Publication:
Kalça protez enfeksiyonlarında teikoplanin ve gentamisinli spacer kombinasyonu kullanımı sonrası kısa dönem sonuçlarımız

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Authors
DEMİR, Necdet
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
AIM: In this study, we aimed to evaluate the short time effects of teicoplanin and gentamicin combination loaded antibiotic spacers, in the treatment of hip periprosthetic joint infections (PJI). MATERIAL-METHOD: We retrospectively evaluated the 38 PJI patiens, whom were treated at our clinic. Patients with a minimum of one year follow-up, after eradication of the infection and total cure were included. Between February 2011 and November 2015, all of the patients had a surgical treatment with teicoplanin and gentamicin combination loaded antibiotic spacers, and intravenous antibiotic infusion under control of Infectious Diseases Department. Age, sex, side, type of infection, laboratory parameters, infectious agent, duration of spacer, duration of iv antibiotic infusion, postoperative complications and follow up periods were noted. Patients with lost of follow-up, postopertive exitus and shorter follow-up periods were excluded. FINDINGS: Of the 38 patients, 11 patients had hemi, 19 had total and 8 had revision arthroplasties at the time of PJI diagnosis. 14 patient which were operated recently and not finished the follow-up period, 3 patients with lost of follow up and 4 of postoperative exitus were excluded. 17 patients with a minimum of one year follow-up, after eradication of the infection and total cure were included. Of the 17 patients, 3 patients had hemi, 8 had total and 6 had revision arthroplasties before spacer application. Mean age of patient group was 65,94 (min.25-max.89) years, and mean follow-up period was noted as 952 (min.365-max.1684) days. Four were male and remaining 13 were female. Eight were right and 9 were left sided PJI cases. Persistent fistül tract at the surgical site was detected 9 of the patients. Tsukuyama classification was used to classify the cases. Nine were type 2, 6 were type 3 and 2 were type 4 PJI according to Tsukuyama. No recurrence were detected at the last follow-up. Revision hip arthroplasty procedure was done to 11 of these patients. 3 patients had a girdlestone procedure and the remaining 3 didn't give a consent to a new surgery and living with spacers. DISCUSSION-RESULTS: In our clinic, we recorded effective treatment of hip PJI cases with a success of 100%, in coordination with Infectious Diseases Clinic and in the light of current literature, with a minimum follow-up of one year
Description
AMAÇ: Çalışmamızda; kliniğimizde tedavisi yapılan kalça protez enfeksiyonlarında teikoplanin ve gentamisinli spacer kombinasyonu uygulamasının kısa dönem sonuçlarını sunmayı amaçladık. MATERYAL-METOD: Çalışmamızda; periprostetik eklem enfeksiyonu(PEE) nedeniyle iki aşamalı revizyon tedavisi planlanıp, kliniğimizde tedavisi yapılan 38 hasta incelenmiştir. Enfeksiyonun eradikasyonu açısından değerlendirilen bu hastaların; eradikasyon sonrası bir seneden daha fazla süre geçenleri çalışmaya dahil edilmiştir. Şubat 2011 – Kasım 2015 tarihleri arasında takibi yapılan bu hastalara teikoplanin ve gentamisinli spacer uygulanıp, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği ile koordineli bir şekilde intravenöz antibiyoterapi yapılmıştır. Ayrıca bu hastalar yaş, cinsiyet, taraf, enfeksiyonun tipi, laboratuvar parametreleri, enfeksiyondan sorumlu mikroorganizma, spacerli yaşam süresi, intravenöz antibiyoterapi süresi, ameliyat sonrası komplikasyonlar ve takip sürelerine göre kategorize edilerek incelenmiştir. Çalışmaya klinik takipten çıkan, tedavinin devamı sırasında yaşamını yitiren ve enfeksiyon eradikasyonu sonrası bir seneden daha az süre geçen hastalar dahil edilmemiştir. BULGULAR: PEE tanısı konulduğunda preoperatif olarak tüm hastaların 11 tanesinde parsiyel kalça protezi(PP), 19 tanesinde total kalça protezi(TKP), 8 tanesinde revizyon total kalça protezi(RTKP) mevcuttu. 3 hasta klinik takibe gelmediğinden, 4 hasta spacer uygulaması sonrası antibiyoterapi döneminde ex olduğundan, 14 hasta da enfeksiyonun eradikasyonu sonrası bir seneden daha az süre geçtiğinden çalışmadan çıkarılmıştır. Eradikasyon sonrası bir seneden daha fazla süre geçen 17 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Bu hastaların 3 tanesinde parsiyel kalça protezi(PP), 8 tanesinde total kalça protezi(TKP), 6 tanesinde revizyon total kalça protezi(RTKP) mevcuttu. Hastaların yaş ortalaması 65,94 (min.25-maks.89), ortalama takip süresi 952 gündü (min.365gün-max.1684 gün). Bu hastaların 4 tanesini erkek, 13 tanesini kadın hastalar oluşturmaktadır. Hastaların 8 tanesinin sağ kalçasında PEE tanımlanmışken, 9 tanesinin sol kalçasında PEE tanımlanmıştır. Yine hastaların 9 tanesinin cerrahi bölgesinde fistül-trakt varlığı gözlemlenirken, 8 tanesinde fistül-trakt olmadığı görülmüştür. Tüm hastaların PEE tipi Tsukuyama sınıflamasına göre belirlenmiştir. Buna göre hastaların hiçbirinde tip 1 enfeksiyon yoktu, 9'unda tip 2, 6'sında tip 3, 2'sinde tip 4 enfeksiyon saptanmıştır. Çalışmanın sonlandırıldığı tarih göz önüne alındığında; çalışmaya dahil edilen hastaların hiçbirinde enfeksiyon nüksü görülmemiştir. Bunlardan 11 tanesine revizyon kalça artroplastisi, 3 tanesine Girdlstone protokolü uygulanmıştır. 3 hasta ise enfeksiyon eradike edildiği halde kalça revizyon artroplastisini reddetmiş ve halen spacer ile yaşamını sürdürmektedir. TARTIŞMA-SONUÇ: Kalça protez enfeksiyonu nedeniyle kliniğimizde tedavi gören hastalarda, son literatürlerin ışığında Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği ile koordineli bir biçimde yürütülen çalışmalar sonucu bir seneden daha uzun takip edilen hastalar için kısa dönem başarı oranımız %100'dür.
Keywords
MEDICINE, Ortopedi ve Tavmatoloji
Citation
Page Views

6

File Downloads

156

Sustainable Development Goals