Publication:
Serum magnezyum seviyesi ve plazma aterojenite indeksi arasındaki ilişki / The relationship between serum magnesium level and plasma atherogenicity index

No Thumbnail Available
Date
Authors
Authors
ENGÜR, ECE SEVİM
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Giriş: Magnezyum, yüzlerce enzim aktivasyonunda ve karbonhidrat metabolizmasında görevli enzimler için önemli bir kofaktördür. Potasyumdan sonra hücre içinde en çok bulunan ikinci katyondur. Son yıllarda yapılan araştırmalarda magnezyum eksikliğinin hipertansiyon, tip 2 diyabetes mellitus, metabolik sendrom ve aterosklerotik değişiklikler ile ilişkili olabileceği gösterilmiştir. Plazma Aterojenite İndeksi (PAİ), açlık lipid profilinin komponentlerinden olan Trigliserit (TG) ve yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) değerlerinin 10 tabanındaki logaritması [log (TG/HDL)] şeklinde kısa sürede, non-invaziv elde edilen bir parametredir. Bu oranın kardiyovasküler hastalıklarda risk ve prognostik değerlendirmedeki önemi çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir. PAİ, aterojenik küçük LDL ile HDL partiküllerinin varlığını, koroner aterosklerozu ve kardiyovasküler riski öngörür. Aynı zamanda koruyucu ve aterojenik lipoproteinler arasındaki dengeyi yansıtmaktadır. Bu çalışmada amacımız kardiyovasküler riski göstermede etkin, birinci basamakta bakılması kolay bir indeks olan PAİ ve aterojenik değişiklere sebep olabilecek bir faktör olan magnezyum arasındaki ilişkiyi incelemektir. Gereç ve Yöntem: Çalışmamız Bağcılar'da bir Aile Sağlığı Merkezi'ne Ocak 2022- Mayıs 2022 tarihleri arasında başvuran 18 ve 65 yaş arasında, herhangi bir kronik rahatsızlığı olmayan, dahil olma kriterlerini karşılayan hastaların geriye dönük olarak değerlendirilmesi ile oluşturulmuştur. Çalışmamızda 152 kadın, 46 erkek olmak üzere 198 hasta geriye dönük incelenmiştir. Hastaların sonuçları, yaş, cinsiyet, boy, kilo, kronik hastalık ve ilaç kullanım öyküsü muayene notları, E-nabız ve Aile Hekimliği Bilgi Sistemi'nden (AHBS) taranmıştır. Hastaların 8 saat açlık sonrası bakılmış olan kan tahlillerinden glukoz, CRP, magnezyum, sodyum, potasyum, fosfor, kalsiyum, ürik asit, HBA1C, HDL, LDL, trigliserit, total kolesterol değerleri kayıt altına alınarak incelenmiştir. Hastaların aterojenite indeksleri hesaplanmış ve serum magnezyum değeri ile arasındaki korelasyona bakılmıştır. Bulgular: Çalışmamıza 152 kadın ve 46 erkek toplam 198 hasta dahil edildi. Plazma Aterojenite İndeksi değeri ile magnezyum değeri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir (p=0.365). PAİ değeri ile LDL, total kolesterol, glukoz, CRP, ürik asit, HBA1C değerleri arasında pozitif yönlü istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (r=0.260, r=0.278, r=0.260, r=0.366, r=0.335, r=0.267, p<0.001). PAİ değeri ile sodyum değeri arasında pozitif yönlü istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (r=0.156, p=0.032). Ayrıca PAİ değeri ile BKİ değeri pozitif yönlü istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (r=0.397, p<0.001). PAİ değeri ile fosfor, potasyum, kalsiyum değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir (p>0.05). PAİ değeri ile yaş arasında pozitif yönlü istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (r=0.295, p<0.001). Sonuç: Çalışmamızda serum magnezyum değeri ve PAİ arasında anlamlı bir ilişki saptamadık. Ancak hücre içi sıvıda ve doku düzeyinde yapılacak magnezyum ölçümleriyle, daha büyük popülasyonla ve çok merkezli yapılan çalışmalarla bu ilişkinin yeniden değerlendirilmeye ihtiyacı vardır.
Description
Introduction: Magnesium is an important cofactor for enzymes involved in enzyme activation and carbohydrate metabolism. It is the second most abundant cation in the cell after potassium. Recent studies have shown that magnesium deficiency may be associated with hypertension, tip 2 diabetes mellitus, metabolic syndrome and atherosclerotic changes. Plasma Atherogenicity Index (PAI) is a non-invasively obtained parameter in a short time in the form of logarithms of base 10 [log (TG/HDL)] of Triglyceride (TG) and high-density lipoprotein (HDL) values, which are components of fasting lipid profile. The importance of this ratio in risk and prognostic assessment in cardiovascular diseases has been demonstrated in various studies. PAI predicts the presence of atherogenic small LDL and HDL particles, coronary atherosclerosis, and cardiovascular risk. It also reflects the balance between protective and atherogenic lipoproteins. Our aim in this study is to examine the relationship between PAI, which is an effective index that is easy to look at in primary care, and magnesium, a factor that can cause atherogenic changes. Materials and Methods: Our study was conducted on patients aged between 18 and 65, with no chronic illnesses, who applied to a Family Health Center in Bağcılar between January 2022 and May 2022. A total of 198 patients, including 152 women and 46 men, were retrospectively analyzed. The patients' age, gender, height, weight, history of chronic diseases and medication use, and examination notes were obtained from the E-nabız and Family Medicine Information System. Blood tests taken after an 8-hour fast of the patients were recorded and analyzed for glucose, CRP, magnesium, sodium, potassium, phosphorus, calcium, uric acid, HBA1C, HDL, LDL, triglyceride, and total cholesterol. The plasma atherogenicity index of the patients was calculated and the correlation with serum magnesium levels was analyzed. Results: A total of 198 patients, including 152 women and 46 men, were included in our study. No statistically significant relationship was found between plasma atherogenicity index and magnesium levels (p=0.365). A weak, positive statistically significant relationship was found between plasma atherogenicity index and LDL, total cholesterol, glucose, CRP, uric acid, and HBA1C values (r=0.260, r=0.278, r=0.260, r=0.366, r=0.335, r=0.267, p<0.001). A very weak, positive statistically significant relationship was found between PAI and NA values (r=0.156, p=0.032). Additionally, a weak, positive statistically significant relationship was found between PAI and BMI values (r=0.397, p<0.001). No statistically significant relationship was found between PAI and P, K, and CA values (p>0.05). A weak, positive statistically significant relationship was found between PAI and age (r=0.295, p<0.001). Conclusion: In our study, we did not find a significant relationship between serum magnesium levels and PAI. However, further evaluation of this relationship is needed through measurements of magnesium in intracellular fluid and tissue levels, with larger populations and multi-center studies.
Keywords
Citation
Page Views

52

File Downloads

0

Sustainable Development Goals