Publication:
Malin melanomda breslow kalınlığı ile sentinel lenf nodu arasındaki ilişki / The relation between breslow thickness and sentinel lymph node in malignant melanoma

Loading...
Thumbnail Image
Date
Authors
Authors
TOPUKÇU, BUĞÇE
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Malin melanom (MM), melanositlerden kaynaklanan ve çoğunlukla deriden köken alan malin bir tümördür(1). Tümörün vertikal kalınlığı (Breslow kalınlığı), primer kütanöz melanomda en önemli lokal prognostik faktördür (2-4). Malin melanom en sık lenfatik yolla metastaz yapar ve ilk drene olduğu lenf nodu sentinel lenf nodu olarak adlandırılır. Sentinel lenf nodu biyopsisi (SLNB), melanom hastalarında lenf nodlarının tutulumunu saptamak amacıyla kullanılan bir evreleme prosedürüdür. Elektif lenf nodu diseksiyonu ile kıyaslandığında komplikasyon riski çok daha azdır. SLNB, Breslow kalınlığı 1 mm'den az olan melanomlarda önerilmemektedir(5). Sentinel lenf nodu pozitifliği ve prognozda en önemli histopatolojik parametre olan Breslow kalınlığı arasındaki ilişkiyi saptamak amacıyla yapılan çalışma sayısı az olduğu için bu çalışmada Breslow kalınlığı ile sentinel lenf nodu tutulumu arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık. Uzmanlık tezi çalışması için Bezmialem Vakıf Üniversitesi Etik Kurulundan onay alındı. Çalışma, 1995-2015 yılları arasında Vakıf Gureba Eğitim Araştırma Hastanesi ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Polikliniğine başvuran, histopatolojik olarak Breslow kalınlığı ölçülen ve sentinel lenf nodu biyopsisi yapılan 74 hasta üzerinde retrospektif ve prospektif olarak yapıldı. Breslow kalınlığı, mitoz sayısı ve lenfatik invazyon ile sentinel lenf nodu tutulumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu (p<0.05). Breslow kalınlığı 1.00 mm altında olan hastalarda sentinel lenf nodu tutulumu saptanmazken, en sık sentinel lenf nodu tutulumu Breslow kalınlığı 4.00 mm ve üzeri hastalarda saptandı. Sentinel lenf nodu biyopsisi evreleme, prognoz tayini ve tedavi belirlenmesi için gerekli bir işlemdir (75). Literatürde Breslow kalınlığı 1mm ve üzeri olan tüm hastalara sentinel lenf nodu biyopsisi önerilmektedir. Ancak 2009 yılında güncellenen AJCC kılavuzuna göre T1b olan yani Breslow kalınlığı 1.00 mm'den az olsa bile ülserasyon olan veya mitoz sayısı ≥ 1/mm2 olan melanom hastalarına sentinel lenf nodu biyopsisi önerilmelidir. Anahtar Sözcükler: malin melanom, breslow kalınlığı, mitoz sayısı, sentinel lenf nodu
Description
Malignant melanoma(MM) is the tumor of melanocytes which mostly originates from the skin(1). Vertical thickness of the tumor (Breslow thickness) is the most important prognostic factor in primary cutaneous malignant melanoma (2-4). MM generally spreads by lymphatics and the first lymph node that it drains to is named as sentinel lymph node. Sentinel lymph node biopsy (SLNB) is a staging procedure done for finding out if the tumor has spread to the lymph nodes. This procedure has less complications when compared to the elective lymph node dissection. SLNB is not recommended to melanomas which have Breslow thickness less than 1.00 mm. We aimed to find out the relation between the sentinel lymph node positivity and Breslow thickness in this study. Approval was obtained from Ethics Council of Bezmialem Vakif University for the master thesis. The study was achieved retrospectively and prospectively on 74 patients who were admitted to Bezmialem Vakif University Medical Faculty Hospital, Dermatology Department and Vakif Gureba Hospital, Dermatology Clinic between the years 1995-2015. The relation between the sentinel lymph node positivity and Breslow thickness and the other histopathologic parameters were statistically calculated. Breslow thickness, mitosis count and lymphatic invasion were significantly related to sentinel lymhph node positivity (p<0.05). The sentinel lymph node was negative in the patients who had Breslow thickness less than 1.00 mm and most of the SLN positivity was found in the patients who had Breslow thickness more than 4.00 mm. Sentinel lymph node biopsy is a procedure that is done for staging and for estimating the prognosis and it also helps us to decide about the treatment(75). In the literature, although SLNB is recommended only to the patients who have Breslow thickness more than 1.00mm, according to the AJCC guidelines(updated in 2009), it should be recommended to stage T1b patients whose Breslow thicknesses are less than 1.00mm with ulceration or mitosis count more than 1/mm2. Key words: malignant melanoma, breslow thickness, mitosis count, sentinel lymph node biopsy, lymphatic invasion
Keywords
Citation
Page Views

13

File Downloads

7

Sustainable Development Goals