Publication:
Lohusalarda Doğum Korkusu: Bir Vakıf Üniversitesi Hastanesi Örneği

No Thumbnail Available
Date
2022-09-29
Authors
Meşedüzü M.
Doğan N.
Özel M.
Eker Z.
Kaleli Ü.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Giriş: Gebelik ve doğum sürecinde kadınların doğum korkusu deneyimleyebilmektedir. Kadınların yaşadıkları bu korku doğum öncesi, sonrası ve sonrasında yaşananları doğrudan etkiler. Bu nedenle doğum korkusu korkularından ve ormandan çıkmalarını belirlemenin resmilik görüntüsüne yol gösterici gideceği ve sezeryanların düşmesine neden olacağı Yedi. Amaç: Bu doğum eyleminden sonra doğuma maruz kalan korkunun ölçümlerini belirleme değerleri. Yöntem: Araştırmanın örneklemesini Ocak -Nisan 2022 arasında bir vakıf üniversitesi hastanesine muhafaza ve kabul eden 107 lohusa oluşturuyor. Veriler \"Kişisel Bilgi Formu\" ve Wijma ve ark. tarafından barındırılan \"Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği (W-DEQ) B versiyonu\" kullanılarak toplanmıştır. Ölçek kadın doğum sonrası korku ve deneyimlerini ölçmektedir. W-DEQ puanları dört alt grupta değerlendirilmektedir. Bunlar; düşük doğum korkusu yaşayanlar ≤37, orta derecede doğum korkusu yaşayanlar 38-65, ağır doğum korkusu yaşayan kadınlar 66-84 ve klinik doğum korkusu yaşayanların puanı ≥ 85 olduğu biliniyor. Verilerin değerlendirilmesinde bekletme yöntemleri olarak sayı, yüzde, ortalama, standart sapma kullanılmıştır. Wijma ölçekleri ve alt kaynaklarının iç sahipliği ve güvenirliği Cronbach\"s Alpha=0,899 olarak bulundu. Verilerin dalgalanma analizi SPSS 22.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular: Çalışmaya katılan lohusaların doğum beklentisi W-DEQ puanları %28\"i orta (n:30), %34,6\"sı ağır (n:37), %37,4\"ü klinik düzeyde problem (n:40) olarak dağılmaktadırlar. Katılanların \"Wijma Doğum Beklentisi\" toplam puan ortalaması ise 81,551±23, 775 (min=40; ​​maks=169) ayna olarak. Doğum şekli normal olanların %25,6\"ı orta (n=10), %30,8\"i ağır (n=12), %43,6\"ı klinik düzeyde (n=17) problemli; sezaryen olanların %29,4\"ü orta (n=20), %36,8\"i ağır (n=25), %33,8\"nin klinik düzeyinde (n=23) problemli olduğu görülmektedir. W-DEQ puanları, normal doğum yapanların 84.744 (n= 39), sezeryan olanların ise 79.721(n= 68) olduğu. Ancak Wijma Doğum Beklentisi ile doğum şekli arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (X2=1,016; p=0,602>0.05). W-DEQ toplam puanları eğitim, yaş, kronik hastalık, sürekli ilaç kullanma durumu, şu anda çalışma durumu, gebelik ve doğum sayısı, daha önceki doğumlarda olumsuz bir deneyim yaşama durumu, eşin ve hamile hamile isteme durumu, olumsuz doğum deneyimine sahip olma oranlarına göre değişkenliği göstermiyor(p>0.05). Sonuç ve Öneriler: Çalışmanın sonuçlarına göre kadınların doğum sonrası korku düzeylerini etkileyen faktörlerin daha detaylı araştırılması, bu faktörlere bağlı ortaya çıkan doğum korkusunu önlemeye veya ortadan kaldırmaya yönelik eğitim ve girişimlerin planlanması önerilmektedir.
Description
Keywords
Hemşirelik, Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği, Sağlık Bilimleri, Nursing, Gynecology and Obstetrics Nursing, Health Sciences, Klinik Tıp (MED), Klinik Tıp, HEMŞİRELİK, Clinical Medicine (MED), CLINICAL MEDICINE, NURSING, Farmakoloji (hemşirelik), Onkoloji (hemşirelik), Asistan Hemşirelik, Tıbbi ve Cerrahi Hemşirelik, Annelik ve Ebelik, LPN ve LVN, Acil Tıp Hemşireliği, Yoğun Bakım Hemşireliği, İleri ve Uzman Hemşirelik, Hemşirelik (çeşitli), Genel Hemşirelik, Pharmacology (nursing), Oncology (nursing), Nurse Assisting, Medical and Surgical Nursing, Maternity and Midwifery, LPN and LVN, Emergency Nursing, Critical Care Nursing, Advanced and Specialized Nursing, Nursing (miscellaneous), General Nursing
Citation
Meşedüzü M., Doğan N., Özel M., Eker Z., Kaleli Ü., \"Lohusalarda Doğum Korkusu: Bir Vakıf Üniversitesi Hastanesi Örneği \", 4. Uluslararası 5. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi , Denizli, Türkiye, 29 Eylül - 01 Ekim 2022, ss.347-348
Page Views

78

File Downloads

0

Sustainable Development Goals