Publication:
1-2 yaş arası sağlıklı çocuklarda vitamin D düzeylerinin saptanması / Determination of vitamin D levels in healthy children aged 1-2 years

Loading...
Thumbnail Image
Date
Authors
Authors
BABAYEVA, TURKAY
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Amaç: D vitamininin kalsiyum homeostazı ve kemik sağlığındaki önemi bilinmektedir. Bunun yanı sıra eksikliği ve yetersizliğinin yaygın maligniteler, kardiyovasküler hastalıklar, metabolik hastalıklar, enfeksiyöz ve otoimmun hastalıkların dâhil olduğu pek çok kronik hastalıklarla ilişkisi de bildirilmektedir. Ülkemizde çocuklarda serum D vitamin düzeyi saptanması ile ilgili bir çok çalışma bulunmakla birlikte 1-2 yaş grubunu kapsayan spesifik bir çalışma bulunmamaktadır. Çalışmanın amacı D vitamini eksikliği ve yetersizliğinin prevalansının belirlenmesi, 0-1 yaş arası çocuklara sağlanan D vitamini desteğinin 1 yaşdan sonra da devam edip etmeme gerekliliğinin saptanmasıdır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 1 Mayıs 2022 – 1 Temmuz 2022 tarihleri arasında Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları polikliniklerine başvuran 1-2 yaş arası sağlıklı, bilinen kronik hastalığı olmayan, 97 kız ve 103 erkek toplam 200 çocuk alındı. Çocuklardan rutin tetkikler için alınan kanlardan serum 25 (OH) D, parathormon, alkalen fosfataz, kalsiyum ve fosfor düzeyleri çalışıldı. D vitamini düzeyi <11 ng/mL eksiklik, 11-20 ng/mL yetmezlik, >20 ng/mL normal olarak tanımlandı. Bulgular: Çocukların ortalama D vitamin düzeyinin 28.9 ± 13.2 ng/ml olduğu bulundu. En düşük D vitamin değerinin 9.1 ng/ml iken, en yüksek değerin ise 145 ng/ml olduğu saptandı. D vitamini eksikliği oranı %1,5, D vitamini yetersizliği oranı %19,5, D vitamini normal olma oranı %71,5, D vitamin düzeyleri yüksek olma oranı ise %2,5 olduğu görülmüştür. Yaş ile kalsiyum (r-0.265) ve fosfor (-0.460) düzeyleri arasında anlamlı negatif korelasyon gözlenmiştir (p < 0.05). Sonuç: Çalışmamızda 1-2 yaş arasında her 5 çocuktan birinde D vitamini yetersizliği saptanması vitamin D profilaksisinin 1 yaşından sonra da devam edilmesi gerekliliğine işaret etmektedir. Anahtar sözcükler: Vitamin D eksikliği, 1-2 yaş arası çocuklar, vitamin D profilaksisi
Description
Purpose: The importance of vitamin D in calcium homeostasis and bone health is well known. In addition, its deficiency and insufficiency are also reported to be associated with many chronic diseases, including common malignancies, cardiovascular diseases, metabolic diseases, infectious and autoimmune diseases. Although there are many studies on the determination of serum vitamin D levels in children in our country, there is no specific study covering the 1-2 age group. The aim of the study is to determine the prevalence of vitamin D deficiency and insufficiency, and to determine whether the vitamin D supplementation provided to children aged 0-1 should continue after 1 year of age. Methods: A total of 200 children, 97 girls and 103 boys, aged 1-2 years, healthy, without known chronic diseases, who applied to the Pediatrics Outpatient Clinic of Bezmialem University Medical Faculty Hospital between May 1, 2022 and July 1, 2022 were included in the study. Serum 25 (OH) D, parathormone, alkaline phosphatase, calcium and phosphorus levels were studied from the blood taken from the children for routine examinations. Vitamin D level below 11 ng/mL was defined as deficiency, between 11-20 ng/mL as insufficiency, and above 20 ng/mL as normal. Results: The mean vitamin D level of the children was found to be 28.9 ± 13.2 ng/ml. The lowest vitamin D value was found to be 9.1 ng/ml, while the highest value was 145 ng/ml. The rate of vitamin D deficiency was 1.5%, the rate of vitamin D insufficiency was 19.5%, the rate of normal vitamin D was 71.5%, and the rate of high vitamin D levels was 2.5%. A significant negative correlation was observed between age and calcium (r = -0.265) and phosphorus (r= -0.460) levels (p < 0.05). Conclusion: In our study, the detection of vitamin D deficiency in one out of every 5 children between the ages of 1-2 indicates that vitamin D prophylaxis should be continued after 1 year of age. Key words: Vitamin D deficiency, 1-2 years old children, vitamin D prophylaxis
Keywords
Citation
Page Views

15

File Downloads

17

Sustainable Development Goals