Publication:
Monopolar elektrokoterin farklı güçlerde orta kulağa uygulanmasının iç kulağa etkisi

No Thumbnail Available
Date
2022-11-20
Authors
Doğan R.
Çelik İ.
Başöz M.
Gedik Ö.
Yenigün A.
Eren S. B.
Şentürk E.
Özturan O.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
AMAÇ: Çoğu ameliyatta kesi ve kanama kontrolü üçün monopolarelektrokoter yaygın olarak kullanılan cerrrahi bir enstrümandır. Ancakmonopolar elektorkoterin iç kulak üzerine etkisi bilinmemektedir.Çalışmamızda monopolar elektrokoterin iç kulak üzerine etkisinin odyo-lojik ve histopatolojik olarak incelenmesi amaçlandı.GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmamıza 32 adet sağlıklı dişi SpragueDawley sıçan (200-240 gr) dahil edildi. Ratlar her biri sekizerli olacakşekilde dört gruba ayrıldı.Grup 1: Monopolar elektrokoter-5WGrup 2: Monopolar elektrokoter-10WGrup 3: Monopolar elektrokoter-20WGrup 4: KontrolTüm gruplardaki ratlara bazal odyometrik ölçümler (DistorsiyonProduct Otoakustik Emisyon (DPOAE) ve Auditory Branstem Respones(ABR)) yapıldı.Grup 1,2 ve 3 e bazal odiyometrik ölçümler yapıldıktan sonra pro-montorium üzerine transtimpanik olarak monopolar elektrokoterin iğneucu ile mikroskop altında 2sn koterizasyon yapıldı. Kontrol grubuna her-hangibir işlem uygulanmadı. Tüm gruplarda çalışmanın 7 ve 14. günle-rinde odiyometrik ölçümler tekrarlandı.Çalışmanın odyolojik aşaması bittikten sonra ratların kokleaları eksizeedildi ve histopatolojik değerlendirme yapıldıBULGULAR: Grup 1,2,3 ve 4 ün bazal 7 ve 14. günlerindeki yüksekfrekans DPOAE amplitütleri (701 Hz, 997 Hz, 1401 Hz, 1977 Hz, 2834.Hz, 4002 Hz, 5636 Hz, 7988 Hz, 11288 Hz, 15991 Hz, 22608 Hz)(veABR eşikleri (10 kHz, 16kHz, 20 KhZ, 32kHz) arasında anlamlı farkyoktu (p>0,05).Tüm gruplarda kokleadaki spiral ganglion hücrelerinde ve sinir lifle-rinde hem hidropik dejenerasyon hemde nükleer kayıp gözlenmedi. Herüç grupda da histopatolojik değerlendirmede normal koklea yapısı göz-lenmiş olup gruplar arasında anlamlı fark bulunmamaktadır (p>0.05)SONUÇ: Farklı güçlerde (5W,10W ve 20 W) monopolar elektorkoteruygulaması sonrasında 7 ve 14. günlerde yapılan odyolojik ve hsitopa-tolojik değerlendirmelerde iç kulakta herhangibir zararlı etki saptanma-mıştır. Bu çalışma iç kulağın yakınında monopolar elektrokoterin güven-le kullanılabileceğini düşündümektedir.
Description
Keywords
Sağlık Bilimleri, Health Sciences, Klinik Tıp (MED), Clinical Medicine (MED)
Citation
Doğan R., Çelik İ., Başöz M., Gedik Ö., Yenigün A., Eren S. B., Şentürk E., Özturan O., \"Monopolar elektrokoterin farklı güçlerde orta kulağa uygulanmasının iç kulağa etkisi\", 43. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ ve BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Kasım 2022, ss.76-77
Page Views

8

File Downloads

0

Sustainable Development Goals