Publication:
Hemşirelik Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımı ile Duygusal Zeka Arasındaki İlişki

No Thumbnail Available
Date
2023-01-04
Authors
Meşedüzü M.
Aşti T.
Şahin N.
Özcan B.
Altundağ C.
Uyaniker Z.
Şen S.
Tali D.
Denizyaran S.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Giriş ve Amaç: Hemşirelik mesleği duygusal zeka gerektiren bir meslektir. Duygusal zekası yüksek olan hemşireöğrencilerin bakım verdikleri hastaların bütüncül sorunlarının anlaşılmasında daha yetenekli ve sosyal ilişkilerindedaha başarılı oldukları bildirilmiştir. Duygusal zekayı etkileyen faktörlerden biri de sosyal etkileşim ortamlarıdır.Ancak internet kullanımı problemli olduğunda zararlı olduğu bilinmektedir. Üniversite öğrencilerinde duygusalzekâ düzeyi ile internet kullanım düzeyini inceleyen çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmada hemşirelik öğrencilerininproblemli internet kullanımı ile duygusal zeka arasındaki ilişkiyi belirlemek amaçlanmıştır. Yöntem: Butanımlayıcı araştırmaya bir vakıf üniversitesi’nde 2019-2020 yılında öğrenim görmekte olan tüm hemşireliköğrencileri(n=192) davet edilmiştir. Örnekleme onikisi erkek 157 kız olmak üzere 169 öğrenci katılmayı kabuletmiştir. Veri toplama araçları olarak Sosyo Demografik Soru Formu, Bilişssel Durum Ölçeği (İBDÖ) ve DuygusalZeka Ölçeği (DZÖ) kullanılmıştır.Veriler SPSS 14.0 formatında; Nonparametric Correlations, Mann-Whitney,Kruskal-Wallis Testleri kullanılarak istatiksel olarak hesaplanmıştır. İstatistiksel anlamlılık için p<0,05 değerikabul edilmiştir. Bulgular ve Tartışma: DZÖ’nün duyguların ifadesi alt boyutu için gelir durumu iyi olanlarınduygularını daha rahat ifade edebildiği (p< 0,018), duygulardan faydalanma alt boyutu içinse internet kullanmadanvakit geçirenlerin ve ders çalışırken internet kullanmayanların daha çok duygulardan faydalandığı anlamlı olarakbulunmuştur (p<0,003). İnterneti ders çalışırken ve günlük hayatta daha çok kullananların ise bilişsel ihtiyaçlarınınanlamlı derecede(p<0,008). yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca İBDÖ’nün dikkat dağınıklığı alt boyutu için,dikkati dağınık olanların duygulardan daha çok faydalandığı (p<0,036) bulunmuştur. Yalnızlık alt boyutuna göreuyurken bile telefon kullananların kendini yalnız hissettiği ve duygularını ifade edebilmesine rağmen internetkullanımı nedeniyle yalnızlık çektiği (p<0,023) bulunmuştur DZÖ ve İBDÖ ortalama puanları benzeraraştırmalarla uyumlu sonuçlar bulunmuştur.(4,5,6,7) Sonuç ve öneriler: Öğrencilerin DZÖ total ortalama puanı127, İBDÖ total ortalama puanı 88 bulunmuştur. Hemşirelik öğrencilerinin mesleki olarak daha başarılı olmalarıve hastalara daha kaliteli bakım verebilmeleri için bilişsel yönünün arttırılması ve yalnızlık duygularınınazaltılması gerektiği düşünülerek internet kullanımının ders çalışma ortamında, uyurken ve günlük kullanımsüresinin azaltılması önerilmektedir.ANAHTAR KELİMELER: Hemşirelik Öğrencileri, Duygusal Zeka, İnternet, Bilişsel, Duygu
Description
Keywords
Sağlık Bilimleri, Health Sciences, Klinik Tıp (MED), Clinical Medicine (MED)
Citation
Meşedüzü M., Aşti T., Şahin N., Özcan B., Altundağ C., Uyaniker Z., Şen S., Tali D., Denizyaran S., \"Hemşirelik Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımı ile Duygusal Zeka Arasındaki İlişki\", 19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 7 - 08 Temmuz 2021, ss.235
Sustainable Development Goals