.; KIRAN T.; Idiz U. O.; GÜLER, BERIL; KIRAN, TUĞÇE
  Background Core needle biopsy (CNB) is a relatively new technique for the diagnosis of thyroid nodules, and there are currently no large clinical series available. CNB results from 3000 cases are presented in this article. Methods A spring-loaded 20-gauge needle was used for CNB under local anesthesia and ultrasonography guidance for 3000 patients with nodular goiter (584 males, 2416 females, mean age: 48.5). One physician performed all biopsy procedures without conducting on-site pathological examinations. Results There were non-diagnostic 22 (.7%), benign 2620 (87.4%), atypia of undetermined significance and/or, follicular lesion of undetermined significance 90 (3%), follicular neoplasms and/or suspicious for follicular neoplasm 53 (1.7%), suspicious for malignancy 160 (5.4%), and malignant 55 (1.8%) cases. The CNB procedure was repeated in 19 non-diagnostic cases, and 17 of these patients were benign and two had malignancy. Thyroidectomy was performed on patients who had malign CNB results. All final pathology reports, except for one, were malignant for the patients who had malignant CNB results. The specificity and the sensitivity of CNB were found to be 99.9% and 100%, respectively. There were no serious complications. Conclusion In thyroid nodules, core needle biopsy is a highly sensitive, specific, and reliable method that could be performed by a single physician. It does not require on-site pathological analysis and has a low incidence of complications and non-diagnostic rates.
 • PublicationMetadata only
  A Rare Entity: Bone Marrow Metastasis in a Patient with Wilms Tumour
  (2016-10-19) Kaygusuz S. B.; Çoban G.; Güler B.; Çakır F. B.; Gücin Z.; ÇOBAN, GANİME; GÜLER, BERIL; ÇAKIR, FATMA BETÜL
 • PublicationOpen Access
  The diagnostic ability of core needle biopsy in nodular thyroid disease.
  (2017-03-01) Aysan, E; KIRAN, TUĞÇE; IDIZ, UO; AKBULUT, H; GULER, B; KUNDUZ, ENVER; ARICI, S; KADAKAL, G; Ozgor, M; Coci, K; AYŞAN, MUSTAFA ERHAN; KIRAN, TUĞÇE; GÜLER, BERIL; KUNDUZ, ENVER
  INTRODUCTION Non-diagnostic results of fine needle aspiration biopsy (FNAB) remain an important limitation of this technqiue. The aim of our study was to evaluate the results of core needle biopsy (CNB) of thyroid nodules and its effectiveness in non-diagnostic FNAB cases. METHODS CNBs were performed in 1,000 patients (154 male, 846 female; mean age: 50.2 years, range: 18–86 years) with a spring loaded 20G needle. Of these, 143 had initially had FNABs that were insufficient for evaluation. The CNB reports were reviewed. Patients with suspicious or malignant CNB results underwent total thyroidectomy. RESULTS When considering all 1,000 CNBs, the non-diagnostic rate was 1.5% (15/1,000). However, when the first 100 cases were eliminated as a learning curve, this reduced to 0.9% (8/900). Of the 143 cases with initial FNABs that were non-diagnostic, 0.7% (1/143) were also non-diagnostic on CNB. Twelve patients underwent surgery because of malignant CNB reports and all of these cases were confirmed as malignant by the postoperative pathology specimen results (100% accuracy). There were no major complications although three self-limiting minor complications were observed. CONCLUSIONS CNB is a safe and accurate method. It is more diagnostic than FNAB for nodular thyroid disease.
 • PublicationMetadata only
  Effect of a combination of mometasone furoate, levofloxacin, and retinyl palmitate with an in situ gel-forming nasal delivery system on nasal mucosa damage repair in an experimental rabbit model
  (2017-12-01) AKSOY, Fadlullah; DOĞAN, REMZİ; ÖZTURAN, ORHAN; ALTUNTAŞ, Ebru; YENER, FATMA GÜLGÜN; TOPÇU, GÜLAÇTI; GÜLER, BERİL; AKSOY, FADLULLAH; DOĞAN, REMZI; ÖZTURAN, ORHAN; TOPÇU, GÜLAÇTI; GÜLER, BERIL