Publication:
Akut bronşiolit vakalarında laboratuvar bulguları ile tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi / Evaluation of laboratory findings and treatment results in acute bronchi̇li̇ti̇s cases

Loading...
Thumbnail Image
Date
Authors
Authors
KÜÇÜKKOÇ, MEHMET
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Bronşiolit, özellikle iki yaş altındaki çocuklarda çoğunlukla viral etkenlerin neden olduğu, hızlı solunum, göğüste retraksiyonlar ve hışıltılı solunum (wheezing) ile karakterize, bronşiollerin inflamasyonu ile seyreden klinik bir tablodur. Akut bronşiolitin temel tedavisi destekleyici tedavi olup, hastanın hidrasyonunun ve oksijenizasyonunun düzenlenmesi ve komplikasyonlar açısından yakından izlenmesini içerir. Hastaneye yatışı gerektirebilmesi, semptomların bazen haftalarca devam etmesi, beslenme problemlerine yol açması, sekonder bakteriyel enfeksiyonlara zemin hazırlaması gibi yüksek morbidite nedenleri hastalığın önemini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada Ekim 2013 ve Mart 2014 tarihleri arasında öksürük, hırıltı, dispne şikayetleri ile acil servisimize başvurup akut bronşiolit tanısı ile tedavi edilen 85 hastada laboratuvar bulguları ile tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Olguların lökosit sayısına göre dağılımında 75 (%88) olguda lökosit sayısı normal bulunurken 10 (%12) olguda ise lökositoz tesbit edildi. Lenfosit sayılarına göre dağılımında ise hastaların 56 (%66)'sında lenfositoz yokken 29 (%34)'unda ise lenfositoz tesbit. CRP (C-Reaktif Protein) değerlerine göre dağılımında ise CRP 43 (%51) olguda pozitif bulunurken 42 (%49) olguda ise negatif bulundu. Lökositozu olanlar ve olmayanlar, lenfositozu olanlar ve olmayanlar ile CRP'si pozitif ve negatif olanlar arasında karşılaştırma yapılınca tedavi öncesi hastalık skoru, DSS (dakika solunum sayısı), KTA (kalp tepe atımı) ve SaO2 (oksijen saturasyonu) değerleri ile tedavi sonrası hastalık skoru, DSS, KTA ve SaO2 değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). Sonuç olarak hafif ve orta akut bronşiolit vakalarındaki solunumsal olarak ortaya çıkan hipoksinin tedaviye olan yanıtının değerlendirilmesinde lökositozu olanlar ile olmayanlar, lenfositozu olanlar ile olmayanlar ve CRP'si pozitif ile negatif olanlar arasında anlamlı bir fark yoktur.
Description
Bronchiolitis, is a clinical case which is seen at especially under 2 years old children, mostly caused by viral factors and characterized with fast respiration, retraction on chest, wheezing and it goes on with inflammation of bronchioles. Basic cure of acute bronchiolitis is an assistive cure and contains hydration and oxygenation regulations and keep tracking the patient about probable complications. High morbidite reasons like hospitalize requirement, proceeding semptoms for weeks, causing nutrition problems, precipitating seconder bacterial infections, expose the importance of illness. This study purposes consideration the effect of laboratory findings on curing 85 patients who applied between October 2013 and March 2014 to our emergency service with cough, breating, dispne complaints and are treated with acute bronchiolitis diagnostic. In the distribution according to the number of leukocytes, although number of leukocytes in 75 patients were seen as normal, leukocytes were detected in 10 cases. In the distribution according to the number of lymphocytes, although there were no lymphocytosis in 56 (66%) patients, it was detected lymphocytes in 29 patients. In the distribution according to the CRP values, although CRP was found as positive in 43 (51%) cases, it was positive in 42 cases (49%). After making a comparison between the patients who has leukocytosis and without leukocytosis, lymphocytosis and without lymphocytosis, CRP levels of positive and negative ones, couldn't find a meaningful statistical difference between illness score, RNpM (respiration number per minute), PHB (peak heart beat), SaO2 (oxygen saturation) values before cure and after cure (p>0,05). In conclusion, respond to the cure of hypoxia that occurs as respirational at small and middle acute bronchiolitis cases isn't different between patients with leukocytosis and without leukocytosis, lymphocytosis and without lymphocytosis, CRP levels of positive and negative ones.
Keywords
Citation
Page Views

21

File Downloads

36

Sustainable Development Goals