Publication:
SPLENİK LEZYONLARIN TANISINDA KOR BİYOPSİNİN ROLÜ; EKSTRAMEDÜLLER HEMATOPOEZ OLGU SUNUMU

dc.contributor.authorNazar M. H.
dc.contributor.authorGüler B.
dc.contributor.institutionauthorNAZAR, MUHAMMET HİKMET
dc.contributor.institutionauthorGÜLER, BERIL
dc.date.accessioned2023-01-08T22:16:55Z
dc.date.available2023-01-08T22:16:55Z
dc.date.issued2022-10-28
dc.description.abstractÖZETGiriş: Çoğunluğu rezeksiyon olan splenik biyopsilerpatoloji rutininde seyrek karşılaşılan spesmenlerdir. Splenektomisebepleri çoğunlukla travma, daha sonra lenfoid/myeloid neoplaziler, vasküler ve kistik lezyonlar olarak sayılabilir.Ekstramedüller hematopoez ve hemolitik anemi gibinon-neoplastik hematolojik antiteler de splenik biyopsilerdekitanı çeşitliliğini arttırmaktadır. Kor biyopsi örnekleme yöntemi,splenik lezyonlara yaklaşımda majör komplikasyonlar veteknik zorluklar sebebiyle girişimsel radyologlar tarafındangenellikle tercih edilmemektedir.Olgu: Bilinen serebrovasküler atak ve asetilsalisilik asit kullanımöyküsü bulunan, halsizlik şikayetiyle hastanemizebaşvuran 71 yaşındaki erkek hastanın tetkiklerinde anemi(Hb:10,52 g/dL) ve LDH (592 U/L) yüksekliği saptanmıştır.Üst batın tomografisinde, dalak anterior posterior çapı 153mm ölçülmüş olup artmış, parankim dansitesi doğal görülmüştür.Pozitron emisyon tomografisinde (PET-CT), splenikFDG tutulumu karaciğer parankimine denk düzeydedir (SUVmax:3.8). Tariflenen bu nonspesifik bulgu düşük metabolikaktiviteli lenfoproliferatif neoplaziler yönünden şüpheli bulunmuştur.Radyolojik olarak görüntüleme eşliğinde 18Gtru-cut iğne ile kor biyopsi örneği alınmıştır. Hematoksilen-Eozinkesitlerde, splenik doğal çatının net seçilemediği ödemlidokuda difüz, polimorfik hücresel infiltrasyon izlenmiştir. Popülasyonunbüyük kısmını küçük boyutlu lenfoid hücreleroluşturmaktadır. Arada kümeleşme gösteren nötrofil ve eozinofilinfiltrasyonu mevcuttur. İmmünohistokimyasal CD61ile pozitif, bir kısmı hiperkromatik, hiperlobe nükleuslu, getoplazmalıizlennişsitoplazmalı, dismorfik özellikler gösteren megakaryositformları dikkati çekmiştir. E-cadherin ile eritroid öncü hücregrupları da tespit edilen olguya ekstramedüller hematopoeztanısı verilmiştir. İşlem sonrası komplikasyon gelişmeyen hastahalen takipte olup, klinik açıdan stabildir.Sonuç: Özgün vasküler yapılanmaya sahip dalak dokusundayüksek kanama riski sebebiyle kor biyopsi örnekleme yöntemirutin olarak tercih edilmemektedir. Ancak seyrek de olsasplenektomi için yüksek komorbidite taşıyan hastalarda dahaaz invaziv olan bu yönteme şans verilmektedir. Histopatolojikdeğerlendirmesi patologlar için zorlayıcı olabilen bu örneklerde,ayırıcı tanıda ekstramedüller hematopoezin de akıldabulundurulmasının gerektiğini düşünmekteyiz.Anahtar Kelimeler: Dalak, Ekstramedüller hematopoez, Korbiyopsi
dc.identifier.citationNazar M. H., Güler B., \"SPLENİK LEZYONLARIN TANISINDA KOR BİYOPSİNİN ROLÜ; EKSTRAMEDÜLLER HEMATOPOEZ OLGU SUNUMU\", 31. Ulusal Patoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2022, ss.332-333
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12645/34737
dc.relation.ispartof31. Ulusal Patoloji Kongresi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectTıp
dc.subjectCerrahi Tıp Bilimleri
dc.subjectPatoloji
dc.subjectSağlık Bilimleri
dc.subjectMedicine
dc.subjectSurgery Medicine Sciences
dc.subjectPathology
dc.subjectHealth Sciences
dc.subjectKlinik Tıp (MED)
dc.subjectYaşam Bilimleri (LIFE)
dc.subjectKlinik Tıp
dc.subjectBiyoloji ve Biyokimya
dc.subjectCERRAHİ
dc.subjectPATOLOJİ
dc.subjectClinical Medicine (MED)
dc.subjectLife Sciences (LIFE)
dc.subjectCLINICAL MEDICINE
dc.subjectBIOLOGY & BIOCHEMISTRY
dc.subjectSURGERY
dc.subjectPATHOLOGY
dc.subjectCerrahi
dc.subjectPatoloji ve Adli Tıp
dc.subjectHistoloji
dc.subjectSurgery
dc.subjectPathology and Forensic Medicine
dc.subjectHistology
dc.titleSPLENİK LEZYONLARIN TANISINDA KOR BİYOPSİNİN ROLÜ; EKSTRAMEDÜLLER HEMATOPOEZ OLGU SUNUMU
dc.typeconferenceObject
dspace.entity.typePublication
local.avesis.id922955e8-4096-4dc2-9436-9849b92d251a
relation.isAuthorOfPublication7b939f8e-29ce-46ab-a4a4-e320e3f43b54
relation.isAuthorOfPublicationfee8c5f9-2d88-41e7-8d6d-87789705739a
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery7b939f8e-29ce-46ab-a4a4-e320e3f43b54
Files