Diş Hekimliği Fakültesi

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 165
 • Publication
  Metadata only
  What changed in the blood concentrates? Innovations and Current Clinical Applications
  (2019-09-30) Tunalı, Mustafa; TUNALI, MUSTAFA
  Kan Konsantrelerinde Ne Değişti? Yenilikler ve Güncel Klinik Uygulamalar Doç. Dr. Mustafa Tunalı Vücudumuzun orjinal tamir materyalini, kendi kanımızı, tamir ve rejenerasyonda kullanma felsefesine dayanan otojen kan konsantrelerinin geçmişi yarım asır’a yaklaşmaktadır. Bu ürünlerin tarihi, fibrin doku yapıştırıcıları ile başlayarak, günümüzde çok çeşitli Platelet Rich Plazmalar ve Platelet Rich Fibrinler ile devam etmektedir. Kan konsantrelerinin en güncel, gelişmiş ürünleri ise Platelet Rich Fibrinlerin injekte edilebilen tipleri ve klinik kullanım için modifiye edilmiş hibrit ürünlerdir. Otojen kan konsantrelerinin gelecekte de Tıp ve Diş Hekimliğinde önemli bir yere sahip olacaklarını düşünebiliriz. Bu yeni çalışmalar, doku mühendisliğindeki yeniliklerle de birleştiğinde farklı bir okuryazarlık ortaya çıkmaktadır. Biyolojik dil okuryazarlığı. Biyolojik dilde biyoloji ile diyalog önemli bir nokta olarak göze çarpmaktadır, sadece biyolojiyi anlamak değil, biyolojiye de kendimizi anlatmamız ve vücudumuzun da bizim ne yapmaya çalıştığımızı anlaması önemli bir aşama olabilir. Doç. Dr. Mustafa Tunalı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Öncesinde, 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi-nden mezun olduktan sonra 2005 yılında Selçuk Üniversitesi’nden doktora derecesini almıştır. Daha sonra Gülhane Askeri Tıp Akademisinde de görev yapmıştır. Misafir öğretim üyesi olarak Turku Üniversitesi, Finlandiya’da ve Oradea Üniversitesi, Romanyada bulunmuştur. Dr. Mustafa Tunalı’nın araştırmaları trombositten zengin fibrin ürünleri, Periodontoloji ve Dental İmplantoloji’deki klinik kullanımlarına odaklanmaktadır. Bu konuda birçok ulusal ve uluslararası makaleleri ve patentleri vardır. Ayrıca, birçok kez davetli konuşmacı olarak konuşmalar yapmış ve kurslar düzenlemiştir. Türk Periodontoloji Derneği, Avrupa Periodontoloji Derneği, Türk Oseeointegrasyon Derneği, Avrupa Osseointegrasyon Derneği ve Periodontoloji, Ağız Cerrahisi, Estetik ve İmplant Diş Hekimliği Organizasyonu (POSEIDO) dernek üyelikleri vardır. Çok sayıda Dergide hakemlik ve editörlük görevleri bulunmaktadır. 149 What changed in the blood concentrates? Innovations and Current Clinical Applications Assoc. Prof. Dr. Mustafa Tunalı The history of autogenous blood concentrates, which is based on the philosophy of using our body-s original repair material, our own blood, in repair and regeneration, is approaching half a century. The history of these products, starting with fibrin tissue adhesives, continues today with a wide variety of Platelet Rich Plasmas and Platelet Rich Fibrins. The most current and advanced products of blood concentrates are the injectable types of Platelet Rich Fibrins and hybrid products modified for clinical use. Autogenous blood concentrates may still have an important place in medicine and dentistry in the future. When these new studies are combined with innovations in tissue engineering, a different literacy emerges. Biological language literacy. Dialogue with biology stands out as an important point in biological language, not only understanding biology, but also explaining ourselves to biology and our body. It may be an important step when our bodies understand what we are trying to do. Dr. Mustafa Tunalı, DDS, PhD, now is an Associate Professor of Periodontology, Bezmialem Vakif University School of Dentistry, Department of Periodontology. Prior to that, he graduated from Hacettepe University Faculty of Dentistry in 1999 and in 2005 received his PhD from Selçuk University. Later, he