Publication:
HbA1c nin akut koroner sendrom AKS geçirmiş hastalarda erken mortaliteye etkisi

No Thumbnail Available
Date
2011-10-01T00:00:00Z
Authors
Zeren Öztürk, Güzin
Kara, Osman
Kurt, Tülin
Çıkrıkçıoğlu, Mehmetali
Çakırca, Mustafa
Tükek, Tufan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
HbA1c’nin akut koroner sendrom (AKS) geçirmiş hastalarda erken mortaliteye etkisi Amaç: Glukoz regülasyonunu gösteren HbA1c’nin AKS geçirmiş hastalarda erken mortaliteye etkisini araştırmaktır. Metod: 2006 yılında alınan etik kurul onayından sonra Vakıf Gureba Hastanesi koroner yoğun bakım ünitesine (KYBÜ) akut koroner sendrom tanısıyla yatan 500 hasta dosya tarama yontemiyle değerlendirmeye alındı. Kronik böbrek yetmezliği, kronik kalp yetmezliği, diyabet, siroz, aritmi gibi erken dönem mortaliteyi etkileyecek hastalıkları olan hastalar çalışmaya alınmadı. Tüm hastaların yoğun bakıma yatırıldığı andaki biyokimya tahlilleri ile KYBÜ ünitesinde kaldığı süredeki ölümleri ve taburcu olduktan bir ay sonraki poliklinik takipleri incelendi. Poliklinik kontrolüne gelemeyen hastalar ise kontrol ve durum sorgulaması amacıyla telefonla arandı. Bulgular: HbA1c düzeyleri en düşük %4,18 en yükseği %12,58 olmak üzere ortalama 6,71 idi. Hastaların KYBÜ takibinden sonra 1. ayda poliklinik kontrollerinin incelenmesi ve gelmeyen hastaların telefonla aranması sonucu 23 hastanın AKS sonrasında ilk 1 ay içersinde kardiyak nedenlerle kaybedildiği ve bu hastaların 13 ‘ünün erkek 10’unun kadın olduğu saptandı. Ölen hastaların tüm değerleri ile hayatta kalan hastaların tüm değerleri karşılaştırıldığında; ölen hastaların ilk gelişteki kan şekeri ve üre değerlerinin hayatta kalanlara oranla yüksek olduğu tespit edildi (kan şekeri için 135±80, 189±119 mg/dl; p=0,041 üre için 43,79±24,75 ; 68,91±30,72 mg/dl, p< 0,001). Oysa HbA1c leri karşılaştırıldığında arada anlamlı fark olmadığı tespit edildi (6,71±2,07; 6,6±1,6 p= 0,917). Sonuç: Akut koroner sendrom geçiren hastalarda HbA1c değeri erken mortaliteyi belirlemede etkin bir parametre değildir. Ancak başlangıçta ölçülen kan şekeri ve üre değeri erken mortaliteyi belirlemede etkili gibi görünmektedir. Anahtar kelimeler: HbA1c akut koroner sendrom erken mortaliteye etkisi
Description
Keywords
Citation
Zeren Öztürk G., Aksoy Ö., Kara O., Kurt T., Çıkrıkçıoğlu M., Çakırca M., Tükek T., -HbA1c nin akut koroner sendrom AKS geçirmiş hastalarda erken mortaliteye etkisi-, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, cilt.45, sa.4, ss.115-118, 2011
Page Views

0

File Downloads

0

Sustainable Development Goals