Publication:
Yatarak tedavi bakım alan yaşlılarda basınç yaralanması prevelansı, nedenleri ve ilişkili risk faktörleri

Loading...
Thumbnail Image
Date
Authors
Authors
Kartal, Neslihan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Aim: The aim of this study was to investigate the prevalence and risk factors of pressure ulcers in hospitalized patients at the a private university hospital in Turkey,. Methods: It is a descriptive prospective cross-sectional design. The population was calculated by G power analysis according to the number of elderly patients hospitalized in a year (N=594). The sample of the study consisted of 382 elderly patients hospitalized in a private university hospital. Ethics committee approval was obtained. Study data were evaluated using the sociodemographic diagnosis and health diagnosis form, the Braden scale, and the The National Pressure Injury Advisory Panel pressure sore staging system. Analysis of risk factors was performed using SPSS IBM version software. Results: The mean age was 76.20±8.36 (with pressure injury: 79.34±8.38, without pressure injury: 74.81±7.98) years. The prevalence of patients with pressure injury was 30.6% with a prevalence of 14.1% of hospitalize-acquired pressure injury. The most frequent sites were sacrum/coaxes and Trochanter / ischium. Stages II ((%31.6) and III and IV (%24.7) were the mainly stages described. Statistical analysis showed significant correlation with long-term hospitalization, chronic disease recurrence, oral feeding difficulty, high number of invasive procedures, history of pressure sores, dependency incontinence in mobilization and position change, age ≥ 75 years. These variables were defined as risk factors. Conclusion: Pressure injury for elderly patients remains a major problem in the hospital. Age, inactivity due to the disease process, number of invasive procedures, past health history, incontinence in hospitalized elderly are important pressure injury factors for hospitalized elderly. Identifying risks specific to the elderly can be an important step in preventing this problem.
Description
Amaç: Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki bir özel üniversite hastanesinde yatan yaşlı hastalarda basınç yaralanması prevalansı ve risklerini belirlemektir. Yöntemler: Tanımlayıcı, prospektif ve kesitsel bir tasarımdır. Evren bir yıl içinde hastaneye yatan yaşlı hasta sayısına göre G* power analizi ile hesaplandı (N=594). Özel bir üniversite hastanesinde yatan yaşlı 382 hasta çalışmanın örneklemini oluşturdu. Etik kurul izni alındı. Çalışma verileri sosyodemografik ve sağlık tanılama ve deri tanılama formu, Braden Basınç Yaralanması Skalası, The National Pressure Injury Advisory Panel/ Ulusal Basınç Yarası Tavsiye Paneli evreleme sistemi ile değerlendirildi. Risk faktörlerinin analizi SPSS IBM 28.0 ile analiz edildi. Bulgular: Ortalama yaş 76.20±8.36 (basınç yaralanması olan: 79.34±8.38, basınç yaralanması olmayan: 74.81±7.98) idi. Basınç yaralanması olan hastaların Braden skoru 18'in altındaydı. Basınç yaralanması olan hastaların toplam prevalansı %30.6 ve hastanede basınç yaralanması prevalansı %14.1 idi. En sık yerleşim yerleri sakrum / koksis ve torakanter/ iskiyum bölgeleriydi. Evre II (%31.6), III ve IV (%24.7) tanımlanan temel basınç yaralanması aşamalarıydı. İstatistiksel analiz basınç yaralanmasının, uzun süreli hastanede yatış, kronik hastalık nüksü, oral beslenme güçlüğü, invaziv girişim sayısı çokluğu, geçmişte basınç yaralanması öyküsü, mobilizasyonda ve pozisyon değişiminde bağımlılık, inkontinans, 75 ≥ yaş ile önemli ilişki gösterdi (p< 0.05). Bu değişkenler önemli risk faktörleri olarak tanımlandı. Sonuç: Yaşlı hastalar için basınç yaralanması hastanede önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Hastaneye yatan yaşlılarda yaş, hastalık sürecine bağlı hareketsizlik, invaziv girişim sayısı, geçmiş sağlık öyküsü, inkontinans hastaneye yatan yaşlılar için önemli bir basınç yaralanması etkenidir. Yaşlılara özgü riskleri belirlemek bu sorun önlenmesinde önemli bir adım olabilir.
Keywords
basınç yaralanması, risk faktörü, prevelans, yaşlı hasta, pressure injury, risk factor, prevalence, older patient
Citation
Page Views

93

File Downloads

333

Sustainable Development Goals