Publication:
YENİLİKÇİ 3 BOYUTLU BASKILI LİNGUAL RETAİNERIN GELENEKSEL YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI

No Thumbnail Available
Date
2023-11-29
Authors
Güler İ.
Kılıç B.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
AMAÇ: Bu çalışma ortodontik tedavinin relapsı engellemek amacıyla uygulanan retansiyon aşamasında kullanılan farklı retainerların karşılaştırılmasını içermektedir. Çalışmada, büküm tel retainerlar ile 3D printerlar ile esneklik ve sertlik değerlerine göre seçilmiş, rezin içerikli alternatif bir materyalden üretilen, dişe bağlanma yüzeyi farklı tasarlanan retainerların dişli modellere uygulanması ve çeşitli testlere tabi tutulması amaçlanmaktadır. GEREÇ-YÖNTEM: Çalışma için toplanan insan dişleri, periodontal ligamentleri taklit etmek için koruyucu bir materyalle kaplanmış ve kemiği taklit etmek için akrilik bir malzemeyle gömülmüştür. Üç farklı gruba alternatif materyallerle üretilen lingual retainer, çok sarımlı tel ve deadwire materyalleri uygulanmıştır. Gruplar, çiğneme simülatör cihazında 50 N’lik kuvvet altında dikey ve yatay hareketlere tabi tutularak yaklaşık bir yıla eşdeğer 250.000 kez çiğneme işlemine maruz bırakılmıştır. Ardından termal siklüs cihazında 50°C ile 55°C arasındaki banyolarda 30 saniye süreyle 10.000 kez termal siklus uygulanmıştır. Yaşlandırma işlemlerinden sonra örneklere bağlanma dayanımı testi yapılmıştır. BULGULAR: Maksimum uzama kuvveti ve maksimum uzama gerilmesi açısından gruplar arasında fark olmadığını görülmüştür. Alternatif materyal ve deadwire materyali arasında kopma kuvveti bakımından anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ancak alternatif materyalin maksimum kuvveti ve gerilmesi, deadwire’a göre anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca alternatif materyalin maksimum kuvveti ve gerilmesi, çok sarımlı tele göre anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. Deadwire ve çok sarımlı tel arasında ise maksimum kuvvet ve gerilme açısından anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. SONUÇ: Elde edilen bulgular alternatif materyalin diğer retainerlara göre üstün olduğunu göstermektedir. Bu bulgular, daha fazla çalışma ile desteklenerek rutin kullanım için uygun olabileceğini göstermektedir.
AIM: This study aims to compare different retainers used during the retention phase of orthodontic treatment to prevent relapse. The study involves the application of different retainers, including twisted wire retainers and retainers made from an alternative resin-based material selected based on their flexibility and rigidity values, with different designs for attachment to the teeth. These retainers are applied to dental models and subjected to various tests. MATERIAL-METHOD: Human teeth collected for the study were covered with a protective material to simulate the periodontal ligaments and embedded in an acrylic material to simulate the bone. Three different groups were established, and lingual retainers, multi-strand wire retainers, and deadwire materials were applied using alternative materials. The groups were subjected to vertical and horizontal movements under a force of 50 N in a chewing simulator device, equivalent to approximately 250,000 chewing cycles over the course of one year. Subsequently, thermal cycling was performed using a thermal cycling device, subjecting the samples to thermal cycles between 50°C and 55°C for 30 seconds each, repeated 10,000 times. After the aging processes, a bond strength test was conducted on the samples. RESULTS: No significant differences were observed among the groups in terms of maximum elongation force and maximum elongation stress. There was no significant difference in fracture force between the alternative material and deadwire material. However, the alternative material exhibited significantly higher maximum force and stress compared to deadwire. Furthermore, the alternative material showed significantly higher maximum force and stress compared to the multi-strand wire. There were no significant differences in maximum force and stress between deadwire and multi-strand wire. CONCLUSIONS: The findings indicate that the alternative material is superior to the other retainers. These results suggest that with further research support, it may be suitable for routine use.
Description
Keywords
Diş Hekimliği, Klinik Bilimler, Ortodonti, Sağlık Bilimleri, Dentistry, Clinical Sciences, Orthodontics, Health Sciences, Klinik Tıp (MED), Klinik Tıp, DİŞ HEKİMLİĞİ, ORAL CERRAHİ VE TIP, Clinical Medicine (MED), CLINICAL MEDICINE, DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE, Periodontoloji, Ağız Cerrahisi, Diş Hijyeni, Dişçilik Hizmetleri, Diş Hekimliği (çeşitli), Periodontics, Oral Surgery, Dental Hygiene, Dental Assisting, Dentistry (miscellaneous), General Dentistry
Citation
Güler İ., Kılıç B., \"YENİLİKÇİ 3 BOYUTLU BASKILI LİNGUAL RETAİNERIN GELENEKSEL YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI\", 7th Congress of the Balkan Association of Orthodontic Specialists (BAOS) and the 18th International Sym-posium of the Turkish Orthodontic Society (TOD), İstanbul, Türkiye, 27 Kasım - 30 Aralık 2023, ss.231-232
Page Views

0

File Downloads

0

Sustainable Development Goals