worked at Gülhane Military Medical Academy. He has been a visiting professor at the University of Turku, Finland and the University of Oradea, Romania. Currently Dr. Mustafa Tunalı’s researches focus on the platelet-rich fibrin materials and their clinical usage in Periodontology and Dental Implantology. He has many national and international articles and patents on this subject. In addition, he has given speeches as invited speakers and organized courses. He is a member of Turkish Association of Periodontology, European Association of Periodontology, Turkish Association of Osseointegration, European Association of Osseointegration and Periodontology, Oral Surgery, Aesthetic and Implant Dentistry Organization (POSEIDO). He has served as referee and editor in many journals. TDA 25th INTERNATIONAL DENTAL CONGRESS
 • Publication
  Metadata only
  Treatment of External Root Resorption by Reimplantation with Titanium Platelet-Rich Fibrin (T-PRF)
  (2019-09-30) Kayan, Enes; Alim, Betül Aycan; Sardarlı, Narmin; Tunalı, Mustafa; KAYAN, ENES; UYSAL, BETÜL AYCAN; SARDARLI, NARMİN; TUNALI, MUSTAFA
  S-367Eksternal Kök Rezorpsiyonunun Titanyum Trombositten Zengin Fibrin (T-PRF) ile Reimplantasyon TedavisiEnes Kayan1, Betül Aycan Alim2, Zeliha Betül Özsağır1, Burçak Kara4, Narmın Sardarlı3, Nazan Kü.ükkeleş3, Mustafa Tunalı11Bezmialem Vakıf .niversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, İstanbul2Bezmialem Vakıf .niversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, İstanbul3Bezmialem Vakıf .niversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, İstanbul4.zel Muayenehane, İstanbulAmaç: Ortodontik tedavi sonrası ortaya .ıkan eksternal k.k rezorpsiyonunun tedavisi i.in rezorpsiyon b.lgesinin restorasyonuve titanyum trombositten zengin fibrin (T-PRF) membran ile bukkal yumuşak doku ogmentasyonu ama.landı.Yöntem: BezmialemVakıf .niverstesi Periodontoloji AnabilimDalı’na konsülte edilen 19 yaşında sistemik olarak sağlıklı kadın hastaya,sağ maksiller lateral dişte (12 no’lu diş) ortodontik tedavi sonrası g.zlenen eksternal rezorpsiyonunun tedavi y.ntemi olarak, periodontalflep cerrahisi ile birlikte intraoperatif eksternal rezorpsiyon kaynaklı doku kaybının restorasyonu planlandı. Flep operasyonu sırasında,bukkal k.k yüzeyinde alveol kemikmarjininin apikaline uzanan rezorpsiyonun ağız i.i restorasyonununmümkün olamayacağınakarar verildi. İlgili dişe minimal travmatik .ekim ger.ekleştirildi. Ekstrakte edilen dişe koronalden giriş kavitesi a.ıldı. %5,25 NaOCl ilegranülasyon dokusu ve artık pulpa uzaklaştırıldı. K.k kanalı boyunca ProRootMTA(Dentsply) yerleştirildi. Kavite .inko fosfat simanla ge.iciolarak kapatıldı. İlgili diş .ekimsoketine reimplante edildi. Bukkal yüzeyine T-PRFmembran olarak yerleştirildi. 5.0 poliprolen sütürile primer kapama sağlandı. İlgili diş palatinal retainer ile komşu dişlere semi-rigid olarak splintlendi.Operasyondan iki hafta sonra suturalındı. Operasyondan d.rt hafta sorasında ise dişin daimi restorasyonu kompozit dolgumateryali ile tamamlandı.Sonuç: Alveol kemikmarjininin apikaline uzanan eksternal rezorpsiyon vakalarının ekstraoral olarak restorasyonu sağlanarak reimplanteedilmesinin, kontaminasyonun engellenmesi, uygulanabilirliğinin kolay ve hızlı olması en .nemli avantajlarıdır. Eksternalrezorpsiyona bağlı bukkal kemik defektlerinin tedavisinde, mevcut bir.ok y.nteme alternatif olarak T-PRF, hem greft hem demembran .zelliğinden faydalanılarak kullanılabilir.Anahtar Kelimeler: eksternal rezorpsiyon, reimplantasyon, T-PRFS-367Treatment of External Root Resorption by Reimplantation with Titanium Platelet-Rich Fibrin (T-PRF)Enes Kayan1, Betül Aycan Alim2, Zeliha Betül Özsağır1, Burçak Kara4, Narmın Sardarlı3, Nazan Kü.