Person:
AKBAŞ, MERVE

Loading...
Profile Picture
Status
Organizational Units
Job Title
First Name
MERVE
Last Name
AKBAŞ
Name
Email Address
Birth Date

Search Results

Now showing 1 - 10 of 19
 • PublicationMetadata only
  Örgütsel Sessizlik ve Yaşam Doyumu İlişkisi: Vakıf Üniversitesi Akademisyenleri Üzerine Bir Araştırma
  (2020-06-01T00:00:00Z) Akbaş, Merve; Gemlik, Hatice Nilay; Çatar, Ramazan Özgür; AKBAŞ, MERVE
  Örgütsel sessizlik, çalışanların yaptıkları iş ya da çalıştıkları kurumla alakalı gelişen olaylar karşısında, bilgi, fikir ya da görüşlerini yöneticilerinden bilerek saklamaları anlamına gelmektedir. Yaşam doyumu, bireyin kendisi tarafından oluşturulan kriterlere göre hayatındaki tüm alanları pozitif olarak değerlendirmesidir. Bu araştırmanın amacı, akademisyenlerin örgütsel sessizlik düzeyleri ile yaşam doyumları arasındaki ilişkiyi incelemek ve demografik değişkenler açısından olası farklılıkları tespit etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul ilinde iki vakıf üniversitesinde görev yapan tesadüfî örnekleme yolu ile seçilen 106 akademisyen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından hazırlanan -Demografik Bilgiler Ölçeği-, Dyne, Ang ve Botero (2003) tarafından geliştirilip, Karacaoğlu ve Cingöz tarafından (2009) Türkçeye uyarlanan 15 maddelik -Örgütsel Sessizlik Ölçeği- ve Diener, Emmons, Larsen ve Griffin (1985) tarafından geliştirilip, Köker tarafından (1991) Türkçe’ ye uyarlanan 5 maddelik -Yaşam Doyumu Ölçeği- kullanılmıştır. Kesitsel tipte tanımlayıcı olarak planlanan araştırmada elde edilen veriler SPSS 15 istatistik paket programında analiz edilerek yorumlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Ses, Örgütsel Sessizlik, Yaşam Doyumu, Akademisyen
 • PublicationMetadata only
  SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN GENEL İLETİŞİM
  (2019-09-01) Akbaş, Merve; AKBAŞ, MERVE
 • PublicationMetadata only
  Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler
  (2021-02-01T00:00:00Z) Kurnaz, Büşra; Akbaş, Merve; AKBAŞ, MERVE
  2019 yılının sonlarında Çin’de saptanan ve kısa süre de ülke içerisinde yayılım gösteren korona virüsünün, sars virüsü ile benzerlik gösterdiği açıklanmıştır. Çin’den sonra dünyadaki diğer ülkelere de yayılan virüs, pandemi ilan edilmesine sebep olmuştur. Sağlık hizmetleri başta olmak üzere, ekonomi ve eğitim sistemlerini de etkilemiştir. Ülkelerin ekonomik büyümeleri durmuş negatif yönlü ilerlemeler meydana gelmeye başlamıştır. Sağlık kurumlarında doluluklar yaşanmış, personel ve tıbbi ekipman yetersizlikleriyle karşı karşıya kalınmıştır. Okulları kapatma kararı alınan ülkelerde, uzaktan eğitim yöntemine başvurulmuştur. Bu çalışmada, Türkiye, Almanya ve İran’ın mevcut sağlık sistemleri, gelişmişlik düzeyleri ve eğitim konusundaki durumları incelenecek ve pandemi döneminde bu alanlarda aldığı önlemler değerlendirilecektir. Güncel veriler incelendiğinde, üç ülkenin de 82 milyon civarında nüfusunun olduğu bilinmektedir. Ancak sağlık sistemleri, yaşlı nüfus oranındaki farklılıklar, sağlık harcamalarına ayrılan pay, dünya ekonomisindeki yeri ve eğitim konusundaki farklılıkları alınan pek çok önlemi etkilemektedir. Ülkeler değerlendirildiğinde, pandemi döneminde temel sağlık davranışlarının kazandırılması ve bu yönde politika geliştirilmesi konusunda yetersiz kalındığı sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla bu çalışma, yetersiz kalınan konular göz önünde bulundurularak yönetsel açıdan değerlendirilmiştir.
