Publication:
Bir- üç ay arası anne sütü ve biberon ile beslenen çocukların idrar bisfenol düzeylerinin karşılaştırılması / The Comparition of urine bisphenol a levels between breastfeeding and bottle feeding Turkish infants in 1-3 months

Loading...
Thumbnail Image
Date
Authors
Authors
BAGHISHOV, DAMAT
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Amaç: Bisfenol-A, ev eşyaları plastik şişeler, biberonlar ve konserve gıda kaplarının yapımında yaygın olarak kullanılan plastiklerin hammaddesi olan bir monomerdir. Biberon ile beslenme ufak süt çocuklarında Bisfenol A'ya maruziyet sebebi olabilir. Çalışmamızda, ülkemizde 1-3 ay arasında biberon ile beslenen sağlıklı bebeklerde Bisfenol-A maruziyeti anne sütü ile beslenen bebeklerle karşılaştırılmıştır. Materyal ve Metod: Çalışmamıza, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları polikliniğine sağlam çocuk takibi için başvuran, bir ile üç ay arasında sağlıklı süt çocukları dahil edildi. Olguların doğum haftası, doğum şekli, ve doğum ağırlığı ile başvuru anındaki yaş, kilo ve boyu kaydedildi. Olgulardan idrarda Bisfenol A düzeyi lipid kromotografi- tandem mass spektrometri (LC-MS) metodu ile analiz edildi. Verilerin analizinde SPSS 27.0 programı kullanıldı. Değişkenlerin dağılımı kolmogorov simirnov test ile ölçüldü. Nicel bağımsız verilerin analizinde mann-whitney u test kullanıldı. Nitel bağımsız verilerin analizinde ki-kare test kullanıldı. Korelasyon analizinde spearman korelasyon analizi kullanıldı. Bulgular: Anne sütü alan ve biberon ile beslenen grupta idrar Bisfenol-A ve onun metabolitlerinin değerinde istatistiksel anlamlı farklılık görülmemiştir (p > 0.05). Anne sütü ile beslenen grupta idrar Bisfenol-A-glukuronid / Bisfenol-A oranı değeri biberonla beslenen gruptan anlamlı olarak daha yüksektir (p = 0.009). Kızlarda idrar toplam Bisfenol-A/kreatinin değeri ve Bisfenol-A-glukuronid / Bisfenol-A oranı erkeklerden anlamlı olarak daha yüksektir (p = 0.001, p = 0.02). Olguların andropometrik ve demografik özellikleri ile idrar BPA-A düzeyleri arasında korelasyon saptanmamıştır (p > 0.05). Sonuç: Biberon kullanımı ülkemizde, 1-3 ay arası bebekler için Bisfenol-A maruziyeti açısından risk oluşturmamaktadır.
Description
Objective: Bisphenol A is a monomer used in the production of polycarbonate plastics mostly used in the production of common household objects such as water bottles, baby bottles and other food containers. Bottle feeding is thought to be an source of exposure to BPA during infancy. This study investigates infant exposure to BPA during bottle feeding in Turkish infants between 1-3 months. Material and Methods: The study included 75 breastfeeding and 75 bottle feeding healthy infants between the age of 1-3 months. The birth records and the andropometric and demographical characteristics were recorded at administration. Urine BPA levels were measured in every study sample with. liquid chromatography- tandem mass spektrometry (LC-MS). All data were analyzed by using SPSS 27.0 program. Data are expreessed as means ± standart deviations. Mann-whitney-u test and Spearmann correlation analysis were used to analyze the data P values ˂ 0.05 were considered as statistcally significant. Results: The urine BPA-A levels were not statisticillay different between breatfeeding and bottle feeding infants (p˃ 0.05). The urine Bisphenol-A-glucuronid / Bisphenol-A ratio in breast fed infants was higher statistically significant than formula fed infants (p = 0.009). The urine Bisphenol-A/creatinin and Bisphenol-A-glucuronid / Bisphenol-A ratio were higher in girls than boys significantly (p = 0.001, p = 0.02). No significant correlations were found between serum BPA and age, body weight, birth weight, and gestation age (p˃ 0.05). Conclusion: Bottle feeding seems not to increase the risk of exposure to BPA-A in 1-3 months old infants in our country.
Keywords
Citation
Page Views

13

File Downloads

12

Sustainable Development Goals