Publication:
Laparoskopik sleeve gastrektomi ameliyatlarında düşük akımlı anestezi yönteminin hemodinami üzerine etkisi

Loading...
Thumbnail Image
Date
Authors
Authors
DURSUN, ZEYNEP ERTAŞ
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Giriş Amaç: Obezite yaşam kalitesini ve süresini olumsuz olarak etkileyen kronik bir hastalıktır. Obezitenin en etkili tedavi yöntemlerinden birisi bariatrik cerrahidir. Bariatrik cerrahide anestezi uygulamak riskli ve komplikedir. Yıllardır kullanılan düşük akımlı anestezi tekniğine obezite cerrahisinde kullanımına rastlanmamıştır. Anestezi makinelerinin yüksek standartlara sahip olması, düşük akımlı anestezinin güvenli bir şekilde uygulanabilmesi büyük ölçüde kolaylaştırmıştır. Çalışmamızda günümüzde sıklıkla kullanılan düşük akımlı anestezi tekniği, laparoskopik sleeve gastrektomi ameliyatlarında kullanıp hemodinamik açıdan hastaların nasıl seyrettiğini inceledik. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya LSG ameliyatı planlanan 18-60 yaş arası ASA II-III vücut kitle indeksi 40-55 arasında olan toplam 40 hasta dahil edildi. Hastaların düzeltilmiş kilosu hesaplandıktan sonra ilaçlar buna göre yapıldı. Endotrakeal entübasyon sonrası tüm hastalarda tidal volüm 7ml/kg, solunum frekansı 12/dk ve PEEP 5 cmH2O olacak şekilde ventilasyon başlandı. Düşük akım grubunda balangıçta 4lt/dk (denitrojenasyon amacıyla) %50 O2 - %50 hava ve %2-2,5 sevoflurane ile 10 dk devam edildikten sonra 1lt/dk %50 O2 - %50 hava ve %2-2,5 sevoflurane ile düşük akıma geçildi. Normal Akım grubunda 4lt/dk (denitrojenasyon amacıyla) %50 O2 - %50 hava ve %2-2,5 sevoflurane ile anestezi idamesi sağlandı. Hastalardan anestezi başlangıcı ve bitişinde arter kan gazı örneği alındı. Anestezi başlangıcından sonra 10dk aralıklarla, kalp atım hızı, sistolik arter basıncı, diyastolik arter basıncı, ortalama arter basıncı, periferik oksijen saturasyonu, bispektral indeks, train of four değerleri kaydedildi. Operasyon bitiminde hastanın spontan solunumu başlayınca dekürarizasyon uygulandı, spontan solunumu ve kas gücü yeterli olduğunda ekstübe edildi. Bulgular: Çalışmamızda; düşük akım grubunda ve normal akım grubunda arter kan gazı örneklerinde, pH, PaO2, PaCO2, HCO3, Laktat ve BE açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır. Hemodinamik verilerde SAB, DAB, OAB, KAH, SpO2 ve BİS ölçümlerinde iki grup arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ameliyat sırasında ve sonrası dönemde hastalarda düşük akımlı anestezi uygulamasına bağlı hemodinamik açıdan herhangi bir değişiklik, beklenmeyen etki veya komplikasyon belirlenmedi. Sonuç: LSG ameliyatı uygulanan morbid obez hastalarda düşük akım tekniği güvenle kullanılabilir.
Description
Introduction and Aim: Obesity is a chronic disease disrupting quality of life and reducing life expectancy. One of the most effective treatment methods for obesity is bariatric surgery. Applying anesthesia in bariatric surgery is risky and complicated. Low flow anesthesia, which has been in use for several years, hasn't been used for obesity surgery. High standards of anesthesia machines have made low flow anesthesia easier to be applied safely. In our study, we used low flow anesthesia in laparoscopic sleeve gastrectomy and we examined the hemodynamic course of the patients. Material and Method: In our study, we included a total of 40 American Society of Anesthesiologist (ASA) I-II-III patients between 18-60 years of age, with a body mass index between 40-55 and scheduled for elective LSG. Anesthesia was applied to all of our patients after calculating their corrected body weights. After endotracheal entubation, mechanical ventilation of 7 mL/kg tidal volume with 5 cmH2O positive end-expiratory pressure (PEEP) and respiratory rate of 12/min was applied to all patients. Artery blood gas samples were taken from the patients at the beginning and ending points of anesthesia. Maintenance of anesthesia were achieved with 4 L/min (for denitrogenation) %50 O2 - %50 air and %2-2,5 sevoflurane for 10 minutes and then continued by low flow anesthesia with 1 L/min. %50 O2 - %50 air and %2-2,5 sevoflurane. Heart rate, systolic blood pressure, diastolic blood pressure, mean arterial pressure, peripheral oxygen saturation, bispectral index and train of four values were recorded every 10 minutes after the initiation of anesthesia. Decurarization was performed when patients had spontaneous respiration after the surgery and patients were extubated when adequate spontaneous respiration and muscle power were achieved. Results: In our study; there were no significant differences between low flow anesthesia group and normal flow anesthesia group regarding pH, PaO2, PaCO2, HCO3, lactate and BE in arterial blood gas samples. There were also no significant differences between two groups regarding hemodynamic values; including systolic blood pressure, diastolic blood pressure, mean arterial pressure, heart rate, peripheral oxygen saturation and bispectral index. In the perop and postop periods, there were hemodynamic changes, unexpected effects or complications associated with low flow anesthesia. Conclusion: Low flow anesthesia may be safely used in laparoscopic sleeve gastrectomy for morbid obese patients.
Keywords
Citation
Page Views

2

File Downloads

184

Sustainable Development Goals