Publication:
Efüzyonlu otitis mediada timpanik zardaki renk değişikliği ile efüzyon sıvısınınviskozitesi arasındaki korelasyon / The correlation between the color change of the tympanic membrane and effusion viscosity at otitis media with effusion

Loading...
Thumbnail Image
Date
Authors
Authors
DEĞİRMENCİ, NAZAN
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
GİRİŞ: Çalışmamızda efüzyonlu otitis medialı(EOM) hastaların timpanik zarlarındaki renk değişikliğinin efüzyon sıvısının viskozitesi ile olan korelasyonunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Cerrahi kararı verilen hastalardaki sıvı viskozitesinin timpanik membrandaki renk değişikliği ile ilişkisini ortaya koyarak tanı ve tedavide objektif bir kriter ortaya koymak hedeflenmiştir. MATERYAL ve METOD: Tüm hastaların(Grup 1) ve sağlıklı gönüllülerin(Grup 2) KBB muayeneleri sırasında endoskop kullanılarak timpanik membranları fotoğraflandı. Her iki grubun fotoğraflarındaki aynı noktasal bölgelerin RGB değerleri ölçüldü. Hasta grubunda (Grup 1) ameliyat sırasında yapılan parasentez ile elde edilen sekresyonun viskozitesi viskozimetre ile ölçüldü. Efüzyonların tamamı intraoperatif olarak değerlendirildi ve mukoid özellikteydi. Viskozite sonucu 450Cp (centipoise)'nin altında olanlar Grup 1a, 450 cP'nin üstünde olanlar Grup 1b olarak alındı. BULGULAR: Timpanik membrandaki RGB değerleri açısından Grup 1 ile Grup 2 arasında anlamlı fark mevcuttur (p<0,001), Grup 1a ile Grup 1b arasında ise anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Grup 1a ve 1b'de kulakların her birinden yapılan viskozite ölçümü ile timpanik membranın 4 kadranından ölçülen RGB değerlerinin ortalaması arasında yapılan kıyaslamada korelasyon bulunmamıştır. SONUÇ: EOM hastalarında efüzyon sıvısının viskozitesi spontan rezolüsyon için önemli bir faktör olabilir, ancak parasentez yapmadan efüzyon viskozitesi hakkında fikir sahibi olunamamaktadır. Bu çalışmada timpanik membran görüntüsünden elde edilen RGB değerleri ile sekresyonun mevcudiyeti arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur, ancak efüzyonların tamamı mukoid karakterde olduğu için seröz-müköz ayrımı konusunda anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Endoskopik RGB görüntüsü EOM tanı ve tedavisinde fikir verebilen yeni bir modalite olma potansiyeline sahiptir. ANAHTAR KELİMELER: Efüzyolu otitis media, glu, viskozite, RGB(red-green-blue).
Description
OBJECTIVE: Our aim was to investigate how the color change of the tympanic membrane and effusion viscosity caused by otitis media with effusion (EOM). We tried to obtain objective criteria for diagnosis and treatment for patients who were going to have surgery for the otitis media with effusion. MATERIAL AND METHODS: The tympanic membranes of all patients (Group 1) and healthy volunteers (Group 2) were photographed with an endoscope. RGB (red-green-blue) values of the photographs of the two groups were measured. After paracentesis of Group 1 patients, effusion viscosity was measured with a viscometer. All of the effusions were intraoperatively assessed as mucoid. Group 1 was divided into two subgroups according to effusion viscosity: Group 1a<450cP(centipoise) and Group 1b>450cP. RESULTS: When RGB values of the tympanic membranes were compared, we found a significant difference between Group 1 and Group 2 (p<0.001). We found no statistically significant difference between the RGB values of Group 1a and Group 1b (p>0.05), nor was there a correlation between effusion viscosity and mean average of RGB values of the tympanic membranes. CONCLUSION: Effusion viscosity, an important factor for spontaneous resolution of EOM, is not predictible unless paracentesis has been performed. This study showed a significant relationship between the RGB values of the tympanic membrane and the presence of effusion. We did not find a significant serous-mucous differentiation because all of our patients had mucoid effusion. Endoscopic RGB images have a potential to be a new modality to asist in diagnosis and treatment of EOM. KEY WORDS: Otitis media with effusion, glue, viscosity, RGB(red-green-blue)
Keywords
Citation
Page Views

8

File Downloads

4

Sustainable Development Goals