Publication:
Clonınger'in mizaç ve karakter envanteri ile akıskal'ın temps-a ölçeğine göre mizaç özellikleri ile ağrı eşiği ve toleransı arasındaki ilişki / Temperament trai̇ts' relationship with pain threshold and pain tolerance according to cloninger's temperament and character inventory and akiskal temps-a

Loading...
Thumbnail Image
Date
Authors
Authors
ÇAMUR, DEMET ZİHNİ
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Giriş ve Amaç: Kalıtımla geçen ve yaşam boyu çok az oranda değişen yapısal özellikleri gösteren mizaç, başta Cloninger'in biyopsikososyal kuramı ve Akıskal'ın afektif mizaç kuramı olmak üzere birçok kuramcı tarafından açıklanmaya çalışılmıştır. Ağrının yaygın bir biyopsikososyal süreç olması itibarı ile ağrı algısının kişilikten etkileniyor olması çok muhtemeldir. Biz çalışmamızda, bireyler arasındaki ağrı algısının değişkenliğinde kişilik özelliklerinin olası rolünü açıklamayı ve kişilik özellikleri ile ağrı eşiği, toleransı ve büyüklük tahmini arasındaki ilişkileri Cloninger ve Akıskal'ın affektif mizacına göre belirlemeyi hedefledik. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ne başvuran, herhangi bir psikiyatrik hastalığı ve kronik hastalığı olmayan sağlıklı hasta yakınları ve sağlıklı hastane personeli alındı. Çalışmaya alınacak gönüllü sayısı 100 olarak belirlendi. Katılımcılara, Beck Depresyon, Beck Anksiyete, Cloninger'in mizaç ve karakter envanteri, Akıskal'ın TEMPS-A mizaç ölçeği uygulandı. Sonrasında basınçlı algometri cihazı ile ağrı eşiği ve toleransı belirlenerek, VAS uygulandı. Bulgular: Çalışmanın sonucunda ağrı toleransını erkeklerde kadınlara göre anlamlı düzeyde yüksek bulduk (p<.05). Yaş ile ağrı eşiği arasında anlamlı düzeyde aynı yönlü ve zayıf bir ilişki olduğunu gösterdik (p<.05). Ağrı eşiği ve mizaç arasındaki ilişkiye bakıldığında ağrı eşiği ile yenilik arayışı arasında anlamlı düzeyde zayıf, ters yönlü ve doğrusal bir ilişki , VAS eşik değeri ile işbirliği yapma arasındaki zayıf anlamlı ters yönlü bağlantı olduğunu tespit ettik (p<.05). Akıskal'an affektif mizaçları ile ağrı eşiğini değerlendirdiğimizde bireylerin ağrı eşikleri ile hipertimik mizaç ve ağrı toleransı ile irritabl mizaç arasında doğrusal, zayıf ve aynı yönlü ilişki olduğunu gösterdik (p<.05). Sonuç: Çalışmamızın sonucu ağrı eşiği ile mizaç ilişkisini açıklarken, daha önceki çalışmalardan farklı olarak, yenilik arayışı ve dopamin nörotransmiterinin önemine vurgu yapmaktadır. Ayrıca Akıskal'in afektif mizaçları ile ağrı ilişkisini araştıran ilk çalışma olarak literatüre katkı sağlamaktadır.
Description
Background and Aim: There have been efforts to define the entity 'temperament' since Cloninger's psychobiological model of personality and 'Akiskal Essay on Evolution and Temperament'. Generally speaking, temperament is of hereditary origin and it shows changes to varying extents during the life span. As a biopsychosocial process, perception of pain is very likely to be affected by personal characteristics. In this study we aimed to assess the role of personality in perception of pain and to define the relation between the personal characteristics and pain threshold as well as tolerance and estimation of severity regarding Cloninger and Akiskal's affective temperament definition. Material and Method: In this study, relatives of the patients and hospital staff in Bezmialem Vakif University Hospital with a total number of 100 were recruited. Patients with chronic diseases or any previous diagnosis of psychiatric disorders were excluded. Participants were asked to fulfill Beck's Depression Scale, Beck's Anxiety Scale, Cloninger's Temperament and Character Inventory and Akiskal's TEMPS-A temperament scale. Following the initial examination, patients underwent pressure algometry in order to measure the tolerance and the threshold of pain. Patients were also questioned with regards to Visual Analog Scale (VAS). Results: In this study, we reported a significantly higher pain tolerance in female participants in comparison with male (p<0.05). We also reported a significantly positive but weak correlation between age and the threshold of pain (p<0.05). With regards to the correlation of threshold and temperament, a linear, weak but significant correlation between the threshold and novelty-seeking; as well as a negative, weak but significant correlation between VAS threshold and cooperation (p<0.05). As the correlation between Akiskal's affective temperament types and threshold were assessed, it was reported that the threshold and hyperthymic temperament as well as the pain tolerance and irritable temperament had linear, weak and positive correlation (p<0.05). Conclusion: Here we aimed to assess the correlation between the threshold of pain and temperament. Our study is unique in the way it underlines the importance of novelty-seeking as well as the dopaminergic neurotransmitters. Besides, it contributes to the pool of knowledge as the first study to evaluate the relation between pain and the affective temperaments of Akiskal.
Keywords
Citation
Page Views

13

File Downloads

47

Sustainable Development Goals