Publication:
İdiyopatik Membranöz Nefropatide Farklı İmmünsüpresif Tedavilerin Karşılaştırılması: Çok Merkezli Gözlemsel Çalışma

dc.contributor.authorArtan A. S.
dc.contributor.authorMiroğlu Ş.
dc.contributor.authorHocaoğlu R. H.
dc.contributor.authorTurgutalp K.
dc.contributor.authorGüllülü Boz S. E.
dc.contributor.authorEren N.
dc.contributor.authorDinçer M. T.
dc.contributor.authorUzun S.
dc.contributor.authorŞahin G.
dc.contributor.authorKutlay S.
dc.contributor.authoret al.
dc.contributor.institutionauthorELÇİOĞLU, ÖMER CELAL
dc.date.accessioned2024-01-30T21:51:25Z
dc.date.available2024-01-30T21:51:25Z
dc.date.issued2023-12-06
dc.description.abstractAmaç: İdiyopatik membranöz nefropati (iMN) nondiabetik yetişkinlerde nefrotik sendromun ana sebeplerinden biridir. Türkiye’de Avrupa’ya benzer şekilde tüm glomerülonefritlerin %25.6’sını oluşturmaktadır. İMN’ye bağlı nefrotik sendromun tedavisinde çeşitliimmünsüpresif tedavi rejimleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada, iMN’li hastalarda farklı immünsüpresif tedavi rejimlerinin etkinliklerinin büyük ulusal bir kohortta karşılaştırılması amaçlanmıştır. Gereç-Yöntem: Bu registry çalışmasına, 48 merkezden iMN tanılı, en az bir çeşit immünsüpresif tedavi kullanmış olan ve yeterli takip verisi bulunan 558 hasta dahil edilmiştir. Primer sonlanım parsiyel (PR) veya tam remisyon (CR) olarak belirlenmiştir. Sekonder kompozit sonlanım glomerüler filtrasyon hızının (GFH) en az %50 azalması, böbrek replasman tedavilerinin başlanması, Evre 5 kronik böbrek hastalığının gelişmesi veya ölüm olarak belirlenmiştir. Bulgular: Tanı sırasında medyan yaş 48 (IQR: 37-57) ve 358 (64.2%) hasta erkektir. Hastalar ortalama 24 (IQR: 12-60) ay takip edilmişlerdir. En sık kullanılan tedavi kortikosteroidler ile birlikte veya ayrı olarak kalsinörin inhibitörleri (CNI) (43.4%) iken, bu rejimi sırası ile glukokortikoid ve siklofosfamid (GC-CYC) (39.6%), glukokortikoid monoterapisi (25.8%)ve Rituximab (RTX) (9.1%) izlemiştir. Genel remisyon hızı 66.1% (CR 26.7%, PR 39.4%) olarak bulunmuştur. Elli dokuz (10.6%) hasta sekonder kompozit sonlanıma ulaşmıştır. Çok değişkenli lojistik regresyonda bazal GFH (OR 0.989, 0.981-0.997, p=0.007), serum albümin (OR: 0.594, 0.448-0.788, p<0.001) ve CYC kullanımı (OR: 0.652, 0.437-0.973, p=0.036) remisyon hızında azalma ile ilişkili bulunmuşken, sadece hemoglobin düzeyinin düşük olması sekonder kompozit sonlanım ile ilişkilidir (OR:0.843, 95% CI: 0.715-0.993, p=0.041). RTX kullanımı yüksek remisyon hızı ile anlamlı olarak ilişkilidir (OR: 3.384, 1.797-6.373, p<0.001). Sonuç: Bazal hemoglobin değerinin düşük olması kötü prognozla ilişkilidir. GFH ve albüminin bazal değerlerinde düşüklük remisyon hızının düşük olacağını öngördürmektedir. Ayrıca, RTX kullanımı daha yüksek remisyon ile ilişkili bulunmuşken, CYC kullanımında bu durum saptanmamıştır. Anahtar kelimeler: idiyopatik membranöz nefropati, immünsüpresyon, kronik böbrek hastalığı, remisyon
dc.identifier.citationArtan A. S., Miroğlu Ş., Hocaoğlu R. H., Turgutalp K., Güllülü Boz S. E., Eren N., Dinçer M. T., Uzun S., Şahin G., Kutlay S., et al., \"İdiyopatik Membranöz Nefropatide Farklı İmmünsüpresif Tedavilerin Karşılaştırılması: Çok Merkezli Gözlemsel Çalışma\", 40. ULUSAL NEFROLOJİ KONGRESİ , Antalya, Türkiye, 6 - 10 Aralık 2023, ss.18-19
dc.identifier.urihttps://nefroloji2023.org/wp-content/uploads/2024/01/40.-Ulusal-Nefroloji-Kongresi-33.-Ulusal-Nefroloji-Hemsireligi-Kongresi_v2.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12645/39003
dc.relation.ispartof40. ULUSAL NEFROLOJİ KONGRESİ
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectTıp
dc.subjectDahili Tıp Bilimleri
dc.subjectİç Hastalıkları
dc.subjectNefroloji
dc.subjectSağlık Bilimleri
dc.subjectMedicine
dc.subjectInternal Medicine Sciences
dc.subjectInternal Diseases
dc.subjectNephrology
dc.subjectHealth Sciences
dc.subjectKlinik Tıp (MED)
dc.subjectKlinik Tıp
dc.subjectÜROLOJİ VE NEFROLOJİ
dc.subjectTIP, GENEL & DAHİLİ
dc.subjectClinical Medicine (MED)
dc.subjectCLINICAL MEDICINE
dc.subjectUROLOGY & NEPHROLOGY
dc.subjectMEDICINE, GENERAL & INTERNAL
dc.subjectGenel Sağlık Meslekleri
dc.subjectPatofizyoloji
dc.subjectTemel Bilgi ve Beceriler
dc.subjectDeğerlendirme ve Teşhis
dc.subjectÜroloji
dc.subjectDahiliye
dc.subjectAile Sağlığı
dc.subjectTıp (çeşitli)
dc.subjectGenel Tıp
dc.subjectGeneral Health Professions
dc.subjectPathophysiology
dc.subjectFundamentals and Skills
dc.subjectAssessment and Diagnosis
dc.subjectUrology
dc.subjectInternal Medicine
dc.subjectFamily Practice
dc.subjectMedicine (miscellaneous)
dc.subjectGeneral Medicine
dc.titleİdiyopatik Membranöz Nefropatide Farklı İmmünsüpresif Tedavilerin Karşılaştırılması: Çok Merkezli Gözlemsel Çalışma
dc.typeconferenceObject
dspace.entity.typePublication
local.avesis.idec50457f-d683-4ab5-93cf-fe65b51a7b60
relation.isAuthorOfPublicationac752d9f-ce71-4152-9eec-135f3d2a7a18
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscoveryac752d9f-ce71-4152-9eec-135f3d2a7a18
Files