ükkeleş3, Mustafa Tunalı11Department of Periodontology, Bezmialem Vakif University, İstanbul2Department of Endodontics, Bezmialem Vakif University, İstanbul3Department of Orthodontics, Bezmialem Vakif University, İstanbul4Private Practice, İstanbulObjective: To provide restoration of resorption site as a treatment of external root resorption after orthodontic treatment, toaugment soft tissue on the buccal surface by titanium platelet-rich fibrin (T-PRF) membrane.Methods: A 19-year-old systemic healthy female patient, who was consulted to BezmialemVakif University Department of Periodontology,was planned a flap surgery and intra-operative restoration of the tissue loss of the tooth based on external resorption as a treatmentmethod for external resorption at the right maxillary tooth (12) after orthodontic treatment. It was decided intra-operativelythat intra-oral restoration of the buccal root surface resorption extending apical to the alveolar bonemargin could not be possible.Minimaltraumatic extractionwas performed on the relevant tooth. Access cavitywas prepared coronally at the extracted tooth. The granulationtissue and residual pulpwere removed using 5.25%NaOCl. ProRootMTA(Dentsply)was placed along the root canal. The cavitywas temporarily closedwith zinc phosphate cement. The toothwas re-implanted to the corresponding socket of it. A titaniumplateletrichfibrinmembranewas placed on the buccal surface. Aprimer closurewas achieved by suturationwith 5.0 polyprolene.With the palatinalretainer, the toothwas fixed to the adjacent teeth semi-rigidly. Twoweeks after the operation, the sutureswere removed. Fourweeks after the operation, the permanent restoration of the toothwas completedwith composite fillingmaterial.Conclusion: The most important advantages of the external root surface resorption extending apical to the alveolar bone margincases, which are provided extra-oral restoration and reimplanted, are that its prevention of contamination, ease and speedof preparation. As an alternative tomany of themethods available for the treatment of buccal bone defects due to external resorption,T-PRF can be utilizing both the graft and membrane properties of it.Keywords: external resorption, reimplantation, T-PRFTürk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Sözel Bildiriler Türkiye Klinikleri Bilimsel Oturumlar p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 7.0px Helvetica} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 10.0px Helvetica} span.s1 {font: 5.5px Helvetica} 361
 • Publication
  Metadata only
  In-Vitro Comparasion of Different Root Surface Procedures For Periodontal Regeneration
  (2019-09-28) Ercan, Esra; Tunalı, Mustafa; TUNALI, MUSTAFA
  S-223Periodontal Rejenerasyonda Kullanılan Farklı Kök Yüzey İşlemlerinin İn-Vitro Olarak KarşılaştırılmasıEmine Cansu Genç1, Esra Ercan2, Mustafa Tunalı3, Levent Kara41Karadeniz Teknik .niversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, Trabzon2.anakkale Onsekiz Mart .niversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, .anakkale3Bezmialem Vakıf .niversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, İstanbul4Erzincan Binali Yıldırım .niversitesi Mühendislik Fakültesi, ErzincanAmaç:Periodontalhastalıklardahedefkaybedilendokularınyenidenoluşturulmasıdır.K.kyüzeyindehastalığabağlıdeğişimler,rejenerasyonunilk adımıolanpıhtı adezyonunuolumsuz etkilemektedir.K.k yüzeymodifikasyonunamacı, smear tabakasınıuzaklaştırarak k.k yüzeyinidetoksifiyeetmek ve pıhtı adezyonunu sağlamaktır. .alışmamızın amacı, yaygın olarak kullanılan farklı y.ntemleri ve yeni bir y.ntemolanNanohidroksiapatit(NHA) tozu uygulamasını in-vitro olarak karşılaştırmak ve rejenerasyona katkıdabulunacak en iyi y.ntemiortaya koymaktır.Yöntem: .alışmamızda periodontal sebeplerle .ekilmiş dişlerden dentin par.aları elde edilerek akrilik bloklar i.erisine g.mülüştür.Daha sonra yüzeyler zımpara ile düzleştirilmiş ve biyofilm tabakası oluşturulmuştur. Yüzeylere; EDTA (%17, 1 dk), tetrasiklin..zeltisi (250 mg/ml, 3 dk), Gracey küret (10 kez), ultrasonik sistem (Mini Piezon; EMS. Piezon Systems), NHA tozupüskürten air-abrasiv sistem(EMS.