Yüksek Gradeli Glial tümörlerde EGFR,EPOR,VEGF düzeylerinin araştırılması / Investigation of EGFR, EPOR, VEGF Levels in high grade glial tumors

Date
Authors
ÇEVİK, SERDAR
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, yüksek dereceli glial doku tümörlü hastalarda Eritropoetin Reseptörü (EPOR), Epidermal Büyüme Faktörü (EGFR), Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü (VEGF) seviyelerinin araştırılması ve bu bulguların hastaların sağ kalım süreleri ile ilişkisini değerlendirmektir. GEREÇ VE YÖNTEMLER: Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahi Anabilim Dalı'nda 2013-2014 yılları arasında ameliyat edilen 26 yüksek dereceli ve 5 düşük dereceli tümör dokusu çalışmaya dahil edildi. İmmünohistokimyasal olarak tümör dokularında EPOR, EGFR, VEGF boyanma paternleri değerlendirildi. Tümör dokuları boyanma şiddetine göre (1+), (2+) ve (3+) olarak derecelendirildi. Sonuçlar sağ kalım süreleri ile karşılaştırıldı. BULGULAR: EPOR 1(+) boyanan grupta median sağ kalım 8 ay (95% confidence interval [CI] 0,954 – 15,046 ay) ve EPOR 3(+) olanlarda median sağ kalım; 2 ay (95% confidence interval [CI] 0,400 – 3,600), EGFR ile boyanmayan grupta median sağ kalım; 10 ay (95% confidence interval [CI] 1,041-18,959) ve EGFR 3(+) olanlarda median sağ kalım; 5 ay (95% confidence interval [CI] 1,494 – 8,506), VEGF ile boyanmayan grupta median sağ kalım; 16 ay (95% confidence interval [CI] 3,522 – 28,478 ay) ve VEGF 3(+) olanlarda median sağ kalım; 3 ay (95% confidence interval [CI] 0 – 7,809) olarak bulundu. (Kaplan Meier; EPOR (p=0.002), EGFR (p=0.003), VEGF (p=0.006)) SONUÇ: Bu sonuçlar, EPOR, EGFR, VEGF seviyeleri ile ortalama yaşam süresi arasında ters orantı olduğunu göstermiştir. Bu moleküllere yönelik tedavinin yüksek gradeli glial tümörlü hastaların survisine yararlı etkilerinin olabileceğini düşündürmektedir.

Description
AIM: In this study; the investigation of Eritropoetin Receptor (EPOR), Epidermal growth factor receptor (EGFR) vascular endothelial growth factor (VEGF) levels in high grade glial tumor patients and the relation between survival and these findings were aimed. MATERIAL AND METHODS: 26 high grade and 5 low grade glial tissue which operated in Bezmialem Medical Faculty Neurosurgery Department between 2103-2014 were evaluated. EPOR, EGFR, VEGF staining results in tumor tissue were evaluated immunohistochemically. Tumour tissues was classified as (1+), (2+) and (3+) according to staining level. The results were compared with survival time. RESULTS: Median survival time in EPOR 1+ stained group is 8 ay ±3.59 (%95'ci 0,954 – 15,046) and EPOR 3+ stained group is 2 ay ±0,81 (%95'ci 0,400 – 3,600), the group which was not stained with EGFR is 10 ay ±4,57 (%95'ci 1,041-18,959) and EGFR 3+ stained group is 5 ay ±1,78 (%95'ci 1,494 – 8,506), the group which was not stained with VEGF is 16 ay ±6,36 (%95'ci 3,522 – 28,478) and VEGF 3+ stained group is 3 ay ±2,44 (%95'ci 0 – 7,809). (Kaplan Meier; EPOR (p=0.002), EGFR (p=0.003), VEGF (p=0.006)) CONCLUSİON: These findings suggest that there is an inverse correlation between level of EPOR, EGFR, VEGF and median survival time.Treatment targeting to decrease these molecules may be beneficial effects on' survival time of patients with high grade glial tumours.
Keywords
Citation