 • PublicationMetadata only
  Sağlık İşletmelerinde Altı Sigma Yaklaşımı: Sistematik Bir Derleme
  (2020-02-26T00:00:00Z) Etesaminia, Samira; Akbaş, Merve; AKBAŞ, MERVE
  Özet Altı Sigma daha sıkı çalışmak için değil ama daha akıllıca çalışmak için bir felsefe, bir işletme stratejisidir. Müşteri gereksinimlerinin yakından anlaşılması, gerçeklerin, verilerin ve istatistiksel analizlerin disiplinli bir şekilde kullanılması ile iş süreçlerinin yeniden keşfedilmesini ve iyileştirilmesini sağlar. Üretim sektöründe geniş kullanım alanı bulan Altı Sigma yöntemi, hizmet sektöründe de son yıllarda başarılı bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde yaygın kullanıma sahip olan yöntem, hem dünyada hemde sağlık işletmelerinde de önemli kazanımlar elde ettiği görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, altı sigma yaklaşımını ve tanımını açıklamak, kurumdaki görev ve rolleri belirlemek ve bu bağlamda yapılan araştırmaları sistematik olarak incelemektir. Çalışma kapsamında 2000 – 2019 yılları arasında Türkiye’de altı sigma ile ilgili yapılmış olan 600 çalışma incelenmiştir. Çalışmadan sağlık sektörü dışında yapılan araştırmalar, ölçek geliştirme çalışmaları ve derlemeler kapsam dışı bırakılmıştır. -Altı Sigma- -Sağlık Sektörü- -Altı Sigma ve Hastane- anahtar kelimeleri kullanılarak; Google Akademik arama motoru ve Yök tez veri tabanında tarama yapılmıştır. Araştırma dahil edilme kriterlerine uygun olarak 6 makale, 2 doktora tezi, 2 yüksek lisans tezi olmak üzere toplam 10 yayın çalışma kapsamına alınmış ve sağlık sektörü açısından sonuçları değerlendirilmiştir. Çalışma, sistematik hataların ve yanlılığın önlenmesi ve böylece daha güvenilir sonuçlar elde etmek amacıyla, Becheikh vd. (2006) ve Karaçam (2013) tarafından kullanılan sistematik derleme aşamalarına uygun bir şekilde tasarlanmıştır. Çalışmanın, sağlık çalışanları üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi açısından konu ile ilgili ilk sistematik derleme olması önemini arttırmaktadır. Altı sigma kapsamında, hizmet kalitesini iyileştirme ve hastanelerde rekabet üstünlüğü sağlama açısından referans kaynak olarak ele alınması umut edilmektedir. Anahtar Kelimeler: Altı Sigma, Hastane, Sağlık Sektörü, Sistematik Derleme
 • PublicationMetadata only
  Effect of Inpatient Care Average Length of Stay on Digital Adoption: A case of OECD Countries
  (2022-06-16T00:00:00Z) Akbaş, Merve; Toker, Kerem; Tekarslan, Erdal; AKBAŞ, MERVE; TOKER, KEREM; TEKARSLAN, ERDAL
 • PublicationMetadata only
  Sağlık Bilimlerinden Teori ve Araştırmalar II
  (2020-12-01T00:00:00Z) Dikili, Perihan; Akbaş, Merve; AKBAŞ, MERVE
 • PublicationMetadata only
  Sağlık Hizmetlerinde Dijital Dönüşümün Swot Analizi Kapsamında Değerlendirilmesi
  (2021-04-30T00:00:00Z) Akbaş, Merve; Çakır, Semanur; AKBAŞ, MERVE
 • PublicationMetadata only
  Otizm Spektrum Bozukluğuna Sahip 0-6 Yaş Arası Çocuklarda Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinin Planlanması: Preceed-Proceed Modeli Kapsamında Öneriler
  (2021-01-01T00:00:00Z) Akbaş, Merve; AKBAŞ, MERVE