-Air Flow. S2) (20 sn (air abraziv kısa-AK) / 90 sn (air abraziv uzun-AU)) kullanılarak farklı uygulamalaryapılmıştır. Kontrol grubunda ise herhangi bir işlemyapılmamıştır. Uygulamaların etkileri; yüzey ıslanabilirliği, kimyası,morfolojisi ve topografisi a.ısından incelenmiş ve istatistiksel analizler yapılmıştır.Bulgular: .alışmanın sonu.larına g.re yüzey ıslanabilirliği değerleri küret (46,29.), tetrasiklin (22,74.) ve AU (38,32.) gruplarında,kontrol grubuna (69,05.) g.re istatistiksel olarak anlamlı derecede farklılık g.stermiştir (p<0,05). Ortalama yüzey pürüzlülüğü(Ra) bakımından; küret (0,93 μm), ultrasonik (0,71 μm), tetrasiklin (2,57 μm) grupları kontrol grubuna (1,16 nμ) g.re, istatistikselolarak anlamlı farklılık g.stermiştir (p<0,05). Yüzey morfolojisi bakımından, tetrasiklin grubunda tamamen tetrasiklin partikülleriile kaplı yüzey, küret grubunda düzensizlikler ve kapalı tübül ağızları, AU grubunda ise azmiktarda NHA tozlarıyla beraber,smear tabakasının olmadığı ve a.ık tübül ağızları izlenmiştir. Bu .alışmanın sonucunda, smear tabakasının en iyi uzaklaştırıldığıve ıslanabilirliği yüksek olan k.k yüzeylerinin AU grubunda oluştuğu g.rüldü.Sonuç: .alışmamıza g.re hastalıktan etkilenmiş k.k yüzeylerinin, NHA tozları ile muamele edilmesinin, periodontal rejenerasyonsürecinde pıhtı adezyonunu destekleyerek rejenerasyon potansiyelini anlamlı derecede arttıracağı düşünülebilir.Anahtar Kelimeler: k.k yüzey modifikasyonu, profilometre, yüzey ıslanabilirliğiS-223In-Vitro Comparasion of Different Root Surface Procedures For Periodontal RegenerationEmine Cansu Gen.1, Esra Ercan2, Mustafa Tunalı3, Levent Kara41Karadeniz Technical University Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, Trabzon2.anakkale Onsekiz Mart University Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, .anakkale3Bezmialem Vakıf University Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, İstanbul4Erzincan Binali Yıldırım University Faculty of Engineering, ErzincanAim: Themain purpose in periodontal treatment is the reestablishment of lost tissues. The changes related to the disease in root surfaceshave negative effects on the first part of regeneration, namely fibrin clot adhesion. The purpose of the root surfacemodification is to detoxifythe root surface and to ensure the fibrin clot adhesion by the smear layer removal. Aimof this study is to determine the bestmethodfor regeneration fromin vitro comparison of common distinctmethods andNano-hydroxyapatite (NHA) powder application.Material-Methods: In this study, different applications have beenmade on dentin surfaces, that had been extracted due to periodontalreasons, by using EDTA (%17,1min), tetracycline (250mg/ml,3min), Gracey cürette(10times), ultrasonic system (MiniPiezon; EMS.Piezon Systems), NHA powdered air-abrasive system (EMS.-Air Flow. S2) (20sec (AK)/90 sec (AU)). No treatmenthas been made on control group. The effects of the treatments are examined regarding surface wettability, chemistry, morphologyand topography, and statistical analyses have been made.Results:According totheoutcomesof thestudy, thesurfacewettability valuesof curette(46,29.), tetracycline(22,74.) andAU(38,32.) groupsaredifferedstatistcallydifferent fromcontrol group(69,05.) (p<0,05).Regarding theaveragesurfaceroughness(Ra), curette(0,93μm),ultrasonic(0,71 μm), tetracycline(2,57 μm) groups are statistically significantly different fromcontrol group (1,16 nμ) (p<0,05). Regardingthe surfacemorphology, the following results aremonitored: in tetracycline group, a surface coveredwith tetracycline particles; in curettegroup, irregularities and occluded tubularpores; inAUgroup, exposed tubular poreswithout smear layer andwithminor presenceofNHApowder. As a result, the best surface that smear layer has been removedwith highwettabilitywasmonitored in AUgroup.Conclusion: It can be concluded NHA powder treatment to the diseased root surfaces considerably may enhance the regenerationpotential by supporting fibrin clot adhesion during periodontal regeneration. