Publication:
EVALUATION OF THE FACIAL ARTERY IN TURKISH POPULATION WITH 3D CT ANGIOGRAPHY

No Thumbnail Available
Date
2024-05-02
Authors
Taşçı A. K.
Meydan S.
Arifoğlu Y.
Balsak S.
Atasoy B.
Pasin Ö.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
TÜRK TOPLUMUNDA A. FACIALIS’İN ÜÇ BOYUTLU BT ANJİYOGRAFİ İLEDEĞERLENDİRİLMESİÖZETGiriş: A. facialis, çene ve yüz bölgesinin arteriyel beslenmesinden sorumlu ana damardır. Bu arterin varyatif seyrinin bilinmesi, yüz bölgesine yapılan intraarteriyel dolgu enjeksiyonu gibi klinik uygulamalar sonrası komplikasyonların önlenmesi açısından fazlaca önemlidir. Bu çalışmanın amacı, Türk toplumunda 3D BT görüntülerinde a. facialis’in anatomisini incelemek ve yüz bölgesine yapılacak işlemlerde oluşabilecek komplikasyonlara karşı elde edilen veriler ışığında klinisyenlere kılavuz oluşturmaktır.Yöntem: Çalışmaya 18 ile 65 yaş arası 72 erkek, 38 kadın olmak üzere 110 birey dahil edildi. Çalışma olguları Fuji PACS’tan Syngo.via (software version syngo.via VB30A_HF06, Siemens, Germany) iş istasyonuna yüklendi. İncelenen BT Anjiyografi görüntüleri üzerinden a. facialis’e ait çeşitli parametreler değerlendirildi.Bulgular: A. facialis tipleri sağda 13 solda 5 adet tip 1, sağda 92 solda 87 adet tip 3, sağda 1 solda 1 adet tip 4 ve sağ tarafta 2 adet tip 5 tespit edildi. Tüm tiplerde sağ ve sol taraflar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,001). A. facialis’in ala nasi inferior’una, canthus medialis’e, orbita orta noktasına olan uzaklıkları ve arterin mandibuladan çıkış noktası ile comissura labiorum arasındaki mesafe ölçümlerinde sağ ve sol taraflarda anlamlı farklar gözlendi (p=0,042, p=0,010, p=0,005, p<0,001). Bununla beraber a. facialis’in sulcus nasolabialis’e göre seyri incelendi. Buna göre sağda 82 solda 77 medialde seyreden, sağda 13 solda 6 lateralde seyreden, sağda 7 solda 6 medialden laterale doğru, sağda 7 solda 8 lateralden mediale doğru geçen tip görüldü. Tüm tiplerde sağ ve sol taraflar arasında ve sağ-sol simetrileri arasında anlamlı farklar bulundu (p<0,001). Derinlik ölçümlerinde sulcus a. facialis’te deri-arter arası mesafe ve ala nasi’nin inferior’u seviyesinde kemik-arter arası mesafe sağ ve sol taraflar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0,001, p=0,021).Sonuç: Bu çalışmanın sonucunda a. facialis varyasyonlarının ve sıklıkla uygulama yapılan bölgelerdeki derinliğinin bilinmesi klinisyenlere işlem sırasında güvenlik sağlayacağı düşünülmektedir. Ek olarak derinlik ölçümlerinin radyolojik yöntemlerle yapılabilmesi kadavra çalışmaları için gereken sürenin minimum düzeye indirgenmesi açısından da değerlidir.Anahtar kelimeler: A. facialis, A. facialis tipleri, BT Anjiyografi, Sulcus nasolabialis, Derinlik
EVAULATION OF THE FACIAL ARTERY WITH 3D CT ANGIOGRAPHY IN THE TURKISH POPULATIONABSTRACTIntroduction: Facial artery is the main vessel responsible for the arterial nutrition of the jaw and face area. Knowing the variable course of this artery is great importance in preventing complications after clinical applications such as intra-arterial filler injection into the facial area. The aim of this study is to examine the anatomy of the facial artery in 3D CT images in the Turkish population and to provide guidance for clinicians in the light of the data obtained against complications that may occur in procedures to be performed on the facial area.Method: Individuals, 72 men and 38 women, between the ages of 18 and 65, were included in the study. Study cases were loaded Fuji PACS onto the Syngo.via (software version syngo.via VB30A_HF06, Siemens, Germany) workstation. Various parameters of the facial artery were evaluated through CT Angiography images.Results: Facial artery types 13 type 1, 92 type 3, 1 type 4 and 2 type 5 were seen on the right, while 5 type 1, 87 type 3 and 1 type 4 were seen on the left. A statistically significant difference was detected between the right and left sides in all types (p<0,001). In the distance measurement of the facial artery to the lower level of the ala of nose, the medial canthus, midpoint of the orbit and the distance between the artery’s exit point from the mandible and the labial commissure. (p=0,042, p=0,010, p=0,005, p<0,001). Additionally, the course of facial artery to nasolabial fold was also examined. Accordingly, while 82 medial, 13 lateral, 7 medial to lateral, 7 lateral to medial transition types were seen on right, 77 medial, 6 lateral, 6 medial to lateral, 8 lateral to medial transition types were seen on the left. Significant differences were found between the right and left sides in all types and between the rightleft symmetry of all types (p<0,001). In depth measurements, the difference between the skin-artery distance at groove of the facial artery and the bone-artery distance at the lower level of the ala of nose between the right and left sides was statistically significant (p=0,001, p=0,021).Conclusion: As a result of this study, it is thought that knowing the variations of facial artery and its depth in frequently applied areas will provide safety to clinicians during the procedure. In addition, the ability to make depth measurements using radiological methods is also valuable in minimizing the time required for cadaver studies.
Description
Keywords
Tıp, Sağlık Bilimleri, Temel Tıp Bilimleri, Anatomi, Temel Bilimler, Medicine, Health Sciences, Fundamental Medical Sciences, Human Anatomy, Natural Sciences, Klinik Tıp (MED), Temel Bilimler (SCI), Yaşam Bilimleri (LIFE), Klinik Tıp, Doğa Bilimleri Genel, Biyoloji ve Biyokimya, ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER, ANATOMİ VE MORFOLOJİ, TIP, GENEL & DAHİLİ, Clinical Medicine (MED), Natural Sciences (SCI), Life Sciences (LIFE), CLINICAL MEDICINE, NATURAL SCIENCES, GENERAL, BIOLOGY & BIOCHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY SCIENCES, ANATOMY & MORPHOLOGY, MEDICINE, GENERAL & INTERNAL, Genel Sağlık Meslekleri, Patofizyoloji, Temel Bilgi ve Beceriler, Değerlendirme ve Teşhis, Dahiliye, Aile Sağlığı, Tıp (çeşitli), Genel Tıp, Multidisipliner, General Health Professions, Pathophysiology, Fundamentals and Skills, Assessment and Diagnosis, Internal Medicine, Family Practice, Anatomy, Medicine (miscellaneous), General Medicine, Multidisciplinary
Citation
Taşçı A. K., Meydan S., Arifoğlu Y., Balsak S., Atasoy B., Pasin Ö., \"EVALUATION OF THE FACIAL ARTERY IN TURKISH POPULATION WITH 3D CT ANGIOGRAPHY \", 1st International Canadian Scientific Research Congress, Toronto, Kanada, 1 - 03 Mayıs 2024, ss.457-458
Page Views

0

File Downloads

0

Sustainable Development Goals