Publication:
Ev izolasyonuna alınan hastaların covid-19 enfeksiyonu ve temas ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları

No Thumbnail Available
Date
2021-03-27T00:00:00Z
Authors
Baktır Altuntaş, Sibel
Yüksel Salduz, Zeyneb İrem
Altuntaş, Bülent
Özder, Aclan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Aim:Aile Sağlığı Merkezi’ne (ASM) kayıtlı hastalar arasında evizolasyonuna alınan hastaların Covid-19 enfeksiyonu hakkındabilgi düzeyini ölçmek, ev izolasyonunda uymaları gerekenkurallar ve kurallara uymalarında etkili olan faktörleriaraştırmaktır.Method:ASM’e kayıtlı hastalar arasında Haziran ve Temmuz aylarıarasında ev izolasyonuna alınan 122 kişi telefonla arandı.Sosyodemografik özelliklerini, Covid-19 enfeksiyonu hakkındakibilgi ve tutumları ve izolasyon kurallarına uyma ile ilgili sorularıiçeren ankete katılmayı kabul edip, soruları eksiksizcevaplayanlar çalışmaya dahil edildi. Veri analizinde Jamovi1.6.15 programı kullanıldı.Results:Ev izolasyonuna alınan kişilerin yaş ortalaması 42(min:18,max:75) olup, % 54,1’i erkekti. Evinde kanser hastasıveya risk grubu birey (kronik hastalık) olanların oranı %35,2 idi.Katılımcıların büyük çoğunluğu (n=65) Covid-19 Pcr test sonucupozitif idi. Covid-19 enfeksiyonu hakkında yeterli bilgiye sahipolduğunu düşünenlerin oranı %64,1(n=79) idi. Enfeksiyonunöksürme ve aksırma ile yayıldığını düşünenlerin oranı % 85,2,kapı kolları gibi yüzeylerde ve hasta kişilerin temas ettiğiyerlerde canlı kalacağını düşünenlerin oranı %89,3 iken, elyıkamanın enfeksiyondan korunmada yeterli olacağınındüşünenlerin oran %92,6 idi. Maske takanların oranı %100 ikenen fazla cerrahi maske kullanıldığını gördük. Evizolasyonundayken aile hekimi tarafından telefonla arananizolasyon kuralları hakkında bilgilendirilerek semptom takibiyapılanların oranı %100 idi. Aile hekimleri tarafından arananhastalar arasında izolasyon sırasında ayrı odada kalma %53,3,odayı gün içinde birden fazla kez havalandırma %94,3, masketakma ve başka insanlarla temastan kaçınma gibi kurallarauyanların oranı %100 idi. Alışverişi %72,1 oranında ev halkındanbirisi aracılığı ile yaptıklarını ve alınan malzemeleri %41,8 oranıile en fazla yıkadıktan sonra kullandıklarını gördük.Conclusions:Türkiye’de aile hekimleri ev izolasyonuna alınan hastalarınözellikli izlemlerinden sorumludur. Aile hekimleri Covid-19nedeniyle ev izolasyonuna alınan kişilere telefonla ulaşıp,izolasyon sırasında uyulması gereken kurallar konusundabilgilendirmekte ve semptom takibi yapmaktadır. Ancakenfeksiyonun yayılımının önlenmesi tüm bireylerin önerilenpandemi kurallarına (maske, mesafe, hijyen) tümüyle uymalarıile mümkün olacaktır.
Description
Keywords
Baktır Altuntaş S., Yüksel Salduz Z. İ. , Altuntaş B., Özder A., -Ev izolasyonuna alınan hastaların covid-19 enfeksiyonu ve temas ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları-, 10. International Trakya Family Medicine Congress, Edirne, Türkiye, 25 - 27 Mart 2021, ss.287
Citation
Page Views

7

File Downloads

0

Sustainable Development Goals