Publication:
Örgütsel Sessizlik ve Yaşam Doyumu İlişkisi: Vakif Üniversitesi Akademisyenleri Üzerine Bir Araştirma

No Thumbnail Available
Date
2020-02-26T00:00:00Z
Authors
Akbaş, Merve
Gemlik, Nilay
Çatar, Ramazan Özgür
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Özet Örgütsel sessizlik, çalışanların yaptıkları iş ya da çalıştıkları kurumla alakalı gelişen olaylar karşısında, bilgi, fikir ya da görüşlerini işle ilgili iyileştirmeleri sağlayabilecek yöneticilerinden bilerek saklamaları anlamına gelmektedir. Yaşam doyumu, bireyin kendisi tarafından oluşturulan kriterlere göre hayatındaki tüm alanları pozitif olarak değerlendirmesidir. Bu araştırmanın amacı, akademisyenlerin örgütsel sessizlik düzeyleri ile yaşam doyumları arasındaki ilişkiyi incelemek ve demografik değişkenler açısından olası farklılıkları tespit etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul ilinde bir vakıf üniversitesinde görev yapan tesadüfi örnekleme yolu ile seçilen 105 akademisyen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, Dyne, Ang ve Botero (2003) tarafından geliştirilip, Karacaoğlu ve Cingöz tarafından (2009) Türkçe’ye uyarlanan 15 maddelik -Örgütsel Sessizlik Ölçeği- ve Diener, Emmons, Larsen ve Griffin (1985) tarafından geliştirilip, Köker tarafından (1991) Türkçe’ye uyarlanan 5 maddelik -Yaşam Doyumu Ölçeği- kullanılmıştır. Kesitsel tipte tanımlayıcı olarak planlanan araştırmada elde edilen veriler SPSS 15 istatistik paket programında analiz edilerek yorumlanmıştır. Akademisyenlerin örgütsel sessizlik ve yaşam doyumları arasındaki ilişkinin tespiti için korelasyon testi yapılmıştır. Bulgular doğrultusunda sonuçlar tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Sessizlik, Örgütsel Sessizlik, Yaşam Doyumu, Akademisyenler
Description
Keywords
Akbaş M., Gemlik N., Çatar R. Ö. , -Örgütsel Sessizlik ve Yaşam Doyumu İlişkisi: Vakif Üniversitesi Akademisyenleri Üzerine Bir Araştirma-, Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Şubat 2020, cilt.1, no.142, ss.353
Citation
Page Views

0

File Downloads

0

Sustainable Development Goals