Publication:
In-Vitro Comparasion of Different Root Surface Procedures For Periodontal Regeneration

No Thumbnail Available
Date
2019-09-28
Authors
Ercan, Esra
Tunalı, Mustafa
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
S-223Periodontal Rejenerasyonda Kullanılan Farklı Kök Yüzey İşlemlerinin İn-Vitro Olarak KarşılaştırılmasıEmine Cansu Genç1, Esra Ercan2, Mustafa Tunalı3, Levent Kara41Karadeniz Teknik .niversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, Trabzon2.anakkale Onsekiz Mart .niversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, .anakkale3Bezmialem Vakıf .niversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, İstanbul4Erzincan Binali Yıldırım .niversitesi Mühendislik Fakültesi, ErzincanAmaç:Periodontalhastalıklardahedefkaybedilendokularınyenidenoluşturulmasıdır.K.kyüzeyindehastalığabağlıdeğişimler,rejenerasyonunilk adımıolanpıhtı adezyonunuolumsuz etkilemektedir.K.k yüzeymodifikasyonunamacı, smear tabakasınıuzaklaştırarak k.k yüzeyinidetoksifiyeetmek ve pıhtı adezyonunu sağlamaktır. .alışmamızın amacı, yaygın olarak kullanılan farklı y.ntemleri ve yeni bir y.ntemolanNanohidroksiapatit(NHA) tozu uygulamasını in-vitro olarak karşılaştırmak ve rejenerasyona katkıdabulunacak en iyi y.ntemiortaya koymaktır.Yöntem: .alışmamızda periodontal sebeplerle .ekilmiş dişlerden dentin par.aları elde edilerek akrilik bloklar i.erisine g.mülüştür.Daha sonra yüzeyler zımpara ile düzleştirilmiş ve biyofilm tabakası oluşturulmuştur. Yüzeylere; EDTA (%17, 1 dk), tetrasiklin..zeltisi (250 mg/ml, 3 dk), Gracey küret (10 kez), ultrasonik sistem (Mini Piezon; EMS. Piezon Systems), NHA tozupüskürten air-abrasiv sistem(EMS.-Air Flow. S2) (20 sn (air abraziv kısa-AK) / 90 sn (air abraziv uzun-AU)) kullanılarak farklı uygulamalaryapılmıştır. Kontrol grubunda ise herhangi bir işlemyapılmamıştır. Uygulamaların etkileri; yüzey ıslanabilirliği, kimyası,morfolojisi ve topografisi a.ısından incelenmiş ve istatistiksel analizler yapılmıştır.Bulgular: .alışmanın sonu.larına g.re yüzey ıslanabilirliği değerleri küret (46,29.), tetrasiklin (22,74.) ve AU (38,32.) gruplarında,kontrol grubuna (69,05.) g.re istatistiksel olarak anlamlı derecede farklılık g.stermiştir (p<0,05). Ortalama yüzey pürüzlülüğü(Ra) bakımından; küret (0,93 μm), ultrasonik (0,71 μm), tetrasiklin (2,57 μm) grupları kontrol grubuna (1,16 nμ) g.re, istatistikselolarak anlamlı farklılık g.stermiştir (p<0,05). Yüzey morfolojisi bakımından, tetrasiklin grubunda tamamen tetrasiklin partikülleriile kaplı yüzey, küret grubunda düzensizlikler ve kapalı tübül ağızları, AU grubunda ise azmiktarda NHA tozlarıyla beraber,smear tabakasının olmadığı ve a.ık tübül ağızları izlenmiştir. Bu .alışmanın sonucunda, smear tabakasının en iyi uzaklaştırıldığıve ıslanabilirliği yüksek olan k.k yüzeylerinin AU grubunda oluştuğu g.rüldü.Sonuç: .alışmamıza g.re hastalıktan etkilenmiş k.k yüzeylerinin, NHA tozları ile muamele edilmesinin, periodontal rejenerasyonsürecinde pıhtı adezyonunu destekleyerek rejenerasyon potansiyelini anlamlı derecede arttıracağı düşünülebilir.Anahtar Kelimeler: k.k yüzey modifikasyonu, profilometre, yüzey ıslanabilirliğiS-223In-Vitro Comparasion of Different Root Surface Procedures For Periodontal RegenerationEmine Cansu Gen.1, Esra Ercan2, Mustafa Tunalı3, Levent Kara41Karadeniz Technical University Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, Trabzon2.anakkale Onsekiz Mart University Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, .anakkale3Bezmialem Vakıf University Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, İstanbul4Erzincan Binali Yıldırım University Faculty of Engineering, ErzincanAim: Themain purpose in periodontal treatment is the reestablishment of lost tissues. The changes related to the disease in root surfaceshave negative effects on the first part of regeneration, namely fibrin clot adhesion. The purpose of the root surfacemodification is to detoxifythe root surface and to ensure the fibrin clot adhesion by the smear layer removal. Aimof this study is to determine the bestmethodfor regeneration fromin vitro comparison of common distinctmethods andNano-hydroxyapatite (NHA) powder application.Material-Methods: In this study, different applications have beenmade on dentin surfaces, that had been extracted due to periodontalreasons, by using EDTA (%17,1min), tetracycline (250mg/ml,3min), Gracey cürette(10times), ultrasonic system (MiniPiezon; EMS.Piezon Systems), NHA powdered air-abrasive system (EMS.-Air Flow. S2) (20sec (AK)/90 sec (AU)). No treatmenthas been made on control group. The effects of the treatments are examined regarding surface wettability, chemistry, morphologyand topography, and statistical analyses have been made.Results:According totheoutcomesof thestudy, thesurfacewettability valuesof curette(46,29.), tetracycline(22,74.) andAU(38,32.) groupsaredifferedstatistcallydifferent fromcontrol group(69,05.) (p<0,05).Regarding theaveragesurfaceroughness(Ra), curette(0,93μm),ultrasonic(0,71 μm), tetracycline(2,57 μm) groups are statistically significantly different fromcontrol group (1,16 nμ) (p<0,05). Regardingthe surfacemorphology, the following results aremonitored: in tetracycline group, a surface coveredwith tetracycline particles; in curettegroup, irregularities and occluded tubularpores; inAUgroup, exposed tubular poreswithout smear layer andwithminor presenceofNHApowder. As a result, the best surface that smear layer has been removedwith highwettabilitywasmonitored in AUgroup.Conclusion: It can be concluded NHA powder treatment to the diseased root surfaces considerably may enhance the regenerationpotential by supporting fibrin clot adhesion during periodontal regeneration. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} span.s1 {font: 5.5px Helvetica} Keywords: root surface modication, profilometer, surface wettabilty
Description
Keywords
Ercan E., Tunalı M., -In-Vitro Comparasion of Different Root Surface Procedures For Periodontal Regeneration-, TDB Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 September 2019, ss.220
Citation
Sustainable Development Goals