Show simple item record

dc.contributor.authorAyar, Yavuz
dc.contributor.authorGöçken, Abdülkadir
dc.contributor.authorYabacı, Ayşegül
dc.contributor.authorYavuz, Mahmut
dc.date.accessioned2020-06-22T23:04:14Z
dc.date.available2020-06-22T23:04:14Z
dc.date.issued2020-06-01T00:00:00Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12645/18153
dc.description.abstractAmaç:Akut böbrek hasarı (ABH) günümüzde hala önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Sıklığı, etiyolojisi, prognozu ve mortalitesinde birçok faktör etkili olmaktadır. Çalışmamızda ABH etiyolojisi ve prognostik faktörleri ortaya koymayı amaçladık.Yöntemler:Çalışmaya nefroloji servisine akut böbrek yetmezliği tanısı ile Ocak 2011- Aralık 2015 tarihleri arasında yatarak tedavi edilmiş 272 hasta dahil edildi. Hastaların demografik özelliklerinin yanı sıra klinik ve laboratuvar bulguları retrospektif olarak incelendi.Bulgular:Hastaların %47,4’ü kadın, %52,6’sı erkek idi. Tüm hastaların yaş ortalaması 61,6, ortalama yatış süresi 13,3 gün, hemodiyaliz sayısı 1,24, mortalite oranı %4,8 bulundu. Hemodiyaliz ihtiyacı ve sayısı yaşlı grupta (>65 yaş) anlamlı şekilde yüksekti. Hemodiyaliz ihtiyacı ve sayısı renal ABH’li grupta daha fazlaydı (%48,7, 1,9). Renal ABH’lilerde yatış süresi ve mortalite diğer gruplarla kıyaslandığında daha yüksekti (16,4 gün, %8,8). Enfeksiyonu olanlarda (%42) mortalite, yatış süresi ve hemodiyaliz sayısı anlamlı şekilde artmıştı.Sonuç:ABH’de etiyoloji ve eşlik eden enfeksiyon varlığı mortaliteyi etkileyen en önemli faktörlerdir. Bunun yanında anemi ve ileri yaş hastanede yatış süresini ve hemodiyaliz ihtiyacını arttırmaktadır.Anahtar Kelimeler:Akut böbrek hasarı, mortalite, prognostik faktörler
dc.language.isotr
dc.subjectGöçken A., Ayar Y., Yavuz M., Yabacı A., -Erişkin Akut Böbrek Hasarı Etiyolojisi ve Prognozunu Etkileyen Faktörlerin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi-, Haseki Tıp Bülteni, cilt.58, ss.216-222, 2020
dc.titleErişkin Akut Böbrek Hasarı Etiyolojisi ve Prognozunu Etkileyen Faktörlerin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
dc.typeArticle
dc.identifier.doi10.4274/haseki.galenos.2020.4790
local.publication.isinternational0


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record