Publication:
Geriatrik Rehabilitasyonda Sanat Terapi Uygulamalarının Ergoterapi Perspektifiyle İncelenmesi

No Thumbnail Available
Date
2024-04-19
Authors
Alioğlu D.
Sarışahin S.
Uğurlu Ü.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Geriatrik Rehabilitasyonda Sanat Terapi Uygulamalarının Ergoterapi Perspektifiyle İncelenmesiYazarlarDerya ALİOĞLU1, Sümeyye SARIŞAHİN2, Ümit UĞURLU3Kurumlar ve İletişim1. Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi Bölümü,derya.alioglu@hotmail.com2. Arş. Gör., Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi Bölümü,sumeyye.sarisahin@bezmialem.edu.tr3. Prof. Dr., Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi Bölümü,uugurlu@bezmialem.edu.trÖZET METNİAMAÇ:Yaşlılık fiziksel, psikolojik ve sosyal boyutları ile değerlendirilmesi gereken bir süreçtir. Bireylerin yaşları ilerledikçe psikomotor yavaşlamanın meydana geldiği bilinmektedir. Araştırma kapsamında yapılan literatür taraması sonucu geriatrik bireylerde ergoterapi müdahalesi kapsamında uygulanan sanat terapisinin kognitif etkisini inceleyen çalışmalara yer verilmiştir.GEREÇ-YÖNTEM:Araştırma yapılırken \"Art Therapy veya Music Therapy veya Dance Therapy\", \"Older People veya Geriatric İndividuals\", \"Occupational Therapy veya Ergotherapy\" ve \"Cognitive\" anahtar kelimeleri kullanılmıştır. Bu kapsamda PubMed, Google Scholar ve OTSeeker veri tabanlarında Boolean arama yöntemiyle aramalar yapılmış olup araştırma kriterlerini sağlayan, 2017-2023 yılları arasında yayınlanmış 7 makale çalışmaya dahil edilmiştir.SONUÇ:Sanat terapi alt türlerinden dans terapi, müzik terapi, drama terapi, el sanatları terapisi ve telerehabilitasyon temelli yaratıcı sanat terapi kullanılan değerlendirme ve müdahale yöntemlerindendir. Geriatrik popülasyonda müdahale programına sıklıkla eşlik eden bir diğer yöntem anımsama terapisidir. Müdahalelerin bilişsel işlevleri iyileştirmede, ilgili popülasyonda depresyonu azaltmada ve danışanların yaşam kalitesini artırmada etkili olduğu bulunmuştur. Ayrıca kişiye özel, anlamlı ve amaçlı okupasyonlara katılımın ilgili popülasyonda davranışsal semptomların yanı sıra bakımveren yükünü ve bakım \"görevi\" için harcanan zamanı azaltabileceği vurgulanmıştır.TARTIŞMA:Okupasyonel katılım sağlıklı yaşlanmanın ayrılmaz bir parçası olarak ifade edilebilir. Yaşlı yetişkinler için sanat terapisi destekli ergoterapi müdahalesi özellikle kognitif beceri gerektiren günlük yaşam aktiviteleri, yardımcı günlük yaşam aktiviteleri, sağlık yönetimi, sosyal katılım, dinlenme ve uyku gibi okupasyonel performans alanlarına katılımı destekler. Uygulanan müdahalelerin bireye özgü olması, süresi, sıklığı ve içeriği müdahalelerin kazanımlarını etkileyebilmektedir. Sanat terapisi destekli ergoterapi müdahalesi sağlık hizmetlerinin bir parçası olarak entegre edilebilir. Geriatrik bireylerin bütüncül ihtiyaçlarını karşılamak için multidisipliner yaklaşımların benimsenmesi önerilmektedir.ANAHTAR KELİMELER:Geriatri, sanat terapisi, kognitif, ergoterapi.
Description
Keywords
Sağlık Bilimleri, Health Sciences, Klinik Tıp (MED), Clinical Medicine (MED)
Citation
Alioğlu D., Sarışahin S., Uğurlu Ü., \"Geriatrik Rehabilitasyonda Sanat Terapi Uygulamalarının Ergoterapi Perspektifiyle İncelenmesi\", Ergoterapide Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi: Bi̇lgi̇, İnovasyon Ve Toplumsal Etki̇, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Nisan 2024
Page Views

57

File Downloads

0

Sustainable Development Goals