Publication:
İdiyopatik Membranöz Nefropatide Farklı İmmünsüpresif Tedavilerin Karşılaştırılması: Çok Merkezli Gözlemsel Çalışma

No Thumbnail Available
Date
2023-12-06
Authors
Artan A. S.
Miroğlu Ş.
Hocaoğlu R. H.
Turgutalp K.
Güllülü Boz S. E.
Eren N.
Dinçer M. T.
Uzun S.
Şahin G.
Kutlay S.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Amaç: İdiyopatik membranöz nefropati (iMN) nondiabetik yetişkinlerde nefrotik sendromun ana sebeplerinden biridir. Türkiye’de Avrupa’ya benzer şekilde tüm glomerülonefritlerin %25.6’sını oluşturmaktadır. İMN’ye bağlı nefrotik sendromun tedavisinde çeşitliimmünsüpresif tedavi rejimleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada, iMN’li hastalarda farklı immünsüpresif tedavi rejimlerinin etkinliklerinin büyük ulusal bir kohortta karşılaştırılması amaçlanmıştır. Gereç-Yöntem: Bu registry çalışmasına, 48 merkezden iMN tanılı, en az bir çeşit immünsüpresif tedavi kullanmış olan ve yeterli takip verisi bulunan 558 hasta dahil edilmiştir. Primer sonlanım parsiyel (PR) veya tam remisyon (CR) olarak belirlenmiştir. Sekonder kompozit sonlanım glomerüler filtrasyon hızının (GFH) en az %50 azalması, böbrek replasman tedavilerinin başlanması, Evre 5 kronik böbrek hastalığının gelişmesi veya ölüm olarak belirlenmiştir. Bulgular: Tanı sırasında medyan yaş 48 (IQR: 37-57) ve 358 (64.2%) hasta erkektir. Hastalar ortalama 24 (IQR: 12-60) ay takip edilmişlerdir. En sık kullanılan tedavi kortikosteroidler ile birlikte veya ayrı olarak kalsinörin inhibitörleri (CNI) (43.4%) iken, bu rejimi sırası ile glukokortikoid ve siklofosfamid (GC-CYC) (39.6%), glukokortikoid monoterapisi (25.8%)ve Rituximab (RTX) (9.1%) izlemiştir. Genel remisyon hızı 66.1% (CR 26.7%, PR 39.4%) olarak bulunmuştur. Elli dokuz (10.6%) hasta sekonder kompozit sonlanıma ulaşmıştır. Çok değişkenli lojistik regresyonda bazal GFH (OR 0.989, 0.981-0.997, p=0.007), serum albümin (OR: 0.594, 0.448-0.788, p<0.001) ve CYC kullanımı (OR: 0.652, 0.437-0.973, p=0.036) remisyon hızında azalma ile ilişkili bulunmuşken, sadece hemoglobin düzeyinin düşük olması sekonder kompozit sonlanım ile ilişkilidir (OR:0.843, 95% CI: 0.715-0.993, p=0.041). RTX kullanımı yüksek remisyon hızı ile anlamlı olarak ilişkilidir (OR: 3.384, 1.797-6.373, p<0.001). Sonuç: Bazal hemoglobin değerinin düşük olması kötü prognozla ilişkilidir. GFH ve albüminin bazal değerlerinde düşüklük remisyon hızının düşük olacağını öngördürmektedir. Ayrıca, RTX kullanımı daha yüksek remisyon ile ilişkili bulunmuşken, CYC kullanımında bu durum saptanmamıştır. Anahtar kelimeler: idiyopatik membranöz nefropati, immünsüpresyon, kronik böbrek hastalığı, remisyon
Description
Keywords
Tıp, Dahili Tıp Bilimleri, İç Hastalıkları, Nefroloji, Sağlık Bilimleri, Medicine, Internal Medicine Sciences, Internal Diseases, Nephrology, Health Sciences, Klinik Tıp (MED), Klinik Tıp, ÜROLOJİ VE NEFROLOJİ, TIP, GENEL & DAHİLİ, Clinical Medicine (MED), CLINICAL MEDICINE, UROLOGY & NEPHROLOGY, MEDICINE, GENERAL & INTERNAL, Genel Sağlık Meslekleri, Patofizyoloji, Temel Bilgi ve Beceriler, Değerlendirme ve Teşhis, Üroloji, Dahiliye, Aile Sağlığı, Tıp (çeşitli), Genel Tıp, General Health Professions, Pathophysiology, Fundamentals and Skills, Assessment and Diagnosis, Urology, Internal Medicine, Family Practice, Medicine (miscellaneous), General Medicine
Citation
Artan A. S., Miroğlu Ş., Hocaoğlu R. H., Turgutalp K., Güllülü Boz S. E., Eren N., Dinçer M. T., Uzun S., Şahin G., Kutlay S., et al., \"İdiyopatik Membranöz Nefropatide Farklı İmmünsüpresif Tedavilerin Karşılaştırılması: Çok Merkezli Gözlemsel Çalışma\", 40. ULUSAL NEFROLOJİ KONGRESİ , Antalya, Türkiye, 6 - 10 Aralık 2023, ss.18-19
Page Views

5

File Downloads

0

Sustainable Development Goals