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} span.s1 {font: 5.5px Helvetica} Keywords: root surface modication, profilometer, surface wettabilty
 • Publication
  Metadata only
  Treatment of Cervical External Resorption with Reinforced Glass Ionomer and T-PRF
  (2019-09-30) Serra Bıçakcı, Emine; Dinçer, Asiye Nur; Hacıfettahoğlu, Meryem; Tunalı, Mustafa; SERRA BIÇAKCI, EMİNE; ÇAKIR, MERYEM; TUNALI, MUSTAFA
  P-223Servikal Eksternal Rezorpsiyonun Gü.lendirilmiş Cam İyonomer ve T- PRF ile TedavisiEmine Serra Bıçakcı1, Asiye Nur Dinçer2, Zeliha Betül Özsağır1, Meryem Hacıfettahoğlu2, Mustafa Tunalı11Bezmialem Vakıf .niversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, İstanbul2Bezmialem Vakıf .niversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, İstanbulAmaç: 43-45 no’lu b.lgede Miller Tip 1 dişeti .ekilmesi bulunan hastaya, T-PRF + tünel operasyonuyla tam k.k kapanması ger.ekleştirildi.B.lgenin 6. ay kontrolünde 44 no’lu dişte eksternal k.k rezorpsiyonu tespit edildi. Bu vakada eksternal k.k rezorpsiyonunendodontik tedavisi flep kaldırılarak ger.ekleştirilerek, k.k kapanma başarısı ve kazanılan keratinize dokunungenişlik ve kalınlığının idamesi ama.landı.Olgu Sunumu: 6. ay kontrollerinde hastanın ağrı şikayeti üzerine 44 no’lu dişin muayenesinde palpasyon ve perküsyonda şiddetlihassasiyet ve dişin devital olduğu tespit edildi. Klinik ve radyografik muayenede ilgili dişte .ürük olmadığı ve k.k ucundak.k kanalıyla ilişkili olan periapikal lezyon varlığı g.zlemlendi. Endodonti kliniğinde k.k kanal tedavisi sırasında, k.kün bukkalindeservikal k.k rezorpsiyonu olduğu saptandı. Rezorpsiyon b.lgesi dişeti marjininin apikalinde yer aldığından, k.k kanal dolgusuile eş zamanlı olarak defektin restorasyonun yapılması gerektiği .ng.rüldü. Kanalın şekillendirilmesi sonrasında kanal i.imedikaman yerleştirildi ve ge.ici restorasyon uygulandı. Operasyon .ncesinde hastadan 40 cc ven.z kanın 2800 rpm-12dakikasantrifüj edilmesiyle T- PRF’ ler hazırlandı. Yeterli g.rüş ve .alışmaya imkan verecek şekilde flep kaldırıldı. Operasyon sırasındak.k kanal dolgusu ger.ekleştirilip, b.lgenin gü.lendirilmiş cam ionomer (GC equia) ile restorasyonu sonrasında T-PRF’ ler yerleştirilerekZucchelli askı süturu ile b.lge primer olarak kapatıldı.Sonuç: K.k kapama operasyonu uygulanan dişte tespit edilen eksternal k.k rezorpsiyon b.lgesinin eş zamanlı endodontik ve periodontaltedavisi sonrasında 3 aylık sonu.lara g.re dişetinin kalınlaşarak ataşman kazancı olduğu g.rüldü. Bu konuda dahafazla sayıda ve uzun takipli .alışmalara ihtiya. duyulmaktadır.Anahtar Kelimeler: T-PRF, PRF, Eksternal K.k Rezorpsiyonu, Cam iyonomerP-223Treatment of Cervical External Resorption with Reinforced Glass Ionomer and T-PRFEmine Serra Bıçakcı1, Asiye Nur Dinçer2, Zeliha Betül Özsağır1, Meryem Hacıfettahoğlu2, Mustafa Tunalı11Bezmialem Vakif University Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, İstanbul2Bezmialem Vakif University Faculty of Dentistry, Department of Endodontic, İstanbulAim: The patient had a Miller Type 1 gingival recession in area of 43-45, complete root coverage was performed with T-PRF +Tunnel operation. An external root resorption at the tooth number 44 was detected on the 6th month follow-up of the operation.In this