  Koruyucu ağız diş sağlığı hizmetlerine önem veren ve uygulayan ülkelerde, ağız diş sağlığının genel sağlığa olan etkileri olumlu yönde olmakla birlikte sağlık harcamalarında da azalma olduğu bilinmektedir. Yaygın nörogelişimsel bir bozukluk olarak ifade edilen Otizm Spektrum Bozukluğunda, otistik bireylerin ağız diş sağlığının korunması birincil derecede önem arz eden konulardandır. Bireyin güvenini, yaşam kalitesini ve sosyal ilişkilerini etkileyebilmektedir. Toplum sağlığını geliştirmek için özellikle gelişmiş ülkelerde kullanılan PrecedeProceed modeli olumlu yönde davranış değişikliği yaratmak için birçok faktörü dikkate alan makro modellerden biridir. Derleme türünde yapılan bu çalışmada amaç, ülkemizde 0-6 yaş arası otistik çocuklarda ağız ve diş sağlığının korunması noktasında bir öneri model olarak tasarlanmıştır. Yabancı literatür incelendiğinde; toplum sağlığını geliştirmek adına bu modelin her alanda kullanıldığı; ancak ülkemizde çoğunlukla meme kanseri alanında sınırlı kaldığı belirlenmiştir. Sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olan ağız diş sağlığı hizmetlerinin, özel gereksinimli bu çocukların dahil edilerek sunulmasının sağlık yönetiminin en temel sorunlarından biri olduğu düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Sağlık yönetimi, koruyucu sağlık hizmeti, otizm spektrum bozukluğu, 0-6 yaş, precedeproceed modeli.
 • PublicationMetadata only
  Örgütsel Sessizlik ve Yaşam Doyumu İlişkisi: Vakif Üniversitesi Akademisyenleri Üzerine Bir Araştirma
  (2020-02-26T00:00:00Z) Akbaş, Merve; Gemlik, Nilay; Çatar, Ramazan Özgür; AKBAŞ, MERVE
  Özet Örgütsel sessizlik, çalışanların yaptıkları iş ya da çalıştıkları kurumla alakalı gelişen olaylar karşısında, bilgi, fikir ya da görüşlerini işle ilgili iyileştirmeleri sağlayabilecek yöneticilerinden bilerek saklamaları anlamına gelmektedir. Yaşam doyumu, bireyin kendisi tarafından oluşturulan kriterlere göre hayatındaki tüm alanları pozitif olarak değerlendirmesidir. Bu araştırmanın amacı, akademisyenlerin örgütsel sessizlik düzeyleri ile yaşam doyumları arasındaki ilişkiyi incelemek ve demografik değişkenler açısından olası farklılıkları tespit etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul ilinde bir vakıf üniversitesinde görev yapan tesadüfi örnekleme yolu ile seçilen 105 akademisyen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, Dyne, Ang ve Botero (2003) tarafından geliştirilip, Karacaoğlu ve Cingöz tarafından (2009) Türkçe’ye uyarlanan 15 maddelik -Örgütsel Sessizlik Ölçeği- ve Diener, Emmons, Larsen ve Griffin (1985) tarafından geliştirilip, Köker tarafından (1991) Türkçe’ye uyarlanan 5 maddelik -Yaşam Doyumu Ölçeği- kullanılmıştır. Kesitsel tipte tanımlayıcı olarak planlanan araştırmada elde edilen veriler SPSS 15 istatistik paket programında analiz edilerek yorumlanmıştır. Akademisyenlerin örgütsel sessizlik ve yaşam doyumları arasındaki ilişkinin tespiti için korelasyon testi yapılmıştır. Bulgular doğrultusunda sonuçlar tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Sessizlik, Örgütsel Sessizlik, Yaşam Doyumu, Akademisyenler