Publication:
Parkinson hastalığı, esansiyel tremor, esansiyel tremor sonrası parkinson hastalığı gelişen olgularda optik koherens tomografi ile retinanın incelenmesi / Evaluation of retina in patients with parkinson's disease, essential tremor, parkinson's disease developed from essential tremor using optical coherence tomography

Loading...
Thumbnail Image
Date
Authors
Authors
MALİKOV, ARİF
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Amaç: Parkinson Hastalığı (PH), Esansiyel Tremor (ET), Esansiyel Tremor sonrası Parkinson Hastalığı (ET-PH) gelişen olgularda Optik koherens tomografi ile retinanın morfolojik değişikliklerini incelemektir. Gereç ve Yöntem: 21 PH tanısıyla takip edilen hastanın 42 gözü, 12 ET hastasının 24 gözü, 12 ET-PH hastanın 24 gözü ve 22 sağlıklı kontrolün 43 gözü çalışmaya dahil edildi. Tüm katılımcılara en iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EİDGK), göz içi basıncı (GİB) ölçümü, biyomikroskop ile ön segment ve fundus muayenesi yapıldı. Optik koherens tomografi (OKT) ile makula, retina sinir lifi tabakası kalınlığı ve subfoveal, peripapiller koroid kalınlığı değerlendirildi. Bulgular: Yaş, cinsiyet, EİDGK ve GİB açısından gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). OKT parametreleri değerlendirildiğinde RSLT'nın ortalama kalınlığı PH hastalarında, ET hastalarından anlamlı olarak daha ince idi (p=0,032). Parkinson hastalığı grubunda superior kadran RSLT kalınlığı ET ve kontrol grubuna göre daha düşük bulundu (p=0,001, p=0,016). Temporal kadranda RSLT'nın, PH hastalarında sağlıklı kontrollerden daha kalın olduğu saptandı (p=0,013). Total maküler hacim, fovea kalınlığı değerleri, gruplar arasında anlamlı düzeyde farklılık göstermedi (p=0,195, p=0,394). Parkinson hastalarında ortalama makula kalınlığı ve parafoveal alanda inferior segment dışında tüm segmentlerde retina kalınlığı kontrol grubuna göre daha düşük idi (p<0,05). ETDRS ızgarasında iç superior ve inferior kadranlarda makulanın PH hastalarında ET hastalarından anlamlı olarak daha ince olduğu saptandı (p=0,009, p=0,011). İstatiksel olarak anlamlı olmasa da ET-PH grubunda hem subfoveal, hem de peripapiller koroid diğer gruplara göre daha kalın idi (p=0,172, p=0,282). PH hastalarında Hoehn-Yahr evresi ile OKT parametreleri arasında korelasyon saptanmadı (p>0,05). Her üç hasta grubunda hastalık süresi ile bazı OKT ölçümleri arasında anlamlı ilişki bulundu. Sonuç: OKT Parkinson Hastalığı, Esansiyel tremor, Esansiyel tremor sonrası Parkinson Hastalığı gelişen hastaların tanı ve takibinde yararlı, yardımcı bir araç olabilir. Anahtar kelimeler: Parkinson Hastalığı, Esansiyel Tremor, Optik koherens tomografi, retina
Description
Purpose: To evaluate morphological changes of the retina in patients with Parkinson's Disease (PD), Essential Tremor (ET), Parkinson's disease developed from essential tremor (ET-PD) using optical coherence tomography. Material and methods: 42 eyes of 21 patients with a diagnosis of PD, 24 eyes of 12 patients with diagnosis of ET, 24 eyes of patients with diagnosis of ET-PD and 43 eyes of 22 healthy controls were included in the study. All participants underwent best-corrected visual acuity (BCVA), intraocular pressure (IOP) measurement, biomicroscopy, fundus examination. İn addition, macular and retinal nerve fiber layer (RNFL) thickness in all quadrants and subfoveal, peripapillary choroidal thickness measurements using OCT were recorded. Results: There were no significant differences between the groups regarding age, sex, BCVA and intraocular pressure (p>0,05). The average RNFL thickness was significantly thinner in PD patients than in ET patients (p=0,032). The RNFL thickness in superior quadrant was lower in PD group compared with the ET group and controls (p=0,001, p=0,016). The RNFL thickness in temporal quadrant was found thicker in PD patients than in healthy controls (p=0,013). Total macular volume, foveal thickness did not demonstrate a significant difference between groups (p=0,195, p=0,394). Mean macular thickness and retinal thickness in all segments (except inferior segment) at parafoveal area was lower in PD patients than in controls (p<0,05). The macular thickness in inner superior and inferior sectors of ETDRS grid was determined significant thinner in PD patients than in ET patients (p=0,009, p=0,011). Although not statistically significant, both subfoveal and peripapillary choroidal thickness were thicker in the ET-PD group than in the other groups (p=0,172, p=0,282). There was no correlation between Hoehn-Yahr stage and OCT parameters in PD patients (p>0,05). A significant relationship was found between disease duration and several OCT parameters in all patient groups. Conclusion: OCT may be useful, helpful tool for diagnosis and follow-up patients with Parkinson's Disease, Essential Tremor and ET-PD. Keywords: Parkinson's disease, Essential Tremor, optical coherence tomography, retina
Keywords
Citation
Page Views

3

File Downloads

7

Sustainable Development Goals