Publication:
Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Sağlık Anksiyetesi ve Hipokondri

No Thumbnail Available
Date
2020-10-14T00:00:00Z
Authors
Arslan, Berna
Özçelik, Semra
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Sağlık Anksiyetesi ve HipokondriBerna Arslanarslanberna1995@gmail.com, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fatih, İstanbulSemra Özçeliksemraozcelik@bezmialem.edu.tr, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı, Fatih, İstanbulGiriş:Hipokondriyaz veya hipokondri, bir kişinin ciddi bir hastalıktan aşırı ve gereksiz yere endişe duyduğu bir durumdur. Hipokondriyazisi olan bir birey hipokondriyak olarak bilinir. Hipokondriyaklar, semptom ne kadar küçük olursa olsun, tespit ettikleri fiziksel veya psikolojik semptomlar hakkında gereksiz yere endişelenir ve kendilerinin veya başkalarının ciddi bir hastalığa sahip olduklarına veya teşhis edilmek üzere olduğuna ikna olurlar. Tıp eğitimi alan öğrencilerde zaman zaman bu belirtiler ortaya çıkabilir.Amaç:Bu çalışmada; hipokondri ile ilgili daha önce yapılmış az sayıdaki araştırmalardan yola çıkarak Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri arasında, mevcut morbidite korkusu, sağlıkla ilgili kaygı düzeyinin değerlendirilmesi ve bu fenomenin sıklığının araştırılması amaçlanmıştır.Yöntem:Çalışmamızda Bezmialem Vakıf üniversitesi Tıp fakültesindeki 1’den 6’ya kadar tüm dönemlere Sağlık Anksiyetesi Envanteri (kısa versiyon) uygulanmıştır. Anket, 1,2,3 ve 4. sınıflara kağıt üzerinden 5 ve 6. sınıflara internet üzerinden yapılmıştır.Sağlık anksiyetesi envanteri (kısa versiyon):2 alt boyut ve 18 maddeden oluşmaktadır. 1. alt boyut, bedensel belirtilere aşırı duyarlılık ve kaygıdır ve 14 maddeden oluşmaktadır. 2. alt boyut, hastalığın olumsuz sonuçlarıdır ve 4 maddeden oluşur. Derecelendirme 4’lü likerttir. 0=hiç, 3= her zaman olarak belirlenmiştir. Ölçeğin puanlamasında ölçekten alınabilecek puan 0 ile 54 arasında değişmekte olup,değerlendirilmesinde yüksek puan, yüksek düzeyde sağlık anksiyetesini göstermektedir. Anonim olarak ise iki farklıölçek kullanılmıştır. Biri -tıp öğrencisi hastalığı kaygı- diğeri de -tıp öğrencisi hastalığı stress- ölçekleridir. Her ikiside 5’er sorudan oluşmaktadır. Ayrıca her iki ankette katılımcılara -kesinlikle yanlış - ile -kesinlikle doğru- arasında bir ölçek verilecektir. 1= kesinlikle yanlış, 5= kesinlikle doğrudur.Bulgular:Yapılan analizlere göre Sağlık Anksiyetesi Envanteri ile sınıflar arasında negatif korelasyon mevcuttur. Sınıf yükseldikçe anksiyete oranı düşüş göstermektedir(r= -0.184 p=0.008). Aynı şekilde sınıflar ile Tıp Öğrencisi Hastalığı Kaygı ölçeği ve Tıp Öğrencisi Hastalığı Stres ölçeği arasında da negatif korelasyon mevcuttur. Sınıf arttıkça kaygı ve stres düzeyi azalmaktadır(r= -0.230 p=0,001)(r= -0.245 p<0.001 ).Sınıflarla ölçek puanları arasında zayıf ters yönde ve anlamlı ilişki bulundu. Ölçek puanları ve cinsiyet arasında ise anlamlı bir korelasyon bulunamadı. Ayrıca ölçeklerin kendi arasında da anlamlı korelasyon bulundu. Öğrencilerin anksiyeteleri azaldıkça stres ve kaygı düzeylerinde de düşüşler saptandı. (r= 0.560 p<0.001) (r=0.674 p<0.001) (r=0.739 p<0.001).Sonuç:Elde edilen bulgular tıp eğitimi alan öğrencilerin eğitimlerinin ilk yıllarında kendi sağlıkları ile ilgili kaygı ve stres duydukları, bilgi ve uygulama düzeyi arttıkça sağlıkları hakkında daha az stres ve endişe yaşadıklarını göstermektedir.Anahtar KelimelerHipokondri, Sağlık Anksiyetesi, Tıp Öğrencisi hastalığı
Description
Keywords
Arslan B., Özçelik S., -Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Sağlık Anksiyetesi ve Hipokondri-, Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği Kongresi(TEGED), İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2020, ss.1-2
Citation
Page Views

123

File Downloads

0

Sustainable Development Goals