Publication:
Uyluk yumuşak doku sarkomlarında cerrahi sınırın lokal nüks ve sağkalıma etkisi

Loading...
Thumbnail Image
Date
Authors
Authors
MIRIZADA, KANAN
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Amaç: Bu çalışmanın amacı hem en sık görülen yer olması hem de homojen bir grup üzerinden değerlendirebilmek adına uyluk yerleşimli yumuşak doku sarkomlarında ne kadar cerrahi sınırın yeterli olduğunu öğrenmektir. Gereç ve yöntem:Tanımlayıcı ve retrospektif çalışma niteliğindedir. Çalışma, 2007 ile 2021 tarihleri arasında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniğine başvuran ve yapılan tetkikleri sonucunda uyluk bölgesi yumuşak doku sarkomu tanısı koyulmuş ve opere edilmiş hastalar üzerinde gerçekleştirildi. Belirtilen tarihler arasında 75 hastaya ulaşıldı. Çalışmanın dışlama kriterleri sonrasında 55 hasta çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş ve cinsiyeti kaydedildi. Hastaların cerrahi öncesinde hesaplanan "Amerikan Anesteziyoloji Derneği (ASA)" skoru analizlere dahil edildi. Tümörün tarafı ve hesaplanan tümör volümü kaydedildi. "Amerikan Kanser Komitesi (AJCC) evrelemesine göre tümörün evresi belirlendi. Hastaların patoloji raporlarında belirtilen tümör histolojileri değerlendirildi. Bunlara ek olarak hastalarda uygulanan cerrahinin tipi, cerrahi süresi, hastaların takip süresi, perioperatif dönemde aldıkları kemoterapi ve radyoterapi tedavileri, cerrahi sonrası nüks, metastaz ve mortalite gibi prognostik belirteçler çalışmada değerlendirildi. Sonuç: Çalışmamızda uyluk bölgesi yumuşak doku sarkomlarında cerrahi sınırı negatif olduğunda, cerrahi sınırı 1 mm ve altı olanlar ile, 1 mm üzeri olanlar arasında nüks, metastaz ve mortalite açısından anlamlı farklılık olmadığı izlendi. Bulgularımız uyluk bölgesi yumuşak doku sarkomlarında negatif cerrahi sınır varlığında cerrahi marjinlerin prognostik etkisinin azaldığına ve negatif cerrahi sınır varlığında rezeksiyon sınırının klinik açıdan daha az önemli olduğuna işaret etmekteydi. Uyluk bölgesi yumuşak doku sarkomlarında negatif cerrahi sınır varlığında dahi nüks (%14,5), metastaz (%38,2) ve mortalite oranları (%36,4) yüksektir. Özellikle yüksek evre yumuşak doku sarkomlarında ve yaşlı hastalarda prognoz daha kötüdür.
Description
2.SUMMARY Purpose: The aim of this study is to learn how much surgical margin is sufficient in thigh localized soft tissue sarcomas in order to be the most common site and to evaluate it over a homogeneous group. Materials and Methods: The study is a descriptive and retrospective study. The study was carried out on patients who applied to the Bezmialem Vakıf University Medical Faculty Hospital Orthopedics and Traumatology outpatient clnic between 2007 and 2021 and were diagnosed with soft tissue sarcoma of the thigh region and operated on. Between the specified dates, 75 patients were called. After the exclusion criteria of the study, 55 patients were included in the study. The age and gender of the patients included in the study were recorded. The "American Society of Anesthesiology (ASA)" scores calculated before the surgery of the patients were included in the analyses. The side of the tumor and the calculated tumor volume were recorded. The stage of the tumor was determined according to the staging of the American Cancer Committee (AJCC). Tumor histologies stated in the pathology reports of the patients were evaluated. In addition to these, prognostic markers such as the type of surgery performed in the patients, the duration of surgery, the follow-up period of the patients, the chemotherapy and radiotherapy treatments they received in the perioperative period, post-surgical recurrence, metastasis and mortality were evaluated in the study. Conclusion: In our study, when the surgical margin was negative in sof tissue sarcomas of thigh region, it was observed that there was no significant difference in terms of recurrence, metastasis and mortality between those with a surgical margin of 1 mmand below and those with a greater than 1 mm.Our findings indicated that the prognostic effect of surgical margins in soft tissue sarcomas of the high region, and resectionmargin is clinically less important in the presence of negative surgical margins.Even in the presence of nefgativesurgical margins, recurrence(14,5%), metastasis(38,2%) and mortality rates(36,4%) are high in soft tissue sarcomas of thigh region.The prognosis is worse especially in high-grade soft tissue sarcomas and elderly patients.
Keywords
Citation
Page Views

5

File Downloads

229

Sustainable Development Goals