Publication:
AFAD İstanbul arama kurtarma birliği çalışanlarının ekip çalışmasına yatkınlığı

Loading...
Thumbnail Image
Date
Authors
Authors
ÖZKAR, Yalım
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
This research was conducted descriptively and cross-sectionally in order to determine the relationship between AFAD Istanbul Search and Rescue Association employees and teamwork tendency. The research was carried out with 67 employees working in Search and Rescue Association of Disaster and Emergency Directorate in Istanbul between 02.11.2018- 01.01.2019. Data were collected by using the Descriptive Information Form and the Teamwork Tendency Scale. Descriptive statistics were used to evaluate the data. The average age of the participants was 39.58 ± 5.81 and 89.6% were male. 23.9% of them have associate degree and 70.1% of them have bachelor degree. 77.6% are married. 52.2% have been working in the current institution for more than 15 years. 53.7% of the total working time is over 15 years. 19.4% are graduates from agriculture department. 58.2% are employed as search and rescue technicians. 29.9% of the employees evaluated their own teamwork as very good and 31.3% as good. 53.7% said they had a problem with teamwork. The average point of the trust subscale of those aged 40 and under, was significantly determined higher than those over 40 years of age (p:0,020; p<0,05). Average point of sub-dimension of diagnosing and analyzing the problem of high school / associate degree graduates was found to be statistically higher than bachelor's and above graduates (p:0,039; p<0,05). High internal motivation subscale average point of high school / associate degree graduates were found to be statistically higher than those of bachelor's and above graduates (p:0,024; p<0,05). The average point of responsibility subdimension of those who think that teamwork is very good was found to be significantly higher than those who think that it is medium and lower (p:0,015; p<0,05). The average point of cooperation and teamwork sub-dimension of those who think that teamwork is very good, was found to be significantly higher than those who think that teamwork is moderate and under (p: 0.001) and good (p: 0.020). (p<0,05; p<0,01). High internal motivation subscale point of those who think that teamwork is very good, was found to be significantly higher than those who thought that the teamwork was moderate and below (p: 0.019) and good (p: 0.029). (p<0,05). The average point of leadership, persuasion, perseverance sub-dimension of those who think that teamwork is very good, was found to be significantly higher than those who thought that teamwork was was moderate and below (p: 0.001) and good (p: 0.01). (p<0,01). The average point of cooperation and teamwork subscale scores of those who encountered problems during the teamwork was found to be significantly higher than those who did not encounter the problem (p:0,017; p<0,05). It was found that the employees evaluated the status of being a team member as good but encountered problems during the team working. xiv In this study, it is concluded that teamwork is vital for the measures to be taken in case of disasters and emergencies and for interventions to be made at the event.
Description
Bu araştırma AFAD İstanbul Arama Kurtarma Birliği çalışanları ile ekip çalışmasına yatkınlık arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı ve kesitsel olarak gerçekleştirildi. Araştırma 02.11.2018-01.01.2019 tarihleri arasında İstanbul'da Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama Kurtarma Birliğinde çalışan 67 kişiyle gerçekleştirildi. Veriler Tanımlayıcı Bilgi formu ve Takım Çalışmasına Yatkınlık Ölçeği kullanılarak toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler kullanıldı. Araştırmaya katılan çalışanların yaş ortalaması 39,58±5,81 olup, %89,6 'sı erkektir. % 23,9 'u önlisans %70,1'i lisans mezunudur. %77,6'sı evlidir. %52,2'si şu anki kurumda 15 yıldan daha uzun süredir çalışmaktadır. %53,7'sinin toplam çalışma süresi 15 yılın üzerindedir. %19,4'ü tarım bölümünden mezundur. %58,2'si arama kurtarma teknisyeni olarak görev almaktadır. Çalışanlar ekip çalışmaları durumlarını %29,9 çok iyi, %31,3 iyi olarak değerlendirmekte iken %53,7'si ekip çalışmasıyla ilgili bir sorunla karşılaştığını belirtti. 40 yaş ve altında olanların güven alt boyutu puan ortalaması, 40 yaş üzerinde olanlardan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek saptandı (p:0,020; p<0,05). Lise/ön lisans mezunu olanların problemi teşhis ve analiz etme alt boyutu puan ortalaması, lisans ve üzeri mezunlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek tespit edildi (p:0,039; p<0,05). Lise/ön lisans mezunu olanların yüksek iç motivasyon alt boyutu puan ortalaması, lisans ve üzeri mezunlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu (p:0,024; p<0,05). Ekip çalışmasının çok iyi olduğunu düşünenlerin sorumluluk alt boyutu puan ortalaması, orta ve alt olduğunu düşünenlerden anlamlı şekilde yüksek saptandı (p:0,015; p<0,05). Ekip çalışmasının çok iyi olduğunu düşünenlerin iş birliği ve ekip çalışması alt boyutu puan ortalaması, orta ve altı (p:0,001) ve iyi (p:0,020) olduğunu düşünenlerden anlamlı şekilde yüksek tespit edildi (p<0,05; p<0,01). Ekip çalışmasının çok iyi olduğunu düşünenlerin yüksek iç motivasyon alt boyutu puan ortalaması, orta ve altı (p:0,019) ve iyi (p:0,029) olduğunu düşünenlerden anlamlı şekilde yüksek bulundu (p<0,05). Ekip çalışmasının çok iyi olduğunu düşünenlerin liderlik, ikna, azim alt boyutu puan ortalaması, orta ve altı (p:0,001) ve iyi (p:0,01) olduğunu düşünenlerden anlamlı şekilde yüksek saptandı (p<0,01). Ekip çalışması sırasında sorunla karşılaşanların iş birliği ve ekip çalışması alt boyutu puan ortalaması, karşılaşmayanlardan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu (p:0,017; p<0,05). Çalışanların ekip çalışması olma durumunu iyi olarak değerlendirdiği fakat ekip çalışması sırasında sorunlarla karşılaştığı saptandı. Bu çalışmada afet ve acil durumlarında alınacak tedbirler ve olay anında yapılacak müdahalelerde ekip çalışmasının hayati önem taşıdığı sonucuna ulaşılmıştır.
Keywords
Afet, Acil Durum, Ekip Çalışması, Disaster, Emergency, Teamwork
Citation
Sustainable Development Goals