Publication:
Üretral kondilom nedeni ile opere olan hastaların tedavi sonuçları ve takipleri

dc.contributor.authorİlktaç, Abdullah
dc.contributor.institutionauthorİLKTAÇ, ABDULLAH
dc.date.accessioned2021-05-24T20:59:07Z
dc.date.available2021-05-24T20:59:07Z
dc.date.issued2021-05-22T00:00:00Z
dc.description.abstractHumanpapillomavirus(HPV),cinsel yolla bulaşan hastalıklar içinde en sık olanıdır(ref.1).HPV’nin100’denfazla tipi tanımlanmışsa da bunlardan 30’ugenitalbölgedekondilomoluşturmaktadır(ref.2). Bu çalışmadakondilomlokalizasyonunun daha nadir olduğuüretralkondilomhastalarının tedavi sonuçlarıve takiplerini bildirilmektedir.Gereç veYöntem:Üroloji polikliniğine2016-2020 yılları arasında,genitalyadaüretralkondilomşikayetiyle başvuran13hastanıntamamındaüretralkondilomtespit edildi.Üretralmeadakikondilomlarmakas ilekompleteksize edilipüretralplate5,0poliglaktinsütürile onarıldıktan sonraüretrave mesane17frsistoskopile değerlendirildi.Eksize edilenkondilomlarınpatolojik değerlendirilmesi yapılarak tanısı doğrulandı. Hastalar 1. hafta, 3. ay ve 1. yıl olmak üzere yenikondilomoluşumuvemeadarlığıaçısından üroloji polikliniğindetakipleri yapıldı.Bulgular:Hastaların ortalama yaşı29.5(22-45) olarak tespit edildi.Sadece bir hastanın ek olarakenfeksiyon hastalıkları polikliniğinden takipliHIV tanısı vardıve bu hastanınserolojisimedikal tedavi ile negatif olarak tespit edilmişti,diğer hastaların herhangi bir ek hastalığı rapor edilmedi.Hastalardan 5’i(%38)daha öncesindengonokoksiküretritnedeniyle tedavi almıştı.Toplamda 4 (%30) hastaya daha önce dışgenitalkondilomnedeniyleelektrokoterizasyonuygulanmıştı. Hastalardan 2(%13)tanesindeüretrakondilomuilebirliktepenilveinguinalkondilomtespit edilerekkoterizeedildi.Üroloji polikliniğine başvuran13hastadan9tanesininilkşikayetiüretralmeadakondilom, 2 hastanınpenilveinguinalkondilom,1hastanınüretralkanama ve 1 hastanın ise idrar yapmada zorlanmaidi.Üretralkondilomnüksüolan 2 hastatekrarkondilomeksizyonuvesistoskopiyapılarak tedavi edildi.Hastaların hiçbirinde mesanede veyaproksimalüretradakondilomsaptanmadıHastaların ortalama takipsüresi16.1(12-26) ay olaraktespit edildi.Takiplerde hiçbir hastadamea darlığısaptanmadı.Tartışma:Üretralkondilomunen etkilitedavisicerrahidir. Bu tedavi yöntemleri arasındalaserterapi(Thulium,Nd:YAG)cerrahieksizyonveelektrokotertedavisi bulunmaktadır.Nüksoranları sırasıyla cerrahiekzisyon%19-29,elektrokoter%22, Nd: YAG lazer%0-60 vethiliumlaser%33olarak tespit edilmiştir (ref3).Laserile tedavi edilenüretralkondilomhastalarınınmeatalyadaüretraldarlık oranı %5 iken(ref3), bizim serimizde ortalama takip süresi olan16.1ay süresince hiçbir hastadameatalyadaüretraldarlık saptanmamıştır.Sonuç:Üretralkondilomtedavisinde cerrahieksizyon,nüksveüretraldarlıkriskinindüşük olmasısebebiyle tercih edilebilecek güvenli bir yöntemdir.Referanslar1-Douglas JandMorelandA.Genitalhumanpapillomavirusinfections.In:MorseSA,BallardRC,HolmesK, et al. (eds) Atlas ofsexuallytransmitteddiseasesandAIDS. Thirdedition. Edinburgh:Mosby, 2003, pp.261–278.2-DeVilliersEM,FauquetC, Broker TR, et al.Classificationofpapillomaviruses.Virology2004; 324: 17–27.3-BlokkerRS,LockTM,deBoorderT.ComparingthuliumlaserandNd:YAGlaserinthetreatmentofgenitalandurethralcondylomataacuminatainmalepatients.LasersSurgMed. 2013 Nov;45(9):582-8.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12645/28910
dc.subjectİlktaç A., -Üretral kondilom nedeni ile opere olan hastaların tedavi sonuçları ve takipleri-, 1. Androloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2021, ss.84
dc.titleÜretral kondilom nedeni ile opere olan hastaların tedavi sonuçları ve takipleri
dc.typeConference Paper
dspace.entity.typePublication
local.avesis.idaad324f2-bcdd-429d-8f28-b8a39ec616af
local.publication.isinternational0
relation.isAuthorOfPublicationb2057d5f-ee55-46f7-9a15-88ee4351f314
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscoveryb2057d5f-ee55-46f7-9a15-88ee4351f314
Files