Publication:
Web Coronally Advanced Flap and Titanium Platelet Rich Fibrin (T-PRF) for Management of Multiple Gingival Recession

No Thumbnail Available
Date
2019-09-30
Authors
Tunalı, Mustafa
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
P-353Çoklu Dişeti Çekilmesi Defektlerinin Titanyum Plateletten Zengin Fibrin (T-PRF ) ve Web Koronale Kaydırılan Flep Yöntemiile Tedavisi: Vaka SerisiBilge Cansu Uzun1, Esra Ercan2, Mustafa Tunalı31Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Manisa2.anakkale Onsekiz Mart .niversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, .anakkale3Bezmialem Vakıf .niversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, İstanbul.oklu dişeti .ekilmelerinin oluşumunda farklı fakt.rlerin yanında anatomik fakt.rler de etkilidir. Sığ vestibul derinlik, uzun yanakkas lifleri, gü.lü dudak kasları, inat.ı frenulum ata.manları dişeti .ekilmeleri tedavisinin prognozunu .nemli .l.üde etkilemektedir.Bir.ok dişeti .ekilme tedavisinin uzun süreli başarısı yeniden oluşabilecek ve dokuda stres yaratabilecek kas liflerinin doğrubir şekilde uzaklaştırılmasına ve tekrar etmemesine bağlıdır.Web koronale flep tekniği ile birden fazla dişeti .ekilmelerinde bu kas lifleri ve frenulum ata.manları kontrollü bir şekilde uzaklaştırılır.Ayrıca dokunun beslenmesi i.in yeterli kan akımı korunurken, erken yara iyileşmesinde maksimum doku stabilizasyonunaizin verir. Sığ vestibul derinliği ve uzun frenulum kas bağlantıları elimine edilerek pıhtı organizasyonuna katkı sağlar. Hemk.k yüzeyine hem de derinleştirilen apikal b.lgeye uygulanan T-PRF, keratinizasyonu ve yumuşak doku kalınlığını arttırıcı (histokondüksiyon)doğal bir fakt.r etkisi oluşturur.Bu vaka serisinde, 16 adet Miller sınıf I .oklu dişeti .ekilme defektinin web koronale flep cerrahi tedavisi ve 12 aylık takibi anlatılmaktadır.Başlangı. .ekilme derinlikleri ortalama 2,75mm, yapışık dişeti genişliği ortalama 3,68mmidi. A.ıkta olan k.k yüzeyleriwebkoronale flep ve T-PRF cerrahi tedavisi ile hastaların estetik ve hassasiyet problemleri de giderilmiştir. 12 aylık takip sonucunda .okludişeti .ekilmelerinin tedavisinde % 71,33 oranında ortalama k.k kapanması ve ortalama 4,06mmyapışık dişeti genişliği elde edildi.T-PRF elde edilmesi kolay, tamamen otojen, sıkı doğal matriks olarak; yeni bir teknik olan, web koronale posizyone flep y.ntemiyleberaber .oklu dişeti .ekilmelerinin tedavisinde başarılı bir şekilde uygulanabilmektedir.Anahtar Kelimeler: Dişeti .ekilmesi, T-PRF, k.k kapatma, periodontal cerrahi, estetikP-353Web Coronally Advanced Flap and Titanium Platelet Rich Fibrin (T-PRF) for Management of Multiple Gingival RecessionDefects: Case SeriesBilge Cansu Uzun1, Esra Ercan2, Mustafa Tunalı31Manisa Dental Hospital Clinic of Periodontology, Manisa2.anakkale Onsekiz Mart University Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, .anakkale3Bezmialem Vakıf University Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, İstanbulAnatomical factors as well as different factors are effective in the formation of multiple gingival recessions. Shallow vestibuledepth, long buccal muscle fibers, strong lip muscles, stubborn frenulum attachments significantly affect the prognosis of gingivalrecessions.The long-term success of many treatment of gingival recession depends on the correct removal and non-recurrenceof muscle fibers that may re-occur and create stress in the tissue.with the web coronale flap technique, these muscle fibers and frenulum attachments can be removed in a controlled mannerin case of multiple gingival recessions. It also allows for maximum tissue stabilization in early wound healing while maintainingadequate blood flow for tissue living. Shallow depth of vestibule and long frenulum muscle connections are eliminated andcontribute to clot organization. T-PRF applied to both the root surface and the deepened apical region creates a natural factoreffect that increases keratinization and soft tissue thickness (histoconduction).In this case series, web coronale flap surgical treatment and 12-month follow-up of 16 Miller class I multiple gingival recessiondefects are presented. Initial average gingival recession depth was 2,75mmand average keratinized gingival width was 3.68mm.The aesthetic and sensitivity problems of the patients were eliminated by web coronale flap and T-PRF surgical treatment of exposedroot surfaces. At the end of 12 months follow-up, 71.33% mean root coverage and 4.06 mm keratinized gingival widthwere obtained in the treatment of multiple gingival recession defects.T-PRF is an easy-to-obtain, fully autogenous, tight natural matrix biomaterial that can be successfully applied in the treatmentof multiple gingival recessions with a new technique, web coronale-positioned flap.Keywords: Gingival recession, T-PRF, root coverage, periodontal surgery, estheticTürk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Poster Bildiriler Türkiye Klinikleri Bilimsel Oturumlar p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 7.0px Helvetica} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 10.0px Helvetica} span.s1 {font: 5.5px Helvetica} 862
Description
Keywords
Tunalı M., -Web Coronally Advanced Flap and Titanium Platelet Rich Fibrin (T-PRF) for Management of Multiple Gingival Recession-, TDB Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 September 2019, ss.862
Citation
Page Views

33

File Downloads

0

Sustainable Development Goals