Publication:
Unikondiler diz protezinde postoperatif dizilimin diz fonksiyonları ve hasta memnuniyeti üzerine etkileri / Effects on unicodylar knee arthroplasty in postoperative limb alignment knee functions and patient satisfaction

Loading...
Thumbnail Image
Date
Authors
Authors
ERDEM, AHMET CAN
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Amaç: Medial kompartman gonartroz tedavisinde unikondiler diz ptotezi (UDP) uyguladığımız hastaların, ameliyat sonrası dizilimin diz fonksiyonları ve hasta memnuniyeti üzerine etkilerinin görülmesi amaçlanmıştır. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmamızda 2011- 2014 yılları arasında UDP uyguladığımız 55 hastadeğerlendirildi. Bu hastaların 6 tanesine aynı seansta bilateral uygulandı. Toplam 61diz çalışmamıza dahil edildi. Hastalarımızın takip süresi ortalama 18.3 (9 – 43) aydır. Hastaların 49'u (%89.1) kadın, 6'i (%10.9) erkekten oluşmaktadır. Hastaların ortalama yaşı 63 (46 – 82)'dür. Hastalarımız ameliyat sonrası dizilimlerine(Mekanik aks) göre üçe ayırılmıştır. Zone 1'den geçenlere 1. Grup, Zone 2'den geçenlere 2. Grup , Zone C'den geçenler ise 3. Grup olarak adlandırılmıştır. Hastaların klinik ve fonksiyonel değerlendirilmeleri ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası 9. ayda Diz Cemiyeti(Knee Society) Skorlaması , WOMAC ve VAS skorlarına göre yapılmıştır. İstatiksel sonuçları SPSS 19.0 programı kullanılarak hesaplanmıştır. Bulgular: Her üç grubun yaş dağılımı ve VKİ(Vücut kitle indeks) birbirine benzer bulunmuştur. Diz cemiyeti(Knee socitey) skoruna göre 2. ve 3. gruplar sırasıyla 80, 90, 92.5 bulunmuş ve bu üç gruptaki farklılık statistiksel olarakanlamlı çıkmıştır. WOMAC skalasına göre sırasıyla 1. 2. ve 3. gruplar31.8, 24.9 ve 23.0 bulunmuştur.1. grup ile2. ve 3. gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır(p<0.001). VAS skoruna göre ise 1. 2. ve 3.gruplar sırasıyla 2.0, 1.33 ve 0.89 bulunmuştur. 1. grup ile3. gruparasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır (p<0.001). Sonuçlar: Medial kompartman gonartrozun tedavisinde, deneyimli ellerde yapılması ve ameliyat öncesi hastanın hassas değerlendirilmesi şartıyla UDP yüksek klinik başarıya sahiptir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birisi alt ekstremite dizilimin(mekanik aksın) optimum noktaya getirilmesidir. Bu çalışmamız göstermektedir ki; dizilimin diz ekleminin ortasından geçtiği(Zone C) vediz eklemimin hafif medialinden(Zone 2) geçtiği hastalarda, hem diz fonksiyonu hem de hasta memnuniyeti açısından daha iyi sonuçlar elde edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Diz, Unikoniler diz protezi, Dizilim, WOMAC,
Description
Objective: In this study, we aimed to evaluate treatment satisfaction in patients who received Unicondylar Knee Arthroplasty (UKA) to treat Medial Compartment Gonarthrosis and postoperative limb alignment accuracy on knee functions. Materials and Methods: Fifty-five patients who received UKP within the years of 2011-2014 were included in the study. Six patients received bi-lateral UKP. We evaluated 61 knees total. The patients were observed for as long as 18.3 months on average (ranging 9 to 43 months). The cohort comprised 89.1% (49) female and 10.9% (6) male patients with median age 63 (ranging 46-82). We categorized patients into three groups based on the outcome of post-operative lower limb alignment (mechanical axis) as Zone1, Zone2, and Zone-C patients; Zone-C being the center axis.Clinical and functional assessments (pre- and postoperative) wereperformed according to Knee Society scoring method WOMAC and VAS.We used SPSS 19.9 software in statistical analyses. Results: Body-mass index and median age of the three groups (Zone1, 2 and C) were found to be identical and scored significantly different from each other(80, 90 and 92.5, respectively).The Zone1 group scored significantly higherthan the other two groups (p<0.01)per WOMAC scale (31.8, 24.9, and 23.0, respectively), while Zone1 scored significantly higher than ZoneC only per VAS scale (2.0, 1.33 ve 0.89, respectively). Conclusions:The UKA in the treatment of Medial Compartment Gonarthrosis has successful clinical outcome when the patient's symptoms are carefully evaluated by experienced clinicians. It is critical that lower limb alignment be accurate and optimal. We conclude that the patients receiving optimal limb alignment (with mechanical axis Zone-C and Zone 2) show statistically significant treatment satisfaction regarding knee functions in the treatment of Medial Compartment Gonarthrosis. Key words: Knee, Unicondylar Knee Arthroplasty, Alignment, WOMAC
Keywords
Citation
Page Views

4

File Downloads

151

Sustainable Development Goals