Publication:
Genç Yetişkin Bireylerde Klik ve Tone Burst Masseter VEMP Bulgularının Karşılaştırılması

No Thumbnail Available
Date
2022-05-13T00:00:00Z
Authors
Başöz, Meliha
Kuru, Elif
Gedik, Özge
Bal, Nilüfer
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Amaç:Bu çalışmanın amacı 20-45 yaş arası sağlıklı genç yetişkin bireylerde klik ve tone burst uyaran kullanılarak yapılan mVEMP testine ait klinik verilerinin oluşturulmasıdır.Metot:Bu çalışma; Bezmialem Vakıf Üniversitesi Odyoloji Kliniğine gelen otoskopik ve odyolojik bulguları normal olan, herhangi bir vestibüler şikayeti olmayan ve hikayesinde nörolojik, sistemik ve metabolik hastalığı olmayan, çalışmaya gönüllü 41 birey üzerinde gerçekleştirilmiştir. Tüm bireylere mVEMP incelemesi GN otometrics ICS charter EP200 (Denmark) cihazı kullanılarak yapılmıştır. Bireylerin sağ ve sol kulak P11, N21 latansları ve N1-P1 interval latansları, P11-N21 amplitüd değerleri ve amplitüd asimetri oranları klik ve tone burst uyaran kullanılarak değerlendirilmiştir.Bulgular:Sağ ve sol kulaklar, klik ve tone burst uyaran kullanılarak karşılaştırıldığında latans ve amplitüd değerlerinde istatistiksel açıdan anlamlı farklılık gözlenmemiştir. Uyaranlar arası değerlendirme yapıldığında; p11, n21 latansları ve N21-P11 interval latanslar tone burst uyaranda anlamlı ölçüde uzamış ve amplitüd değerleri istatistiksel olarak anlamlı ölçüde daha büyük elde edilmiştir (p<0.001). Amplitüd asimetri oranları arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık gözlenmemiştir.Sonuç:Elde edilen bulgulara göre, tone burst uyaran ile daha uzun latanslı ve daha büyük amplitüdlü dalgalar elde edilmiş ve uyaranlar arasında amplitüd asimetri oranlarında anlamlı farklılık elde edilmemiştir. Amplitüd değerlerinin büyük olması sebebiyle klik uyaranla karşılaştırıldığında tepe noktalarının bulunması tone burst uyaran ile daha kolaydır. Çalışma sonuçlarına göre her kliniğin kendi normatif verilerini oluşturması önerilmekle birlikte mVemp klinik uygulamasında diğer Vemp testlerinde olduğu gibi tone burst uyaran kullanılması daha uygun görülmektedir.
Description
Keywords
Başöz M., Kuru E., Gedik Ö., Bal N., -Genç Yetişkin Bireylerde Klik ve Tone Burst Masseter VEMP Bulgularının Karşılaştırılması-, 5. Uluslararası İstanbul Odyoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Mayıs 2022, ss.43
Citation
Page Views

25

File Downloads

0

Sustainable Development Goals