Publication:
Obez hastalarda bariatrik cerrahi sonrasında iskemi modifiye albümin düzeyi ve oksidatif kapasitenin değerlendirilmesi / Obez hastalarda bariatrik cerrahi sonrasinda i̇skemi modifiye albümin düzeyi ve oksidatif kapasitenin değerlendirilmesi

No Thumbnail Available
Date
Authors
Authors
YAY, ADNAN
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Giriş-Amaç: Obezite tüm dünyada her geçen gün daha da yaygınlaşmaktadır. Obezite ile beraber neden olduğu komorbid hastalıklar yüzünden obezite tedavisi de önem kazanmaktadır. Obezite tedavisinde diyet, egzersiz, farmakolojik tedavi gibi birçok alternatifler bulunmakla beraber çoğu zaman bu tedaviler etkili kilo verilmesinde yetersiz kalmaktadır. Bu yüzden obezite tedavisinde bariatrik cerrahi her geçen gün daha fazla uygulanmaktadır. Bariatrik cerrahi ile hastalar hem etkili şekilde kilo vermekte hem de obezite nedeni ile ortaya çıkan oksidatif strese neden olan moleküllerin düzeyinde belirgin azalma gözlenmektedir. Biz de bu çalışma ile daha önceden hiç değerlendirilmemiş olan; morbid obez hastalarda bariatrik cerrahi sonrasında oksidatif stres biyobelirteci olan iskemi modifiye albümin (İMA) ve diğer oksidatif stres parametreleri düzeylerinin değişimini ve bu değerlerin sağlıklı gönüllülerde olan değerlerle karşılaştırmasını yapmayı amaçladık. Beraberinde operasyon öncesi ve sonrasında metabolik parametrelerin değişimini de karşılaştırmayı amaçladık. Materyal-Metod: Bariatrik cerrahi uygulanacak 60 morbid obez hastadan operasyon öncesi ve operasyondan altı ay sonra gerekli moleküller çalışılmak üzere serum örnekleri alındı. Ayrıca normal kilolu olan 43 sağlıklı gönüllüden de serum örnekleri alındı. Alınan serum örneklerinden; İMA, hs CRP, Total Antioksidan Kapasite (TAS), Total Oksidan Kapasite (TOS) ile beraber operasyon öncesi ve sonrasında obez hastalardan glukoz, HbA1c, insülin, c peptid, HOMA-IR, lipid profili, TSH, ürik asit, PTH, kortizol, folik asit, vitamin B12, ferritin ve çinko değerlerine bakıldı. Araştırmaya bariatrik cerrahi planlanan, çalışmaya katılmaya gönüllü olan morbid obez hastalar ile vücut kitle indeksi 20-24,9 kg/m2 arasında olan sağlıklı gönüllüler katıldı. Bulgular: Morbid obez hastaların operasyon öncesinde bakılan serum IMA değerleri ortalaması 337,14 ± 198,81 ng/ml; operasyondan altı ay sonra bakılan serum IMA değerleri ortalaması 287,76 ± 151,32 ng/ml olarak bulundu. Operasyon sonrasında serum İMA değerlerinde istatistiksel anlamlı düşüş saptandı. (p:0,02) Sağlıklı gönüllülerin serum İMA değer ortalaması 265,23 ± 151,32 ng/ml olarak hesaplandı. Hastaların serum hs CRP değerleri ortalaması 0,12 ± 0,08 mg/ml; operasyondan altı ay sonra bakılan serum hs CRP değerleri ortalaması 0,07 ± 0,05 mg/ml olarak bulundu. Hastaların operasyon öncesi ve sonrasında bakılan hs CRP değerlerinde istatistiksel anlamlı düşüş saptandı. (p<0,001) Sağlıklı gönüllülerin serum hs CRP değer ortalaması 0,04 ± 0,03 mg/ml olarak hesaplandı. Serum TOS değerlerinde de istatistiksel anlamlı düşüş saptanırken (p<0,001); serum TAS değerlerinde istatistiksel anlamlı bir değişiklik saptanmadı.(p>0,05) Hastaların operasyon öncesi ve sonrasında bakılan metabolik parametrelerinde de olumlu istatistiksel anlamlı değişiklikler saptandı. Sonuç: Morbid obez hastalarda etkili kilo vermek için uygulanabilecek tedavi yöntemi olarak bariatrik cerrahi görülmektedir. Bariatrik cerrahi ile hem etkili kilo verme sağlanmakta aynı zamanda da kilo vermenin ötesinde oksidatif stres hasarına neden olan moleküllerde de belirgin azalma sağlanmaktadır.
Description
Background-Aim: Obesity is more prevalent every day all over the world. Obesity treatment is very important because it has a lot of comorbid disease. In obesity treatment there are several alternatives, such as; diet, exercise, pharmacological treatments. Unfortunately; these therapies are inadequate in providing effective weight loss. So in obesity treatment, bariatric surgery applied to more and more every day. Patients lose weight effectively with bariatric surgery. And also significant decrease observed in the level of oxidative stress molecules with bariatric surgery. By this study we have also previously never evaluated; after bariatric surgery the changes in the levels of ischemia modified albümin (IMA) and other oxidative stress parameters in morbidly obese patients. We aimed to compare these values with healthy volunteer's values. At the same time we aimed to compare the metabolic parameters before and after surgery. Material- Method: We collected serum samples from 60 morbidly obese patients before surgery and then six months after surgery we collected serum samples again. Serum samples were also taken from 43 healthy volunteers with normal weight. In the serum samples IMA, hs CRP, total antioxidant capacity (TAS), total oxidant capacity (TOS) were studied. Nevertheless glucose, HbA1c, insülin, c peptid, HOMA-IR, lipid profile, TSH, uric acid, folic acid, PTH, vitamin B12 were studied from morbidly obese patients before and after bariatric surgery. Research on bariatric surgery scheduled, morbidly obese patients who volunteered to participate in the study were included. And also healthy volunteers who has body mass index of 20-24,9 kg/m2. Results: Before surgery morbidly obese patients the serum IMA values mean 337,14 ± 198,81 ng/ml were found. After six months from the bariatric surgery the serum IMA values mean 287,76 ± 151,32 ng/ml were found. Statistically significant reduction was found in the serum IMA values after the surgery. (p:0,02) The healthy volunteers serum IMA values mean 265,23 ± 151,32 ng/ml were founded. Before surgery morbidly obese patients the serum hs CRP values mean 0,12 ± 0,08 mg/ml were found. After six months from the bariatric surgery the serum hs CRP values mean 0,07 ± 0,05 mg/ml were found. Statistically significant reduction was found in the serum hs CRP values after the surgery. (p<0,001) The healthy volunteers serum hs CRP values mean 0,04 ± 0,03 mg/ml were founded. Statistically significant reduction was found in the serum total oxidant capacity (TOS) values after the surgery (p<0,001) but there were no significant change in the serum total antioxidant capacity. (TAS) (p>0,05) And also there were positive statistically significant changes in the metabolic parameters after the surgery. Conclusion: Bariatric surgery is implementing for effectively loose weight in morbidly obese patients. Bariatric surgery allows to loose effective weight, at the same time decrease the molecules that cause oxidative stress damage.
Keywords
Citation
Page Views

36

File Downloads

0

Sustainable Development Goals