Publication:
Prepubertal çocuklarda betatrofin ile nutrisyonel ve metabolik durumun ilişkisi / The relationship of betatrophin wi̇th nutritional and metabolic status in prepubertal children

Loading...
Thumbnail Image
Date
Authors
Authors
SEMİZOĞLU, BAHRİYE
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Amaç: Beslenme bozuklukları tüm dünyada sıklığı giderek artan önemli bir halk sağlığı problemidir. Beslenme bozuklukları çocukluk çağında çok sayıda komorbiditeye sebep olmakla beraber erişkin yaş grubunda da pek çok sistemik hastalığın ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. Bu çalışmadaki amacımız ; primer protein-enerji malnütrisyonu ve obezitesi olan çocuklarda, yağ dokusunda enerjinin harcanması ve depolanmasında önemli bir rol oynadığı düşünülen yeni adipokinlerden biri olan Betatrofin (β-Trofin) düzeyini, normal çocuklardaki β-Trofin düzeyi ile kıyaslamak ve hastaların beslenme ve biyokimyasal parametreleri ile arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmamızdaki spesifik tanılı bir hastalığı olmayan çocukların obez, malnutre ve normal grupta olmalarında rol oynadığını düşündüğümüz β-Trofin hakkında bilgi edinerek ileride bu peptidin malnütrisyon ve obezite tedavisinde kullanılabilmesine yardımcı olmayı amaçladık. Yöntem ve Gereçler: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları polikliniğimize Haziran 2019 ve Aralık 2020 tarihleri arasında başvuran 2 ila 12 yaş arası, nörolojik, gastrointestinal, metabolik, endokrin, enfeksiyon hastalığı olmayan, ergenliği başlamamış (prepubertal), rölatif tartılarına göre obez, malnutre ve normal olan toplam 142 çocuğun antropometrik ölçümleri yapıldı. Çocukların rutin kan tetkikleri alındı. Kan örneklerinden artan kan örnekleri İnsan β-Trofin ELISA kiti ile çalışılmak üzere serum jelli tüpe 2 ml olacak şekilde ayrıldı ve çalışma gününe kadar uygun şartlarda saklandı. Bulgular: Çalışmamız yaşları 2 yaş-12 yaş, ortalama yaşı 7,69±3,04 yıl olan toplam 142 çocuk üzerinde yapılmıştır. Çocukların 71'i (%50) erkek; 71'i (%50) kızdı. Çalışmada çocuklar rölatif tartıya göre üç grup olacak şekilde ayrılmış olup %31,7 'si (n=45) malnütre, %33,1'i (n=47) normal ve % 35,2'si (n=50) obez şeklinde incelendi. Malnütre, obez ve normal grupların yaş dağılımları arasında gruplara göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı. Gruplara göre β-Trofin ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05). Malnütre grupta Ferritin ile Betatrofin arasında ise pozitif yönde (Ferritin arttıkça Betatrofin artmakta) istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır (r=0,307; p<0,05). Normal rölatif tartıya sahip çocuklarda oluşan grupta ise MCHC ile Betatrofin arasında negatif yönde (MCHC arttıkça Betatrofin düşmekte) istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır (r=-0,385; p<0,01). Aynı zamanda normal rölatif tartıya sahip çocuklarda oluşan grupta Betatrofin ile T4 ölçümleri arasında negatif yönde (T4 arttıkça Betatrofin düşmekte) istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır (r=-0,550; p<0,01). Obez grupta ise Betatrofin ile insülin ölçümleri arasında negatif yönde (insülin arttıkça Betatrofin düşmekte) istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır (r=-0,328; p<0,05). Ayrıca obez grupta Betatrofin ile HOMA-IR ölçümleri arasında negatif yönde (HOMA-IR arttıkça Betatrofin düşmekte) istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır (r=-0,340; p<0,05). Diğer biyokimyasal değişkenlerin hiçbiri ile normal,obez ve malnütre çocukların Betatrofin değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmamıştır (p>0,05). VII Obez, malnutre ve normal çocuklarda total kolesterol, HDL ve glukoz düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05). Trigliserit ölçümleri ise obez, malnütre ve normal çocuklarda anlamlı farklılık göstermiş olup (p<0,01); obez grubun trigliserit ölçümleri malnütre ve normal gruplardan istatistik olarak anlamlı düzeyde yüksek saptanmıştır(p=0,031). Normal ile malnütre olguların trigliserit ölçümleri arasında anlamlı fark saptanmamıştır (p=1,000). İnsülin değerleri ise gruplara göre anlamlı farklılık göstermiş olup (p<0,01); obez grubun insülin ölçümleri malnütre ve normal olgulardan istatistik olarak anlamlı düzeyde yüksek saptanmıştır (p=0,001; p=0,001). Normal ile malnütre olguların insülin ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p=0,733). HOMA-IR ölçümleri gruplara göre anlamlı farklılık göstermiş olup (p<0,01); obez grubun HOMA-IR ölçümleri malnütre ve normal olgulardan istatistik olarak anlamlı düzeyde yüksek saptanmıştır (p=0,001; p=0,001). Normal ile malnütre olguların HOMA-IR ölçümleri arasında anlamlı fark saptanmamıştır (p=0,511). Ferritin değerleri gruplara göre anlamlı farklılık göstermiş olup (p<0,05); obez grubun Ferritin ölçümleri malnütre ve normal olgulardan istatistik olarak anlamlı düzeyde yüksek saptanmıştır (p=0,020; p=0,039). Normal ile malnütre olguların Ferritin ölçümleri arasına istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p=1,000). Sonuç: Gruplara göre β-Trofin ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05). Malnütre çocuklarda β-Trofin düzeyleri ile ilgili bilgiler oldukça sınırlı olup çalışmamızda normal kilolu ve obez çocuklar ile kıyaslandığında β-Trofin seviyelerinin daha düşük olduğu tespit edilmiş ancak istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır. İnsanlarda β-Trofin ile enerji homeostazı, glukoneogenez ve lipid metabolizması arasındaki ilişki konusunda bilgiler sınırlıdır ve çocukluk dönemi protein enerji malnütrisyonunda bu peptitlerin seviyeleri ile aralarındaki oranları belirleyen yayımlanmış bir çalışma bulunmamaktadır. Spesifik tanılı bir hastalığı olmayan bu çocukların iştah artması ve azalmasında rol oynadığını düşündüğümüz β-Trofin hakkında bilgi edinmek ileride β-Trofinin malnütrisyon ve obezite tedavisinde iştah düzenleyici olarak kullanılabilmesine temel oluşturacaktır. Anahtar Kelimeler: Obezite, malnutrisyon, β-Trofin, Çocukluk çağında beslenme bozuklukları, adipokinler.
