Publication:
Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı çalışanlarında uyku kalitesi ve iş performansı arasındaki ilişkinin incelenmesi

Loading...
Thumbnail Image
Date
Authors
Authors
DEMİR, Tuğba
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
This research was conducted descriptively and cross-sectionally to investigate the relationship between sleep quality and work performance in employees of the Aydın Metropolitan Municipality Department of Fire Service. The study was carried out with 187 people working in the Fire Department of Aydın Metropolitan Municipality between 01.09.2019-15.12.2019. Data were collected using Personal Information Form, Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) and Job Performance Scale. Descriptive statistics were used to evaluate the collected data.The mean age of the participants was 34.36 ± 8.18 and all of them were male. 21.8% of them are undergraduates, 34.1% of them have associate degree, 26.8% of them are high school and 17.3% of them are in other education group. 59.2% are married. 14.5% of the employees are office personnels, 67.6% are firefighters, 13.4% are drivers and 4.5% are technicians. 20.1% of them are constantly shifting during the day and 79.9% of them are shifting day and night. 79.3% of the workers stated that changes in working hours caused sleep problems. 15.6% of the employees reported sleep quality as excellent, 40.8% almost good, 26.8% almost poor while 16.8% of the employees reported the sleep quality as very poor during the last month. When the distribution of information about the frequency of having problems in working voluntarily during the last month was analyzed, 29.1% of the employees reported never, 27.9% reported having problems less than 1 in a week, 31.8% twice a week and 11.2% reported 3 or more in a week. The job performances of the survey participants were generally medium (3.73). No statistically significant relationship was found between the job performances and age of the employees (p = .388> .05). Educational situations do not significantly affect job performances. The job performance of those who do not think that the change in working hours causes sleep problems is significantly higher than the group who think it does. For those who with very good sleep quality job performances are statistically significantly higher than those that report almost poor and very poor sleep quality. In addition, the work performance of those who have almost good sleep quality is significantly higher than those with very poor sleep quality. It was concluded that poor sleep quality had a negative effect on the performance of the firefighters. Frequent evaluation of sleep quality is thought to affect the work performance of shifted fire brigade personnel.
Description
Bu araştırma Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı çalışanlarında uyku kalitesi ve iş performansı arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla tanımlayıcı ve kesitsel olarak gerçekleştirildi. Araştırma 01.09.2019 – 15.12.2019 tarihleri arasında Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında çalışan 187 kişiyle gerçekleştirildi. Veriler Kişisel Bilgi Formu, Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi(PUKİ) ve İş Performans Ölçeği kullanılarak toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler kullanıldı. Araştırmaya katılan çalışanların yaş ortalaması 34,36±8,18 olup tamamı erkektir. %21,8 'i lisans %34,1 'i önlisans %26,8 'i lise %17,3 'ü diğer eğitim grubundadır. %59,2 'si evlidir. Çalışanların %14,5 'i büro personeli %67,6 'sı itfaiye eri %13,4 'ü şoför %4,5 'i teknisyendir. %20,1 'i sürekli gündüz %79,9 'u gece ve gündüz değişen vardiyada çalışmaktadır. Çalışanlardan %79,3 'ü mesai saatlerindeki değişimin uyku problemine yol açtığını belirtti. Çalışanlar geçen ay boyunca uyku kalitesini %15,6 'sı çok iyi %40,8 'i neredeyse iyi %26,8 'i neredeyse kötü %16,8 'i ise çok kötü olarak ifade etti. Geçen ay boyunca uyku problemlerinin işlerini istekle yapmasında problem olma derece sıklığı dağılım bilgileri incelendiğinde %29,1 'i hiç %27,9 'u haftada 1'den az %31,8 'i haftada iki kez ve %11,2 'si haftada 3 veya daha fazla yanıtını verdi. Ankete katılanların iş performansları genel olarak orta seviyede (3,73) bulundu. Çalışanların iş performansları ile yaşları arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki bulunamazken (p=.388>.05), eğitim durumlarının da, iş performanslarını anlamlı etkilemediği görüldü. Çalışanların mesai saatlerindeki değişimin uyku problemine yol açtığını düşünmeyenlerin iş performansı, düşünenlere göre istatistiksel açıdan anlamlı şekilde yüksekti. Uyku kalitesi çok iyi olanların; neredeyse kötü ve çok kötü olanlara göre iş performansları istatistiksel açıdan anlamlı şekilde yüksekti. Ayrıca uyku kalitesi neredeyse iyi olanların çok kötü olanlara göre iş performansları istatistiksel açıdan anlamlı şekilde yüksek bulundu. Çalışmanın sonunda kötü uyku kalitesinin itfaiye çalışanlarının performansını olumsuz yönde etkilediği sonucu ortaya çıkmıştır. Uyku kalitesinin sık aralıklarla değerlendirilmesinin vardiyalı çalışan itfaiye personelinin iş performansını etkileyeceği düşünülmektedir.
Keywords
İtfaiye, Fire-fighting, Uyku kalitesi, Sleep quality, Vardiya, Shift, İş performansı, Work performance
Citation
Page Views

18

File Downloads

44

Sustainable Development Goals