Publication:
Çok düşük doğum ağırlıklı prematüre bebeklerde farklı tanı yötemleri kullanılarak, maternal D vitamini eksikliğinin prematüre osteopenisi gelişimindeki etkisinin değerlendirilmesi

Date
2010
Authors
DURSUN, Mesut
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Bezmialem Vakıf University
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

GEREÇ ve YÖNTEM:Çalısmaya, Haziran 2009 ? Ocak 2010 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı?stanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Arastırma Hastanesi2. ve 3. düzey Neonatoloji Servislerinde yatan, 32. GH'ndan önce doğup, doğumağırlıkları < 1500 gr. olan prematüre bebekler dahil edildi. Çalısmaya alınan bebeklerinannelerinin 25-OHD vitamini ile Ca, P ve ALP düzeyleri ölçüldü. Annelerinde 25?OHD vitamini düzeyi <40 nmol/L olan bebekler çalısma grubunu (Grup 1), 25-OHDvitamini düzeyi ?40 nmol/L olan bebekler ise kontrol grubunu (Grup 2) olusturdu. Tümolguların annelerinin perinatal takip bilgileri; bebeklerin doğum sekli, cinsiyet, gebelikhaftası, hastanede yattıkları süre, beslenme sekilleri, aldıkları ilaçlar, geçirdiklerihastalıklar, yoğun bakım ünitesinde kalıs süreleri, mekanik ventilasyon ihtiyaçları ,TPN alım süreleri vb. bilgiler olusturulmus olan çalısma formuna kaydedildi.Bebeklerden doğum sonrası ilk günde serum Ca, P, ALP; 40 GH'ını tamamladıklarındaise serum üre, kreatinin, Ca, P, ALP, GGT, idrar P ve idrar kreatinin düzeyleri çalısıldı,TRP yüzdeleri hesaplandı ve femur grafileri çekilerek bebeklerin kemikmineralizasyonu değerlendirildi.BULGULAR:Çalısmamızda; 1. Grupta, gebelik haftası 24-32 GH arasında, ortalama(30.3±1.23) hafta olan 30 prematüre bebek; 2. Grupta ise gebelik haftası 25?32 GHarasında, ortalama (29,73±1,56) hafta olarak saptanan 30 prematüre bebek yeraldı.Grup-1'deki bebeklerin 16'sı kız, 14'ü erkek cinsiyette olup; 6'sı NSD, 24'ü sezaryen60doğum ile; Grup-2'deki bebeklerin ise 14'ü kız, 16'sı erkek cinsiyette olup; 5'i NSD,25'i sezaryen doğum ile dünyaya geldi. Hastalarımızın doğum sonrası ilk günkü serumCa, P ve ALP değerleri karsılastırıldığında, gruplar arasında Ca ve P düzeyleri açısındanfarklılık saptanmadı. Grup-1'in ALP değerleri, 2. Gruptaki prematürelere göre dahayüksek saptanmakla birlikte bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı.Olgularımızın hastanede yattıkları süre içindeki en düsük serum Ca, P konsantrasyonlarıile, en yüksek ALP düzeyleri karsılastırıldığında; iki grubun Ca ve P düzeyleri arasındafarklılık bulunmadığı ancak istatistiksel olarak anlamlı bulunmasa da, 1. gruptakihastaların ALP düzeylerinin 2. gruptaki hastalara göre daha yüksek olduğu saptandı.Prematürelerin 40. gebelik haftasındaki serum Ca, P ve ALP düzeylerikarsılastırıldığında, 1. gruptakilerin P değerlerinin 2. Gruptakilere göre istatistikselolarak daha düsük olduğu görüldü (p: 0,04). Buna karsılık gruplar arasında serum Ca veALP değerleri açısından farklılık saptanmadı. Kırkıncı gebelik haftası TRP değeri >%95saptanan hastaların %71,4'ü Grup-1'de, %28,6'sı Grup-2'de saptandı. Grupların TRPdeğerleri genel olarak karsılastırıldığında ise istatistiksel olarak farklılık bulunmadı.Tubuler fosfat reabsorbsiyonu >%95 olan hastaların uzun süre hastanede kaldıkları(Grup-1'de ort. 44,8 gün, Grup-2'de ort. 49,5 gün), tamamının yoğun bakım ünitesindeyatıp mekanik ventilasyon desteği aldığı öğrenildi. Ayrıca TRP >%95 olan hastaların40. GH serum P değerinin ort. 4,78 mg/dl, ALP düzeyinin ise ort. 694 U/L olduğu;ortalama serum P değerinin TRPsi normal olan hastalara göre daha düsük ve özellikleortalama ALP değerinin ise anlamlı sekilde yüksek olduğu saptandı.SOnUÇ: Osteopeni etiyolojisinde birçok faktör etkendir. Tanıda sık kullanılanCa, P, ALP, vitamin D düzeyi ve radyolojik testlerin güvenirliliği konusunda halatartısmalar olsa da, ALP ve P önemli biyokimyasal parametrelerdendir.Bu çalısmada maternal D vitamini eksikliği olan prematürelerde, osteopenivarlığında alkalen fosfataz yüksekliğinin ve serum fosfor düzeyi düsüklüğünün önemliolduğunu gördük. Tubuler fosfat reabsorbsiyonunun osteopeni tanısında önemli bir tanıyöntemi olduğunu gösterdik. Daha büyük olgu içeren çalısmalarla TRP'nin osteopenigelismesindeki rolü, tanıda önemi, sensivite ve spesifitesi arastırılmalıdır.

Description
Thesis (Medical)--Bezmialem Vakıf University, Faculty of Medicine, Department of Child Health and Diseases, Istanbul, 2010.
Keywords
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları = Child Health and Diseases
Citation
Sustainable Development Goals