Description
Purpose: Nutritional disorders in childhood cause many comorbidities. They also predispose to the emergence of many systemic diseases in the adult age group. The frequency of nutritional disorders has increased all over the world and has become an important public health problem. Our aim in this study; is to find the level of β-Trofin, one of the adipokines thought to play an important role in the consumption and storage of energy in adipose tissue in children with primary protein-energy malnutrition and obesity, to compare it with the , β-Trofin level in normal children and to examine the relationship between the patients' clinical status. By obtaining information about , β-Trofin, which we think plays a role in the obesity, malnutrition and normal group of children without a specific diagnosis, we aimed to help this peptide to be used in the treatment of malnutrition and obesity in the future. Methods and Materials: Anthropometric measurements of 142 children between the ages of 2 and 12, who were admitted to our pediatric outpatient clinic between June 2019 and December 2020, who were obese, malnutrition and normal, according to their relative weights, and who had not started their adolescence (prepubertal) were performed. Routine blood tests of the children were taken. The leftover blood from routine blood samples was divided into 2 ml serum gel tube to be studied with Human β-Trofin ELISA kit. It was stored under suitable conditions until the day of work. Children with a diagnosis of neurological, gastrointestinal, metabolic, endocrine, infectious disease or any chronic disease were excluded from the study. Findings: Our study includes a total of 142 children whose ages are between 2 years and 12 years, with an average age of 7.69 ± 3.04 years. 71 of the children (50%) were male; 71 of them (50%) were girls. Children were divided into three groups according to relative weight in the study, 31.7% (n = 45) were malnourished, 33.1% (n = 47) were normal and 35.2% (n = 50) were examined as obese. No statistically significant difference was found between the age distributions of the malnutrition, obese and normal groups according to the groups. β-Trofin values did not show a significant difference according to the groups (p >0.05). In the malnourished group, there was positive correlation between Ferritin and Betatrophin (Betatrophin increases as Ferritin increases) (r=0.307; p<0.05). In the group consisting of children with normal relative weight, was found a negative correlation between MCHC and Betatrophin (Betatrophin decreases as MCHC increases) (r=-0.385; p<0.01). In the group consisting of children with normal relative weight, there was also a negative correlation between Betatrophin and T4 (Betatrophin decreases as T4 increases) (r=-0.550; p<0.01). In the obese group, a negative correlation between Betatrophin and insulin measurements was defined (Betatrophin decreases as insulin increases) (r=-0.328; p<0.05). In addition, a statistically significant negative correlation was found between Betatrophin and HOMA-IR measurements in the obese group (Betatrophin decreases as HOMA-IR increases) (r=-0.340; p<0.05). No statistically significant correlation was found between any of the other biochemical variables and Betatrophin values of normal, obese and malnourished children (p>0.05) IX No statistically significant difference was found between total cholesterol, HDL and glucose levels in obese, malnutrition and normal children (p> 0.05). However triglyceride measurements showed a significant difference in obese, malnutrition and normal children (p <0.01); especially triglyceride measurements of the obese group were found to be statistically significantly higher than the malnutrition and normal groups (p = 0.031). No significant difference was found between the triglyceride measurements of normal and malnourished patients (p = 1,000). Insulin values differed significantly according to the groups (p <0.01); especially insulin measurements of the obese group were found to be statistically significantly higher than malnutrition and normal cases (p = 0.001; p = 0.001). No statistically significant difference was found between insulin measurements of normal and malnourished patients (p = 0.733). HOMA-IR measurements differed significantly according to the groups (p <0.01); HOMA-IR measurements of the obese group were found to be statistically significantly higher than malnutrition and normal cases (p = 0.001; p = 0.001). There was no significant difference between the HOMA-IR measurements of normal and malnourished patients (p = 0.511). While ferritin values differed significantly according to the groups (p <0.05); the ferritin measurements of the obese group were found to be statistically significantly higher than malnutrition and normal cases (p = 0.020; p = 0.039). No statistically significant difference was found between ferritin measurements of normal and malnourished patients (p = 1,000). Conclusions: There was not any significant difference between the β-Trofin levels of the groups. Keywords: Obesity, malnutrition,β-Trofin, Nutritional disorders in childhood, adipokines.
Keywords
Citation
Page Views

7

File Downloads

244

Sustainable Development Goals