case, endodontic treatment of external root resorption was performed by removing the flap. The success of rootclosure and maintenance of the width and thickness of the keratinized tissue was aimed.Case Report: On the 6th month follow-up, the patient had pain on palpation and percussion and the tooth was devital. Accordingto clinical and radiographic examination of the relevant tooth had not carious and had periapical lesion associated with apicalin the root. During root canal treatment, cervical root resorption was seen in the buccal root cavity of the endodontic clinic.Since the resorption site was located below the gingival margin, it was predicted that restoration of the defect should be performedsimultaneously with the root canal filling. After the canal preparation was completed, themedicament of the canal wasinserted and temporary restoration was applied. Preoperative 40 cc venous blood from the patient was prepared by centrifugationat 2800 rpm-12minutes. The flap was removed to allow adequate visibility and operation. After root canal filling and restorationwith reinforced glass ionomer (GC equia), the region was closed primarily by Zuchelli suture by placing the T-PRF.Conclusion: After the simultaneous endodontic and periodontal treatment of the external root resorption site of the tooth toperformed the root closure operation, it was seen that the gingival thickness and the attachment gain increased according tothe results of 3 months. More and longer- term work is needed in this regard.Keywords: T-PRF, PRF, External Root Resorption, Glass IonomerTürk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Poster Bildiriler Türkiye Klinikleri Bilimsel Oturumlar p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 7.0px Helvetica} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 10.0px Helvetica} span.s1 {font: 5.5px Helvetica} 732
 • Publication
  Open Access
  The impact of Er:YAG laser enamel conditioning on the microleakage of a new hydrophilic sealant-UltraSeal XT (R) hydro (TM)
  (2016-05-01) GÜÇLÜ, ZEYNEP ASLI; DÖNMEZ, NAZMİYE; TÜZÜNER, TAMER; ODABAŞ, MESUT ENES; HURT, Andrew p; COLEMAN, Nicola; DÖNMEZ, NAZMİYE
  UltraSeal XT hydro is a new hydrophilic, light-cured, methacrylate-based pit and fissure sealant which has been developed by Ultradent Products, USA. The sealant is highly filled with a 53 wt.% mixture of inorganic particles which confer both thixotropy and radiopacity. The principal purpose of this study was to investigate the microleakage of UltraSeal XT hydro as a function of different enamel etching techniques. The occlusal surfaces of sound, extracted human molars were either acid etched, Er:YAG laser irradiated or successively laser irradiated and acid etched. UltraSeal XT hydro was applied to each group of teeth (n = 10) which were subjected to a thermocycling process consisting of 2500 cycles between 5 and 50 °C with a dwell time of 30 s. Microleakage assessments were then carried out using 0.5% fuchsin dye and optical microscopy. The microleakage score data were analysed using the Kruskal-Wallis, Mann-Whitney U test with Bonferroni adjustment. No significant differences in microleakage were noted between the individually acid etched and laser-irradiated groups (p > 0.05); however, teeth treated with a combination of laser irradiation and acid etching demonstrated significantly lower microleakage scores (p < 0.001). Electron microscopy with energy-dispersive X-ray analysis revealed that the mineral filler component of UltraSeal XT hydro essentially comprises micrometre-sized particles of inorganic silicon-, aluminium- and barium-bearing phases. Laser etching increases the roughness of the enamel surface which causes a concentrated zoning of the filler particles at the enamel-sealant interface.