Publication:
Üretral kondilom nedeni ile opere olan hastaların tedavi sonuçları ve takipleri

No Thumbnail Available
Date
2021-05-22T00:00:00Z
Authors
İlktaç, Abdullah
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Humanpapillomavirus(HPV),cinsel yolla bulaşan hastalıklar içinde en sık olanıdır(ref.1).HPV’nin100’denfazla tipi tanımlanmışsa da bunlardan 30’ugenitalbölgedekondilomoluşturmaktadır(ref.2). Bu çalışmadakondilomlokalizasyonunun daha nadir olduğuüretralkondilomhastalarının tedavi sonuçlarıve takiplerini bildirilmektedir.Gereç veYöntem:Üroloji polikliniğine2016-2020 yılları arasında,genitalyadaüretralkondilomşikayetiyle başvuran13hastanıntamamındaüretralkondilomtespit edildi.Üretralmeadakikondilomlarmakas ilekompleteksize edilipüretralplate5,0poliglaktinsütürile onarıldıktan sonraüretrave mesane17frsistoskopile değerlendirildi.Eksize edilenkondilomlarınpatolojik değerlendirilmesi yapılarak tanısı doğrulandı. Hastalar 1. hafta, 3. ay ve 1. yıl olmak üzere yenikondilomoluşumuvemeadarlığıaçısından üroloji polikliniğindetakipleri yapıldı.Bulgular:Hastaların ortalama yaşı29.5(22-45) olarak tespit edildi.Sadece bir hastanın ek olarakenfeksiyon hastalıkları polikliniğinden takipliHIV tanısı vardıve bu hastanınserolojisimedikal tedavi ile negatif olarak tespit edilmişti,diğer hastaların herhangi bir ek hastalığı rapor edilmedi.Hastalardan 5’i(%38)daha öncesindengonokoksiküretritnedeniyle tedavi almıştı.Toplamda 4 (%30) hastaya daha önce dışgenitalkondilomnedeniyleelektrokoterizasyonuygulanmıştı. Hastalardan 2(%13)tanesindeüretrakondilomuilebirliktepenilveinguinalkondilomtespit edilerekkoterizeedildi.Üroloji polikliniğine başvuran13hastadan9tanesininilkşikayetiüretralmeadakondilom, 2 hastanınpenilveinguinalkondilom,1hastanınüretralkanama ve 1 hastanın ise idrar yapmada zorlanmaidi.Üretralkondilomnüksüolan 2 hastatekrarkondilomeksizyonuvesistoskopiyapılarak tedavi edildi.Hastaların hiçbirinde mesanede veyaproksimalüretradakondilomsaptanmadıHastaların ortalama takipsüresi16.1(12-26) ay olaraktespit edildi.Takiplerde hiçbir hastadamea darlığısaptanmadı.Tartışma:Üretralkondilomunen etkilitedavisicerrahidir. Bu tedavi yöntemleri arasındalaserterapi(Thulium,Nd:YAG)cerrahieksizyonveelektrokotertedavisi bulunmaktadır.Nüksoranları sırasıyla cerrahiekzisyon%19-29,elektrokoter%22, Nd: YAG lazer%0-60 vethiliumlaser%33olarak tespit edilmiştir (ref3).Laserile tedavi edilenüretralkondilomhastalarınınmeatalyadaüretraldarlık oranı %5 iken(ref3), bizim serimizde ortalama takip süresi olan16.1ay süresince hiçbir hastadameatalyadaüretraldarlık saptanmamıştır.Sonuç:Üretralkondilomtedavisinde cerrahieksizyon,nüksveüretraldarlıkriskinindüşük olmasısebebiyle tercih edilebilecek güvenli bir yöntemdir.Referanslar1-Douglas JandMorelandA.Genitalhumanpapillomavirusinfections.In:MorseSA,BallardRC,HolmesK, et al. (eds) Atlas ofsexuallytransmitteddiseasesandAIDS. Thirdedition. Edinburgh:Mosby, 2003, pp.261–278.2-DeVilliersEM,FauquetC, Broker TR, et al.Classificationofpapillomaviruses.Virology2004; 324: 17–27.3-BlokkerRS,LockTM,deBoorderT.ComparingthuliumlaserandNd:YAGlaserinthetreatmentofgenitalandurethralcondylomataacuminatainmalepatients.LasersSurgMed. 2013 Nov;45(9):582-8.
Description
Keywords
İlktaç A., -Üretral kondilom nedeni ile opere olan hastaların tedavi sonuçları ve takipleri-, 1. Androloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2021, ss.84
Citation
Page Views

6

File Downloads

0

Sustainable Development Goals