Publication:
SERONEGATİF OTOİMMÜN ENSEFALİT OLGUSU

No Thumbnail Available

Date

2023-12-13

Authors

Mustafayev E.
Nalbantoğlu M.
Uslu F.
Matur Z.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract

EP - 109 SERONEGATİF OTOİMMÜN ENSEFALİT OLGUSUELSHAN MUSTAFAYEV , MECBURE NALBANTOĞLU , FERDA İLGEN USLU , ZELİHA MATURBEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ NÖROLOJİ ANABİLİMDALIAmaç:Otoimmün ensefalitler, subakut başlangıçlı bellek bozukluğu, konfüzyon, çeşitli psikiyatrik semptomlar ve nöbetlerle karakterize bir grup sendromdur. Subakut başlangıçlı nörolojik bulgular (davranış değişiklikleriyle karakterize ensefalopatiler, hareket bozuklukları, sık nöbetler, psikoz, otonom bozukluk), beyin omurilik sıvısında (BOS), beyin görüntülemesinde santral sinir sistemi inflamasyonu bulgusunun veya non-spesifik ak madde değişikliklerinden bir veya daha fazlasının saptanması durumunda otoimmün etiyolojilerin araştırılması önerilmektedir.Olgu:Bilinen hastalık öyküsü olmayan, 43 yaşında kadın hasta beş gün içinde 12 defa tekrarlayan farkındalığın bozulduğu, başın ve gözlerin sağa deviye olduğu nöbetler, eşlik eden baş ağrısı, kafa karışıklığı ve hafıza kusurları nedeniyle acil servisimize başvurdu. İnteriktal dönemde yapılan nörolojik muayene doğaldı. Kan tetkiklerinde ve kontrastlı kraniyal manyetik rezonans görüntülemesinde özellik izlenmedi. İnteriktal dönemde yapılan elektroensefalografide epileptiform anomali saptanmadı. Kontrol elektroensefalografide klinik nöbet görüldü ve sol frontalden sağa yayılım gösteren epileptiform aktivite izlendi. BOS protein ve glukoz düzeyleri normaldi; hücre görülmedi; oligoklonal bant patern 2 pozitifti, IgG indeksi yüksekti. Tümör belirteçleri, malignite tarama görüntülemeleri, otoimmün ensefalit ve paraneoplastik antikor paneli negatif sonuçlandı. Hastaya otoimmün ensefalit ön tanısıyla intravenöz levetirasetam ve pulse metilprednisolon tedavileri verildi. Hastanın nöbetleri kontrol altına alındı, baş ağrısı geriledi. Oral metilprednisolon ve levetirasetam tedavileri ile poliklinik takibine alındı.Sonuç:Son yıllarda, epilepsinin iyi bilinen nedenlerinin yanı sıra immün etiyolojiler de gündeme gelmektedir. Seronegatif hastalarda görülen tedaviye yanıtın da henüz keşfedilmemiş antikor tipleri ile ilişkili olduğu öne sürülmektedir. Bu olgu bağlamında, akut/subakut başlangıçlı sık tekrarlayan nöbetler, nöropsikiyatrik değişiklikler ve enflamasyonu destekleyen laboratuvar ve radyolojik bulguları olan olgularda otoimmün epilepsilerin akla getirilmesi gerektiğini vurgulamak istedik.

Description

Keywords

Tıp, Sağlık Bilimleri, Medicine, Health Sciences, Klinik Tıp (MED), Klinik Tıp, Clinical Medicine (MED), CLINICAL MEDICINE

Citation

Mustafayev E., Nalbantoğlu M., Uslu F., Matur Z., \"SERONEGATİF OTOİMMÜN ENSEFALİT OLGUSU\", 59.Ulusal Nöroloji kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 18 Aralık 2023, ss.496
Page Views

0

File Downloads

0

Sustainable Development Goals