Person:
AKYÜZ KARACAN, FATMA

Loading...
Profile Picture
Google ScholarScopusORCIDPublons
Status
Kurumdan Ayrılmıştır
Organizational Units
Organizational Unit
Job Title
First Name
FATMA
Last Name
AKYÜZ KARACAN
Name
Email Address
Birth Date

Search Results

Now showing 1 - 2 of 2
 • PublicationMetadata only
  Sağlık Çalışanlarının COVID-19 Pandemi Sürecindeki Psikososyal Uyumları: Asistan Doktorlar, Hemşireler ve Hasta Bakıcıların Ekstra İlgiye İhtiyacı Var
  (2021-12-01T00:00:00Z) Akyüz Karacan, Fatma; AKYÜZ KARACAN, FATMA
  Amaç: Bu çalışmada Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının psikososyal uyumu ile meslek, hastane çalışma birimi, sosyal destek ve COVID-19 tutumu arasındaki ilişkinin incelemesini amaçladık. Gereç ve Yöntem: Kesitsel ve tanımlayıcı olan bu çalışma 2 pandemi hastanesinde yürütüldü. Katılımcılar, tüm meslek guruplarından ve tüm hastane çalışma birimlerinden alınan toplam 557 sağlık çalışanı idi. Sosyo-demografik özellikler ile COVID-19 tutum ve bilgi düzeyini değerlendirmek için araştırmacılar tarafından geliştirilmiş veri formu kullanıldı. Psikososyal uyum ve sosyal desteğin değerlendirilmesi için; Hastane anksiyete-depresyon ölçeği (HADÖ), beck umutsuzluk ölçeği (BUÖ), maslach tükenmişlik ölçeği (MTÖ), COVID-19 korkusu ölçeği ve çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeği (ÇBASDÖ) kullanıldı. Bulgular: HADÖ-anksiyete, COVID-19 korkusu ölçeği, MTÖ-duygusal tükenme, ÇBASDÖ-arkadaş ve özel arkadaş alt ölçek puanları kadınlarda erkeklere göre daha yüksekti (p<0,05). BUÖ (en yüksek asistan doktorlarda ve hasta bakıcılarda), HADÖ-anksiyete (asistan doktorlarda en yüksek), HADÖ-depresyon (hasta bakıcılarda en yüksek), MTÖ-duygusal tükenme ve duyarsızlaşma (asistan doktorlarda en yüksek) puanları olarak görüldü ve mesleğe göre farklılık göstermekteydi (p<0,05). COVID-19 polimeraz zincirleme reaksiyonu testi yaptırmayanlarla kıyaslandıklarında,yaptıranlarda BUÖ, HADÖ-anksiyete, HADÖ-depresyon, COVID-19 korkusu puanları daha yüksek ve ÇBASDÖ puanları daha düşüktü (p<0,05). ÇBASDÖ puanları ile HADÖ-anksiyete, HADÖ-depresyon, MTÖ-duygusal tükenme ve MTÖ-duyarsızlaşma puanları arasında negatif korelasyon vardı. Sonuç: Çalışmamızın sonuçları sağlık çalışanlarının psikososyal uyumunun cinsiyet, meslek ve hastane çalışma biriminden etkilendiğini göstermiştir. Ayrıca sosyal destek, COVID-19 tutumu ve psikososyal uyum birbiriyle ilişkilidir. Anahtar Kelimeler: Psikososyal uyum, COVID-19, sağlık çalışanları, sosyal destek, COVID-19 tutum
 • PublicationMetadata only
  The relationship between speech difficulties and brain laterality in Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Specific Learning Disorder
  (2021-12-01T00:00:00Z) Akyüz Karacan, Fatma; AKYÜZ KARACAN, FATMA
  ÖZ Amaç: Bu çalışmada Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ve Özgül Öğrenme Bozukluğu (ÖÖB) tanıları olan çocuklarda beyin lateralitesinin davranışsal belirteçleri ve bunların konuşma problemleri ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntemler: Bu kesitsel çalışma DEHB ve/veya ÖÖB tanılarına sahip 7-18 yaşındaki hastalardan oluşan klinik bir örneklem ile yürütülmüştür. Hastaların sosyodemografik, gelişimsel ve medikal bilgileri klinik görüşme sırasında alınmıştır. Beyin lateralitesinin davranışsal belirteçleri çeşitli motor görevler ile değerlendirilmiştir. Bu görevler el tercihi için -kalem ile yazma-, göz tercihi için -teleskoptan bakma-, ayak tercihi için -topa vurma- veya -tek ayak üzerinde durma- idi. Bulgular: Çalışma DEHB ve/veya ÖÖB tanısı olan toplam 130 hasta ile tamamlanmıştır. Sol el-göz ve ayak tercihi ve çapraz lateralite ÖÖB (komorbid DEHB olsun veya olmasın) tanısı olan hastalarda sık iken sadece DEHB tanısı olanlarda değildi. Sol göz/ayak tercihi konuşma bozuklukları ile ilişkili idi (p<0,05). Sonuçlar: Bu çalışma beyin lateralitesini etkileyen diğer faktörlerin kontrol edilmesinden sonra bile DEHB’nin değil ama ÖÖB’nin sol-yan tercihi ve çapraz lateralite ile ilişkili olduğunu saptamıştır. DEHB ve ÖÖB olan hastalarda konuşma bozuklukları ve sol göz/ayak tercihi arasındaki ilişkiyi gösteren diğer bulgumuz ise bu bozukluklardaki beyin lateralitesinin gelişimine aslen konuşma gelişiminin aracılık ettiğine işaret etmektedir. Anahtar Kelimeler: DEHB, ÖÖB, beyin lateralitesi, konuşma bozuklukları